Lisćina kulturnych pomnikow w Nutřkownym měsće (A–N)

Lisćina kulturnych pomnikow w Nutřkownym měsće wobsahuje připóznate kulturne pomniki Budyskeho měšćanskeho dźěla Nutřkowne město, kotrež su w pomnikowej lisćinje Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit zapisane (staw: 15. apryla 2014). Na tutej stronje namakaja so kulturne pomniki z adresami wot A do N. Pomniki z adresami wot P do Z su tam.

Połoženje Nutřkowneho města w Budyšinje

Legenda wobdźěłać

  • mjeno: pomjenowanje abo družina kulturneho pomnika
  • połoženje: dróhowe mjeno a, je-li date, domowe čisło kulturneho pomnika. Po tutej adresy so lisćina zakładnje sortěruje. Wotkaz „karta“ wjedźe k wšelakorym kartam w syći a mjenuje koordinaty kulturneho pomnika.
  • datowanje: podawa lěto dotwarjenja resp. dobu twarjenja. Rjadowanje po lěće je zmóžnjene.
  • wopisanje: twarske a stawizniske drobnostki kulturneho pomnika, wosebje kajkosće pomnika.
  • ID: wot Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit wudate objektowe čisło kulturneho pomnika

Lisćina kulturnych pomnikow w Nutřkownym měsće (A–N) wobdźěłać

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
 
Bydlenski dom Bohata 1
(karta)51.1813214.42449
1709 (bydlenski dom) bydlenski dom při róžku; barokny měšćanski dom, wuznamny za twarske stawizny 09250607
 
Bydlenski dom Bohata 2
(karta)51.1811314.42452
1709 (bydlenski dom) bydlenski dom z předawanskim wobłukom; měšćanski dom z gotiskimi powostankami, wuznamny za twarske stawizny 09250597
 
Bydlenski dom Bohata 3
(karta)51.181314.42465
wokoło 1600 (bydlenski dom) bydlenski dom z předawanskim wobłukom; renesansny měšćanski dom z młódšej fasadu, wuznamny za twarske stawizny 09250608
 
K starej póšće (něhdy) Bohata 4
(karta)51.1811214.42476
1720/1740 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; barokny měšćanski dom, prjedy tež hosćenc; wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09250596
 
Bydlenski dom Bohata 5
(karta)51.1812914.42495
bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; barokny měšćanski dom, hlej tež Zadnja bohata 4, jara pyšna fasada; wuznam za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250609
 
Bydlenski dom Bohata 6
(karta)51.181114.42494
1740/1778 (bydlenski dom) bydlenski dom z předawanskim wobłukom w zwisowacym wobtwarjenju; barokny měšćanski dom, wuznamny za twarske stawizny 09250595
 
Bydlenski dom Bohata 7
(karta)51.1812914.42516
po 1709 (bydlenski dom) bydlenski dom z předawanskim wobłukom w zwisowacym wobtwarjenju; barokny měšćanski dom, wuznamny za twarske stawizny 09250610
 
Bydlenski dom Bohata 8
(karta)51.181114.42507
1720/1740 (bydlenski dom) bydlenski dom z předawanskim wobłukom w zwisowacym wobtwarjenju; barokny měšćanski dom, twarskostawiznisce a twarskowuměłsce wuznamny 09250594
 
Bydlenski dom Bohata 9
(karta)51.1812814.42536
po 1709 (bydlenski dom) bydlenski dom z předawanskim wobłukom w zwisowacym wobtwarjenju; barokny měšćanski dom, wuznamny za twarske stawizny 09250611
 
Bydlenski dom Bohata 10
(karta)51.1810914.42519
po 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom z předawanskim wobłukom w zwisowacym wobtwarjenju; barokny měšćanski dom, wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250593
 
Bydlenski dom Bohata 11
(karta)51.18127514.425561
bydlenski dom (měšćanski dom z gotiskimi powostankami); wuznamny za twarske a domowe stawizny 09250612
 
Bydlenski dom Bohata 12
(karta)51.18108414.425541
najskerje hižo 1660 (bydlenski dom); 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; barokny měšćanski dom z pyšnej, kwalitnej fasadu; wuznamny za twarske stawizny, twarske wuměłstwo a napohlad dróhi 09250592
 
Bydlenski dom Bohata 13
(karta)51.18122114.426092
po 1709 (bydlenski dom) bydlenski dom z předawanskim wobłukom w zwisowacym wobtwarjenju; barokny měšćanski dom, hlej tež Zadnja bohata 12, wuznamny za twarske stawizny 09250613
 
Bydlenski dom Bohata 14
(karta)51.1810914.425711
wokoło 1709/1720 (bydlenski dom) bydlenski dom z předawanskim wobłukom w zwisowacym wobtwarjenju; barokny měšćanski dom, wuznamny za twarske stawizny 09250591
 
Bydlenski dom Bohata 16
(karta)51.18107314.426025
wokoło 1800 (bydlenski dom) bydlenski dom; klasicistiski měšćanski dom, wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250590
 
Bydlenski dom Bohata 17
(karta)51.18122114.426292
wokoło 1790 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250222
 
Bydlenski dom Bohata 20
(karta)51.18108814.426422
wokoło 1905/1910 (bydlenski dom) bydlenski dom z předawanskim wobłukom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250589
 
Bydlenski dom Bohata 21
(karta)51.18120514.426592
wokoło 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; tak mjenowany trjenjowy dom, wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250223
 
Bydlenski dom Bohata 22
(karta)51.18107514.426572
wokoło 1740 (bydlenski dom) bydlenski dom z předawanskim wobłukom w zwisowacym wobtwarjenju; barokny měšćanski dom, wuznamny za twarske stawizny 09250588
 
Bydlenski dom Bohata 24
(karta)51.18106914.426881
wokoło 1900 (bydlenski dom) bydlenski dom z předawanskim wobłukom w zwisowacym wobtwarjenju; neobarokny měšćanski dom, wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250587
 
Bydlenski dom Bohata 25
(karta)51.18109914.426891
wokoło 1900 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; fasada pozdźišo zrunana, wuznamny za městotwarske stawizny 09250616
 
Bydlenski dom Bohata 26
(karta)51.18105614.427051
wokoło 1634 (bydlenski dom) bydlenski dom; renesansny měšćanski dom, wuznamny za twarske a domowe stawizny 09250586
 
Bydlenski dom Bohata 27
(karta)51.18110714.426991
po 1740 (bydlenski dom) bydlenski dom z předawanskim wobłukom w zwisowacym wobtwarjenju; barokny měšćanski dom, twarskostawiznisce a twarskowuměłsce wuznamny 09250617
 
Bydlenski dom Bohata 28
(karta)51.18104414.42714
wokoło 1850 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom; klasicistiski měšćanski dom, wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250585
 
Bydlenski dom Bohata 29
(karta)51.18124714.426951
po 1740 (bydlenski dom) bydlenski dom z předawanskim wobłukom w zwisowacym wobtwarjenju a bydlenski dom z wrotami a zepěrnym stołpom w zadnim dźělu ležownosće (Zadnja bohata hasa); barokny měšćanski dom, wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250618
 
Bydlenski dom Bohata 31
(karta)51.18126214.42724
wokoło 1740 w jadrje (bydlenski dom) bydlenski dom z předawanskim wobłukom w zwisowacym wobtwarjenju, při róžku Butrowych wikow; barokny bydlenski dom, wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09300104
 
dalše wobrazy
Bohata wěža Bohata 33
(karta)51.18116214.427234
1490–1492 (murjowa wěža) měšćanske wobtwjerdźenje (cyłkowny pomnik) Bohata wěža / jednotliwy pomnik we wobłuku měšćanskeho wobtwjerdźenja (cyłkowneho pomnika): Bohata wěža, z dźělom škitneje murje a konsolu woborneje chódby (hlej obj. 09301008); wuznamny za twarske a městnostne stawizny kaž tež za napohlad města 09250990
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Bórklin 1
(karta)51.1816314.42113
w jadrje 17. lětst. (bydlenski dom); wokoło 1650 (Wappen) bydlenski dom z woponom nad portalom; wuznamny za twarske a domowe stawizny 09251004
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Bórklin 2
(karta)51.18189714.421193
wokoło 1885 (bydlenski dom) bydlenski dom při róžku z Mnišej hasu we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251023
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Bórklin 5
(karta)51.18178814.420874
bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju z woponom nad portalom; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251005
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Bórklin 7
(karta)51.18188314.420727
napis 1699 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju z woponom nad portalom; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251006
Pinca Bórklin 9
(karta)51.18200814.420589
spočatk 16. lětst., z pózdnjeho srjedźowěka (pinca); po 1634 (bydlenski dom) pinca něhdyšeho bydlenskeho domu (w połojcy twarjenja, kotraž na čo. 7 mjezuje); twarskostawizniski wuznam 09251007
 
dalše wobrazy
Měšćanske wobtwjerdźenje (cyłkowny pomnik) / Młynska bašta Bórklin 11a
(karta)51.1820114.42021
wokoło 1486 (bašta) měšćanske wobtwjerdźenje (cyłkowny pomnik) Młynska bašta / jednotliwy pomnik we wobłuku měšćanskeho wobtwjerdźenja (cyłkowneho pomnika): něhdyša młynska bašta, k staremu wobtwjerdźenju słušaca (hlej obj. 09301008); wuznamny za twarske a městnostne stawizny kaž tež za městotwar 09251457
Bydlenski dom Bórklin 15
(karta)51.18228814.42059
bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251008
 
dalše wobrazy
Bydlenski a wobchodniski dom Butrowe wiki 1
(karta)51.1817214.42719
wokoło 1890 (bydlenski a wobchodniski dom) bydlenski a wobchodniski dom při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250878
 
Bydlenski dom Cyhelska 8
(karta)51.18252914.433557
wokoło 1885/1890 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09300788
 
Bydlenski dom Cyhelska 20
(karta)51.18296414.43385
wokoło 1905/1910 (bydlenski dom) bydlenski dom při róžku; wuznamny za twarske stawizny 09250742
Bydlenski dom Cyrkwina 1
(karta)51.1805514.42922
srjedź 18. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; wuznamny za twarske stawizny 09250790
 
dalše wobrazy
Hosćenc Cyrkwine naměsto 1
(karta)51.178514.42707
1709 (hosćenc) hosćenc w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske a městnostne stawizny kaž tež za napohlad naměsta 09250789
 
Bydlenski dom Cyrkwine naměsto 2
(karta)51.18062414.42895
wokoło 1820 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a napohladej naměsta charakter dawacy 09250791
 
Bydlenski dom Cyrkwine naměsto 3
(karta)51.18062614.42878
wokoło 1780/1790 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a napohladej naměsta charakter dawacy 09250792
 
Hosćenc Cyrkwine naměsto 5
(karta)51.18074914.428521
spočatk 19. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom z hosćencom, w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a napohladej naměsta charakter dawacy 09250793
 
dalše wobrazy
Serbska cyrkej (Cyrkej našeje lubeje knjenje) Cyrkwine naměsto 6
(karta)51.1187814.44066
powostanki drje z 13. lětst. (cyrkej); 1443 (poswjećenje); 1455 (poswjećenje wołtarja) katolska cyrkej; wuznamna za twarske, wuměłstwowe a městnostne stawizny 09250029
Bydlenski dom Ćernjowy pysk 2
(karta)51.1801114.42935
bydlenski dom při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; wuznamny za twarske stawizny 09250714
 
Najenski dom Drjewowe wiki 1
(karta)51.18139114.433159
wokoło 1900 (najenski dom) najenski dom při róžku; wuznamny za městotwarske stawizny 09250770
 
Najenski dom Drjewowe wiki 3
(karta)51.18146214.433172
kónc 19. lětst. (najenski dom) najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250771
 
Bydlenski dom Drjewowe wiki 4
(karta)51.18119514.433655
2. połojca 19. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250731
 
Najenski dom Drjewowe wiki 5
(karta)51.18156414.433151
kónc 19. lětst. (najenski dom) najenski dom z předawanskim wobłukom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250772
 
Bydlenski dom Drjewowe wiki 6
(karta)51.18122314.433935
wokoło 1895 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250732
dalše wobrazy Tachantski wudwór Drjewowe wiki 7
(karta)51.18166714.433171
wokoło 1750 (pódlanske twarjenje) pódlanske twarjenje w zwisowacym wobtwarjenju, podźišo zatwarjena dźěłarnja (snadź kowarnja); twarjenje słušeše něhdy k tachantskemu wudworej (hlej tež Hornčerska 40, obj. 09250774 a Hornčerska 38, obj. 09250004); wuznamne za twarske a městnostne stawizny 09250773
 
Bydlenski dom Drjewowe wiki 8
(karta)51.18125214.43404
wokoło 1885 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250733
 
Najenski dom Drjewowe wiki 13
(karta)51.18212314.433445
najenski dom při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250740
 
Zadni dom Drjewowe wiki 15
(karta)51.1820614.43357
wokoło 1890 (zadni dom) zadni dom z wrotowym zajězdom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250739
 
Najenski dom Drjewowe wiki 21; 23; 25
(karta)51.1818414.43407
1895/1896 (najenski dom) najenski dom z třomi zachodami, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250736
 
Bydlenski dom Drjewowe wiki 27; 29
(karta)51.181514.4345
wokoło 1880/1890 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju z wrotowym zajězdom, zadnim twarjenjom (konjency), bróžnju na dworje (dźensa dźěłarnja); wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250735
 
Bydlenski dom Dr. Arnošta Mukowa 2
(karta)51.1779514.42981
bydlenski dom při róžku a w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250696
 
Bydlenski dom Dr. Arnošta Mukowa 4
(karta)51.17795114.429977
bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250697
 
wopomnjenska tafla Dróha dr. Marje Grólmusec 2
(karta)51.18252314.428289
wopomnjenska tafla k česći dr. Marje Grólmusec při wonkownej sćěnje w přizemju bydlenskeho a wobchodniskeho domu; stawizniski (wosebje wosobostawizniski) wuznam 09250749
 
Bydlenski dom Dróha dr. Marje Grólmusec 4
(karta)51.18278314.428361
napis při skónčnym kamjenju 1890 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250750
 
Bydlenski dom Dróha dr. Marje Grólmusec 17
(karta)51.18377114.428337
wokoło 1890/1895 (bydlenski dom) bydlenski dom při róžku a w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250752
Dwójny bydlenski dom Dźiwadłowa 6
(karta)51.1805714.42603
wokoło 1900 (bydlenski dom) dwójny bydlenski dom z něhdyšimi zatwarjenymi wobchodami, při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250932
Bydlenski dom Dźiwadłowa 8
(karta)51.180314.42603
wokoło 1910 (bydlenski dom) bydlenski dom, při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; wuznamny za městotwarske stawizny 09250931
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Garbarska 1
(karta)51.18325414.425608
napis 1916 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250853
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Garbarska 2
(karta)51.18341414.425688
wokoło 1840 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250804
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Garbarska 3
(karta)51.18332314.425481
wokoło 1910 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju z konditornju a kofejownju, nutřka zdźěla originalnje wuhotowany; wuznamny za městotwar a městnostne stawizny 09250851
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Garbarska 4
(karta)51.18346214.425502
wokoło 1820 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; něhdyša wikowanska hala Kurt Becker; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250805
 
Bydlenski dom Garbarska 4a
(karta)51.18350114.425405
wokoło 1850 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250806
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Garbarska 5
(karta)51.18340214.425304
wokoło 1850 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250850
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Garbarska 6
(karta)51.18357114.425317
wokoło 1850 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250807
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Garbarska 7
(karta)51.1834814.425138
wokoło 1890/1895 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250849
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Garbarska 7a
(karta)51.1835214.42503
wokoło 1890/1895 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250848
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Garbarska 7b
(karta)51.18361814.424874
wokoło 1850 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250847
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Garbarska 8
(karta)51.1836314.42522
fasada 2. połojca 19. lětst., w jadrje starši (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09253073
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Garbarska 12
(karta)51.18371814.425084
1. połojca 19. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250757
 
Něhdyša přesadźowanska hala; hosćenc „Alt-Bautzen“ Garbarska 13
(karta)51.18396214.424074
wokoło 1850 (wjelb) něhdyša přesadźowanska hala; hosćenc „Alt-Bautzen“ / wjelb něhdyšeje přesadźowanskeje hale a něhdyšeho hosćenca; wuznamna za twarske stawizny 09250846
 
dalše wobrazy
Sukelnski dom Garbarska 14
(karta)51.18381714.424948
napis při skónčnym kamjenju 1791 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske a socialne stawizny 09250808
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Garbarska 15
(karta)51.18399114.423956
wokoło 1800 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250845
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Garbarska 16
(karta)51.18389614.424801
wokoło 1850 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250809
 
dalše wobrazy
Ródny dom Gottloba Wetzela Garbarska 17
(karta)51.1840114.423818
1800 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju, z wopomnjenskej taflu; wuznamny za městotwar a městnostne stawizny 09250844
 
Bydlenski dom Garbarska 18
(karta)51.18397514.424733
wokoło 1850 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250810
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Garbarska 20
(karta)51.18402414.424665
wokoło 1820 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250811
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Garbarska 22
(karta)51.18406414.424597
wokoło 1820 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250812
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Garbarska 23
(karta)51.18405814.423484
wokoło 1885/1890 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250842
 
dalše wobrazy
„Złota kótwica“ Garbarska 24
(karta)51.18409414.424498
1820 (bydlenski dom) bydlenski dom (něhdyši hosćenc) w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09250813
 
dalše wobrazy
Kolpingowy dom Garbarska 26
(karta)51.18414314.42435
napis při skónčnym kamjenju 1796 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; Kolpingowy dom, wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09250814
 
Bydlenski dom Garbarska 28
(karta)51.18420114.424095
wokoło 1800 (bydlenski dom) bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250815
 
Něhdyše Garbarske wrota Garbarska 34
(karta)51.1844114.42367
wokoło 1800 (měšćanske wrota) jednotliwy pomnik we wobłuku měšćanskeho wobtwjerdźenja (cyłkowneho pomnika): powostanki murjow něhdyšich Garbarskich wrotow (zakładna murja přizemja) w formje wjelbowaneje hale z wobłukami (hlej obj. 09301008); wuznamne za twarske a městnostne stawizny 09250818
 
Bydlenski dom Hauensteinowa 2
(karta)51.18176614.42606
po 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; něhdy Lehmannec konditornja/kofejownja; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250885
 
Bydlenski dom Hauensteinowa 5
(karta)51.18143514.426211
napis 1894 (bydlenski dom) bydlenski dom z wobchodom při róžku; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250615
 
Bydlenski dom Hauensteinowa 6
(karta)51.18141614.426081
wokoło 1890 (bydlenski dom) bydlenski dom z wobchodom, při róžku; nowobarokna fasada; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250614
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Hłowne torhošćo 1
(karta)51.1816814.42419
wokoło 1850/1860 (bydlenski dom) bydlenski dom z předawanskim wobłukom, při róžku; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250605
 
„Złota kniha“ Hłowne torhošćo 2
(karta)51.18167914.423064
po 1709 (bydlenski dom); 1785 (znowa natwarjeny) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; barokny bydlenski dom, wuznamny za twarske stawizny 09250604
 
dalše wobrazy
„Złoty worjoł“ Hłowne torhošćo 4
(karta)51.18158614.423095
1504 a pozdźišo (hosćenc) hosćenc; wuznamny za twarske a městnostne stawizny kaž tež napohlad naměsta 09250603
 
„Trjenje“ Hłowne torhošćo 5
(karta)51.1814214.42458
1408 (jadro) bydlenski dom; wuznamny za twarske a domowe stawizny 09250602
 
dalše wobrazy
Měšćanska lěkarnja Hłowne torhošćo 6
(karta)51.18123414.423199
1542 (bydlenski dom) bydlenski dom z lěkarnju; renesansny twar z baroknej fasadu, wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09250601
 
Bydlenski dom Hłowne torhošćo 7
(karta)51.1813914.42453
wokoło 1730 (bydlenski dom) bydlenski dom z předawanskim wobłukom; barokny měšćanski dom; twarskostawiznisce, wuměłsce a za napohlad naměsta wuznamny 09250600
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Hłowne torhošćo 8
(karta)51.18132714.423168
wokoło 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom při róžku; barokny měšćanski dom, wuznamny za twarske stawizny a napohladej naměsta charakter dawacy 09250599
 
Bydlenski dom Hłowne torhošćo 9
(karta)51.1811314.42441
1760 (bydlenski dom) bydlenski dom z předawanskim wobłukom; barokny měšćanski dom, wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250598
 
Bydlenski dom Hornčerska 2
(karta)51.18230314.428608
wokoło 1780 (bydlenski dom) bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250782
 
Bydlenski dom Hornčerska 11
(karta)51.18250314.42871
18. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju, přejězd a wjelb kaž tež dźěl zadnjeho twarjenja; wuznamny za twarske stawizny 09250747
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Hornčerska 29
(karta)51.1824814.43051
wokoło 1840/1850 (bydlenski dom) bydlenski dom z wrotowym přejězdom (originalny wjelb) a zadnimi twarjenjemi, w zwisowacym wobtwarjenju; je so w januarje 2019 zdźěla sypnyło; wuznamny za twarske stawizny 09250746
 
Powostanki bydlenskeho domu Hornčerska 32
(karta)51.1822914.430766
16. lětst. (bydlenski dom) wobhrodźenske murje přizemja a prěnjeho hornjeho poschoda ze segmentom kulojteho wobłuka z renesansy, stejacy při róžku a w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250778
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Hornčerska 34
(karta)51.18214314.431115
18. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom z originalnym wobhrodźenjom; palaisej podobny barokny twar, twarskostawiznisce a twarskowuměłsce wuznamny 09250777
 
Zahrodna chěža Hornčerska 35
(karta)51.182414.430959
wokoło 1770 (zahrodna chěža) zahrodna chěža; wažny architekturnostawizniski swědk, zajimawa za městotwar, wysoki stopjeń awtentiskosće 09251461
 
Bydlenski dom Hornčerska 36
(karta)51.18207914.431643
1780 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom a wrotowymaj stołpomaj zajězda; wuznamny za twarske stawizny 09250775
 
Pódlanske twarjenje Hornčerska 36a
(karta)51.18214.43142
spočatk 19. lětst. (pódlanske twarjenje) pódlanske twarjenje; socialnostawizniski wuznam 09250776
 
dalše wobrazy
Wobhrodźenje z portalom Hornčerska 38
(karta)51.1819514.43204
17. abo 18. lětst. (wobhrodźenje zahrody) Tachantski wudwór / originalne wobhrodźenje z portalom (słušeše prěnjotnje k tachantskemu wudworej, hlej tež Hornčerska 40, obj. 09250774 a Drjewowe wiki 7, obj. 09250773); wuznamny za twarske a městnostne stawizny kaž tež za napohlad dróhi 09250004
 
dalše wobrazy
Tachantski wudwór Hornčerska 40
(karta)51.181914.43266
17. lětst. (wudwór); wokoło 1850 (torož); 19. lětst. (bróžnja na wuchodnej stronje); 19. lětst. (bróžnja na sewjernej stronje); kónc 18. lětst./spočatk 19. lětst. (bydlenski dom) něhdyši tachantski wudwór z bróžnju (při Drjewowych wikach), torožom a wulkej bróžnju (při Hornčerskej) kaž tež tykowanej bydlenskej chěžu na dwórje (hlej tež Drjewowe wiki 7, obj. 09250773 a Hornčerska 38, obj. 09250004); wuznamny za twarske a městnostne stawizny kaž tež za napohlad dróhi 09250774
 
Bydlenski dom Hornčerska 41
(karta)51.18235714.431586
wokoło 1910 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju z originalnymi wrotami a drjewjanym plestrom w zajězdźe; wuznamny za twarske stawizny 09250015
 
Kowarnja bratrow Paulinus Hornčerska 41a
(karta)51.18235714.431586
napis 1896 (kowarnja) kowarnja na zadnim dwórje z rozšěrjenskim twarjenjom; techniskostawiznisce wuznamny 09250026
 
Bydlenski dom Hošic hasa 1
(karta)51.17901214.423604
wokoło 1870/1880 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250656
 
Bydlenski dom Hošic hasa 6
(karta)51.1788114.42475
wokoło 1910 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom w něhdy zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250654
 
Bydlenski dom Hošic hasa 8
(karta)51.1787314.42495
wokoło 1870/1890 (bydlenski dom) bydlenski dom z wulkim podjězdom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250653
 
Bydlenski dom Hošic hasa 9
(karta)51.1789714.42489
napis 1759 (bydlenski dom) „Žitny dom“; bydlenski dom a wrotowy zajězd w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi; prěnje sydło Domowiny po Druhej swětowej wójnje 09250657
 
Bydlenski dom Hošic hasa 10
(karta)51.1786814.42515
wokoło 1870/1890 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju z originalnymi wrotami; wuznamny za městotwarske stawizny 09250652
 
Bydlenski dom Hošic hasa 16
(karta)51.178514.42588
wokoło 1900 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250649
 
Bydlenski dom Hošic hasa 17
(karta)51.1788614.42551
wokoło 1900 (bydlenski dom) bydlenski dom z wobchodom při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; wuznamny za městotwarske stawizny 09250943
 
Bydlenski dom Hošic hasa 19
(karta)51.1787114.42605
wokoło 1895 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250658
 
Chorobna kasa (AOK) Hošic hasa 21
(karta)51.178614.42643
1928 (chorobna kasa) zarjadniske twarjenje chorobneje kasy; wuznamne za twarske a městnostne stawizny 09250659
 
Bydlenski dom Hošic hasa 23
(karta)51.1785214.42689
wokoło 1895 (bydlenski dom) bydlenski dom z wrotowym zajězdom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250660
 
Bydlenski a wobchodniski dom Hošic hasa 25
(karta)51.1785214.42689
wokoło 1905 (bydlenski a wobchodniski dom) bydlenski a wobchodniski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250661
 
Goethowa lěkarnja Hošic hasa 27
(karta)51.1783714.42739
1903 (bydlenski dom) bydlenski dom z lěkarnju a historiskim wuhotowanjom kaž tež napisom nad zachodom, originalne zachodne durje; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250662
 
Lutherowy dom Hošic hasa 28
(karta)51.1781314.4271
wokoło 1935 (farski dom) farski dom wosady swj. Pětra; wuznamny za twarske a městnostne stawizny, kaž tež wuměłsce 09250648
 
Najenski dom Hošic hasa 33
(karta)51.1782414.42809
wokoło 1910 (najenski dom) najenski dom z wobchodom při róžku, w zwisowacym wobtwarjenju, z wopomnjenskej taflu 13. gardoweho regimenta; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250626
 
Bydlenski dom Hošic hasa 34
(karta)51.1781814.42739
wokoło 1870/1880 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250646
 
Bydlenski dom Hošic hasa 38
(karta)51.1779514.42776
wokoło 1895 (bydlenski dom) bydlenski dom z wobchodom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250645
 
Bydlenski dom Hošic hasa 40
(karta)51.1779114.42794
wokoło 1895 (bydlenski dom) bydlenski dom z wobchodom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250644
 
dalše wobrazy
Maćijowa wěža Hród
(karta)51.1827614.42012
spočatk 13. lětst. (wrotowa wěža); wokoło 1225 (hrodowa kapałka) Hród (cyłkowny pomnik); Maćijowa wěža / jednotliwe pomniki: wrotowa wěža (Maćijowa wěža) ze zatwarjenej hrodowej kapałku (hlej tež obj. 09301043); wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09251015
 
Něhdyši wojerski arestny dom Hród 1
(karta)51.1836414.4203
18. lětst. (bydlenski dom) Hród (cyłkowny pomnik); Wojerski arestny dom / jednotliwy pomnik: něhdyši Wojerski arestny dom, dźensa bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju (hlej tež obj. 09301043); wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09301052
 
dalše wobrazy
Dom dwórskeho sudnika Hród 2
(karta)51.18363614.420229
napis 1649 (bydlenski dom) Hród (cyłkowny pomnik); Dom dwórskeho sudnika / jednotliwy pomnik: něhdyši Dom dwórskeho sudnika, dźensa bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju (hlej tež obj. 09301043); wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09251014
 
dalše wobrazy
Sólnica Hród 3
(karta)51.18340714.419723
napis 1782 (muzej) Hród (cyłkowny pomnik); Serbski muzej / jednotliwy pomnik: něhdyša sólnica, dźensa Serbski muzej (hlej tež obj. 09301043); wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09251011
 
Bydlenski dom Hród 6
(karta)51.18313914.419125
1870/1890 (bydlenski dom) Hród (cyłkowny pomnik); bydlenski dom / jednotliwy pomnik: bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju (hlej tež obj. 09301043); wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09251012
 
dalše wobrazy
Hrodowa wodarnja Hród (za domom Hród 7)
(karta)51.1827214.419052
1400 (wodarnja) Hród (cyłkowny pomnik); Hrodowa wodarnja / jednotliwy pomnik: jastwo z wodarnju (hlej tež obj. 09301043); wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09251152
 
Bydlenski dom Hród 7
(karta)51.18296114.419341
1870/1890 (bydlenski dom) Hród (cyłkowny pomnik); bydlenski dom / jednotliwy pomnik: bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju (hlej tež obj. 09301043); wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09251013
 
dalše wobrazy
Rietschelowe swisle Hród 8
(karta)51.18287214.419643
1840 (relief) Hród (cyłkowny pomnik); Rietschelowe swisle / jednotliwy pomnik: swislowe poło „tragedije“ jako dźěl alegoriskeho figuroweho programa při prěnim dwórskim dźiwadle Sempera w Drježdźanach (hlej tež obj. 09301043); twarskostawiznisce a wuměłsce wuznamne 09301053
 
dalše wobrazy
Hród Hród 9
(karta)51.18336314.420269
wokoło 1000 (hród); 1662 (stukowy wjerch) Hród (cyłkowny pomnik); Hród / jednotliwy pomnik: Hród jako hranična twjerdźizna Mišnjanskeho markhrabje ze stukowym wjerchom (hlej tež obj. 09301043); twarskostawiznisce, městnostawiznisce a wuměłsce wuznamny 09251010
 
Bydlenski dom Hrodowska 1
(karta)51.1828714.42254
wokoło 1680 (bydlenski dom) bydlenski dom a zadnje twarjenje při róžku a w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251072
 
Bydlenski dom Hrodowska 2
(karta)51.18302414.422699
wokoło 1700 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; barokny měšćanski dom, wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09251079
 
Bydlenski dom Hrodowska 3
(karta)51.1829714.42231
napis 1808 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; wuznamny za městotwarske stawizny 09251073
 
Bydlenski dom Hrodowska 4
(karta)51.18326314.422416
2. połojca 17. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251043
Bydlenski dom Hrodowska 5
(karta)51.1830114.42217
wokoło 1680 (bydlenski dom) bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251044
Bydlenski dom Hrodowska 6
(karta)51.1832314.42224
2. połojca 17. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251486
 
Bydlenski dom Hrodowska 7
(karta)51.1830214.42202
wokoło 1860 (bydlenski dom) bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251045
 
Bydlenski dom Hrodowska 8
(karta)51.1832614.4221
bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251042
 
Bydlenski dom Hrodowska 9
(karta)51.1830314.42194
wokoło 1860 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251046
 
Budyski krajnostawski dom; měšćanska a wokrjesna biblioteka Hrodowska 10
(karta)51.1832814.42196
1667/1668 (biblioteka) twar měšćanskeje a wokrjesneje biblioteki w zwisowacym wobtwarjenju, něhdy Budyski krajnostawski dom; wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09251041
 
Bydlenski dom Hrodowska 11
(karta)51.1830314.42185
wokoło 1860 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251047
 
Zhorjelski krajnostawski dom Hrodowska 12
(karta)51.18330914.421367
wokoło 1665 (bydlenski dom) bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; reprezentatiwna fasada, wuznamny za twarske stawizny 09251040
 
Bydlenski dom Hrodowska 13
(karta)51.1830414.42177
po 1709 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251048
 
Bydlenski dom Hrodowska 15
(karta)51.1830614.42168
po 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251049
 
Bydlenski dom Hrodowska 17
(karta)51.1831214.42166
po 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251050
Hrodowska lěkarnja Hrodowska 21
(karta)51.18321114.421165
wokoło 1650 (bydlenski dom) bydlenski dom (něhdyša hrodowska lěkarnja) při róžku a w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09251016
 
dalše wobrazy
Dwójny bydlenski dom Hrodowske naměsto 1
(karta)51.18237514.420778
wokoło 1910 (dwójny bydlenski dom) dwójny bydlenski dom při róžku a w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za městotwar a napohlad naměsta 09251022
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Hrodowske naměsto 2
(karta)51.18245714.42059
napis 1899–1900 (bydlenski dom); 1. połojca 18. lětst. (hródź) bydlenski dom (z přitwarjenej dźěłarnju) při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy kaž tež něhdyše hródźne twarjenje; wuznamnej za twarske stawizny a městotwar 09251009
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Hrodowske naměsto 4
(karta)51.18264114.420765
wokoło 1870 (bydlenski dom) bydlenski dom při róžku a we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251021
 
dalše wobrazy
Hrodowska korčma Hrodowske naměsto 5
(karta)51.1826914.421001
napis 1430 (hosćenc) něhdyši hosćenc; twarjenje z łamaneho kamjenja z twjerdźiznje podobnej murju; wuznamny za twarske, domowe a městnostne stawizny 09251018
 
dalše wobrazy
Gersdorfski dom Hrodowske naměsto 6
(karta)51.18242614.421137
wokoło 1680 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; barokny bydlenski dom, wuznamny za twarske stawizny a napohladej naměsta charakter dawacy 09251020
 
Bydlenski dom Jerjowa 3
(karta)51.18107114.42309
do 1636 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenymaj wobchodomaj, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250991
 
Bydlenski dom Jerjowa 4
(karta)51.1813614.42276
wokoło 1750 (bydlenski dom) bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251051
 
Bydlenski dom Jerjowa 5
(karta)51.18106614.422807
1600/1630 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250992
 
Hosćenc „Zur Altstadt“ Jerjowa 6
(karta)51.18124814.422676
wokoło 1750 (bydlenski dom) bydlenski dom z kofejownju a hosćencom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251052
 
Bydlenski dom Jerjowa 7
(karta)51.18109814.422707
wokoło 1750 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250993
 
Bydlenski dom Jerjowa 8
(karta)51.1812414.422565
wokoło 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; něhdy porjedźenje črijow E. Wenk, wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251053
 
Bydlenski dom Jerjowa 9
(karta)51.18110114.422505
wokoło 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250994
 
Bydlenski dom Jerjowa 10
(karta)51.18124214.422475
wokoło 1710 (bydlenski dom) bydlenski dom při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09251054
 
Bydlenski dom Jerjowa 11
(karta)51.18110414.422354
bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250995
 
dalše wobrazy
„Złote jehnjo“ Jerjowa 12
(karta)51.18113114.422317
napis 1726 (bydlenski dom); 1. połojca 19. lětst. (wowča hródź) bydlenski dom (něhdyši hosćenc „Goldenes Lamm“) při róžku a něhdyša wowčernja kaž tež dźěle wobhrodźenja w zadnim dźělu ležownosće; reprezentatiwny twar, wuznamny za twarske a městnostne stawizny (hłowna adresa: Wysoka hasa 16) 09251025
 
Bydlenski dom Jerjowa 13
(karta)51.18111214.422274
wokoło 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom z pozdźišo zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250996
 
Bydlenski dom Jerjowa 15
(karta)51.181114.422155
1723 (?) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; w juhu zwisowacy z Mnišej baštu, wuznamny za twarske stawizny 09250997
 
dalše wobrazy
Mniša bašta Jerjowa 15
(karta)51.181114.422155
14. lětst. (murjowa wěža) Mniša bašta / jednotliwy pomnik we wobłuku měšćanskeho wobtwjerdźenja (cyłkowneho pomnika): w sewjeru z čo. 15 zwisowacy, wěži podobny twar, hač k hasy „Při młynskich wrotach“ sahacy (hlej obj. 09301008); wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09250507
 
Bydlenski dom Jerjowa 17
(karta)51.18110814.422027
wokoło 1750 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250998
 
Bydlenski dom Jerjowa 19
(karta)51.18112614.421927
wokoło 1750 (bydlenski dom) bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250999
 
Bydlenski dom Kamjentna 7
(karta)51.18112114.42878
napis 1902 (bydlenski dom) bydlenski dom z předawanskim wobłukom, w połwotewrjenym wobtwarjenju, ze stilowymi elementami nowogotiki a secesije; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250760
 
Bydlenski dom Kamjentna 11
(karta)51.18115514.42895
wokoło 1905/1910 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250761
 
Bydlenski dom Kamjentna 12
(karta)51.18088814.430851
1870/1880 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250784
 
Bydlenski a wobchodniski dom Kamjentna 13
(karta)51.18113614.42911
napis 1908 (bydlenski a wobchodniski dom) bydlenski a wobchodniski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250762
 
Hotel „Stadt Bautzen“ Kamjentna 15
(karta)51.1811414.429199
wokoło 1900 (hotel) hotel w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09250109
Portal Kamjentna 16
(karta)51.1807114.43122
1905/1910 (wrotowy zajězd) portal a wrota z kowaneho železa; wuměłski wuznam 09250785
 
Bydlenski dom Kamjentna 19
(karta)51.1811614.429736
napis 1911 (bydlenski dom) bydlenski dom z předawanskim wobłukom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250763
 
Bydlenski dom Kamjentna 19a
(karta)51.18114814.429954
wokoło 1910 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250764
 
Bydlenski dom Kamjentna 22
(karta)51.18091214.431785
1890/1895 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250786
 
Schenkec rěznistwo Kamjentna 23
(karta)51.18114514.430297
napis 1908 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250765
 
Najenski dom Kamjentna 24
(karta)51.18093114.43192
1890/1895 (najenski dom) najenski dom z předawanskim wobłukom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250787
Bydlenski dom Kamjentna 25
(karta)51.18115314.430427
wokoło 1905/1910 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250766
 
Najenski dom Kamjentna 26
(karta)51.1809314.432054
1890/1895 (najenski dom) najenski dom z wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250788
 
Najenski dom Kamjentna 34
(karta)51.18104714.432808
wokoło 1905/1910 (najenski dom) najenski dom z předawanskim wobłukom, w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250730
 
dalše wobrazy
Jahnowa ćěłozwučowarnja Kamjentna 37
(karta)51.181214.432024
1869 (ćěłozwučowarnja) ćěłozwučowarnja we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za městnostne stawizny 09250768
 
Najenski dom Kamjentna 45
(karta)51.18126714.432886
wokoło 1900/1905 (najenski dom) najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250769
 
Bydlenski a wobchodniski dom Karla Marxowa 1
(karta)51.1793514.427776
1926 (bydlenski a wobchodniski dom) bydlenski a wobchodniski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250637
 
Bydlenski a wobchodniski dom Karla Marxowa 3
(karta)51.179314.427826
1911 (bydlenski a wobchodniski dom) bydlenski a wobchodniski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250638
 
Bydlenski a wobchodniski dom Karla Marxowa 5
(karta)51.1791714.427917
1911/1912 (bydlenski a wobchodniski dom) bydlenski a wobchodniski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250639
 
Bydlenski a wobchodniski dom Karla Marxowa 6
(karta)51.1793614.427356
1911/1912 (bydlenski a wobchodniski dom) bydlenski a wobchodniski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250635
 
Bydlenski a wobchodniski dom Karla Marxowa 7
(karta)51.1790714.428067
1911/1912 (bydlenski a wobchodniski dom) bydlenski a wobchodniski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250640
 
Bydlenski a wobchodniski dom Karla Marxowa 8
(karta)51.1791514.427506
1911 (bydlenski a wobchodniski dom) bydlenski a wobchodniski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250634
 
Bydlenski a wobchodniski dom Karla Marxowa 9
(karta)51.1789514.428217
1911/1912 (bydlenski a wobchodniski dom) bydlenski a wobchodniski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250641
Bydlenski a wobchodniski dom Karla Marxowa 10
(karta)51.1790714.427607
wokoło 1910 (bydlenski a wobchodniski dom) bydlenski a wobchodniski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250633
 
Bydlenski a wobchodniski dom Karla Marxowa 12
(karta)51.1789714.427737
wokoło 1910 (bydlenski a wobchodniski dom) bydlenski a wobchodniski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250632
 
Bydlenski a wobchodniski dom Karla Marxowa 14
(karta)51.1789114.427797
wokoło 1910 (bydlenski a wobchodniski dom) bydlenski a wobchodniski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250631
 
Bydlenski a wobchodniski dom Karla Marxowa 15
(karta)51.1785414.42864
1910/1912 (bydlenski a wobchodniski dom) bydlenski a wobchodniski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250642
 
Bydlenski a wobchodniski dom Karla Marxowa 16
(karta)51.1787614.427907
wokoło 1910 (bydlenski a wobchodniski dom) bydlenski a wobchodniski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250630
 
Bydlenski a wobchodniski dom Karla Marxowa 18
(karta)51.1786814.428008
wokoło 1910 (bydlenski a wobchodniski dom) bydlenski a wobchodniski dom w zwisowacym wobtwarjenju; z pyšnej wukładnej fasadu, wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250629
 
Bydlenski a wobchodniski dom Karla Marxowa 20
(karta)51.178614.428088
1910/1915 (bydlenski a wobchodniski dom) bydlenski a wobchodniski dom w zwisowacym wobtwarjenju; z pyšnej fasadu, wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250628
 
Bydlenski a wobchodniski dom Karla Marxowa 22
(karta)51.1784714.428159
wokoło 1910 (bydlenski a wobchodniski dom) bydlenski a wobchodniski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250627
Studnja Kotołska 3
(karta)51.1807814.42448
wokoło 1890 (studnja) kamjentna studnja w přizemju najenskeho domu (dom njeje pomnik); wuznamna za twarske stawizny 09250924
 
Bydlenski dom Kotołska 5
(karta)51.18064714.424668
srjedź 17. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom z wrotami a přejězdom (z wjelbom); wuznamny za twarske stawizny 09250912
 
Bydlenski dom Kotołska 11
(karta)51.1807414.42523
1701 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, při róžku a w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250914
 
Bydlenski dom Kotołska 15
(karta)51.1807814.42567
wokoło 1800 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom a wrotami; wuznamny za twarske stawizny 09250917
 
Hudźbny dom F.G. Löbner Kotołska 16
(karta)51.18064214.425796
wokoło 1870 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250922
 
Bydlenski dom Kotołska 18
(karta)51.1805514.425324
17. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske, domowe a městotwarske stawizny 09250921
 
Bydlenski dom Kotołska 32
(karta)51.1805914.42634
po 1700 (bydlenski dom) bydlenski dom z wrotami a zepěrnymi stołpami, při róžku a w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250919
 
Bydlenski dom Kotołska 34
(karta)51.1805914.42657
po 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom z wrotami w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250918
Bydlenski dom Křidarska 4
(karta)51.18150414.422926
jadro po 1600 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251119
Bydlenski dom Křidarska 5
(karta)51.18144214.422966
jadro po 1600 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251118
 
Bydlenski dom Mała Bratrowska 5
(karta)51.18263314.422636
napis při skónčnym kamjenju 1789 (bydlenski dom) bydlenski dom a zadnje twarjenje, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251070
 
Bydlenski dom Mała Bratrowska 6
(karta)51.18247714.42276
wokoło 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom a zadnje twarjenje, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251071
 
Najenski dom Kurta Pchalekowa 1
(karta)51.18083114.430515
wokoło 1895 (najenski dom) najenski dom při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; z wopomnjenskej taflu za Kurta Pchaleka; wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09250682
Bydlenski dom Kurta Pchalekowa 1a
(karta)51.1805214.43061
1. štwórć 19. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250681
 
Najenski dom Kurta Pchalekowa 2
(karta)51.1800814.430073
wokoło 1885/1890 (najenski dom) najenski dom při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250683
 
Najenski dom Kurta Pchalekowa 4
(karta)51.1800114.430088
wokoło 1890 (najenski dom) najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250684
 
Najenski dom Kurta Pchalekowa 5
(karta)51.18028214.430413
wokoło 1905 (najenski dom) najenski dom při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250680
 
Najenski dom Kurta Pchalekowa 8
(karta)51.17971114.43003
wokoło 1880 (najenski dom) najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250686
 
Najenski dom Kurta Pchalekowa 14
(karta)51.17899214.429812
wokoło 1895 (najenski dom) najenski dom z předawanskim wobłukom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250688
 
Šula Kurta Pchalekowa 15
(karta)51.17961114.430395
1856 (šula) šula; něhdyša wikowanska šula, wuznamna za twarske a městnostne stawizny 09250678
 
Najenski dom Kurta Pchalekowa 16
(karta)51.17889314.429753
wokoło 1885/1890 (najenski dom) najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250689
 
Najenski dom Kurta Pchalekowa 18
(karta)51.17882314.429723
wokoło 1885/1890 (najenski dom) najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250690
 
Najenski dom Kurta Pchalekowa 21
(karta)51.17907214.430241
napis při wjertawce 1896 (najenski dom) najenski dom z předawanskim wobłukom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250691
 
Najenski dom Kurta Pchalekowa 25
(karta)51.1788714.43033
wokoło 1885 (najenski dom) najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250692
 
Bydlenski a wobchodniski dom Kurta Pchalekowa 29
(karta)51.17843314.430044
wokoło 1910 (bydlenski a wobchodniski dom) bydlenski a wobchodniski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250693
 
Bydlenski dom Lawske hrjebje 18
(karta)51.1794214.42609
1830 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenymaj wobchodomaj při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju (hlej tež Žitne wiki 2); wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250935
Bydlenski dom Lotzowa 2
(karta)51.18093914.432243
wokoło 1895 (bydlenski dom) bydlenski dom z wobchodom při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250726
 
Bydlenski dom Lotzowa 4
(karta)51.18081114.432236
wokoło 1895 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250725
 
Bydlenski dom Lotzowa 6
(karta)51.18071314.432229
wokoło 1895 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250724
 
Bydlenski dom Lotzowa 7
(karta)51.18056614.432522
wokoło 1905/1910 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250720
 
Bydlenski dom Lotzowa 8
(karta)51.18061514.432191
wokoło 1895 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250723
 
Najenski dom Lotzowa 9
(karta)51.18044814.432505
wokoło 1905/1910 (najenski dom) najenski dom z wobchodom při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; wuznamny za městotwar a napohlad dróhi 09250719
 
Bydlenski dom Lotzowa 10
(karta)51.18055614.432202
napis 1903 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250722
 
Bydlenski dom Lotzowa 12
(karta)51.18044814.432255
wokoło 1895 (bydlenski dom) bydlenski dom při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250710
Elektrarnja Lotzowa 15
(karta)51.1798514.43306
wokoło 1900 (přepinanski zawod); wokoło 1900 (zarjadniski twar) Stary přepinanski zawod, dźensa poradźowanje kupcow firmy ESAG, wobstejacy z něhdyšeje šaltownje, zarjadniskeho twara a wobhrodźenskej murju (hlej tež Róžowa 30; wuznamny za městnostne a techniske stawizny (Róžowa 30) 09250717
 
Bydlenski dom Lotzowa 18
(karta)51.17986714.432134
wokoło 1930 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250727
 
Bydlenski dom Lotzowa 20
(karta)51.17973614.432128
wokoło 1930 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250728
 
Bydlenski dom Mniša cyrkej 8
(karta)51.1816214.42166
spočatk 18. lětst. (bydlenski dom); 15. lětst. (klóšterska murja) bydlenski dom (zdźěla tykowany) w něhdyšim klóšterskim kompleksu a powostanki něhdyšeje klóšterskeje murje; wuznamne za twarske a městnostne stawizny 09250188
 
Bydlenski dom Mniša cyrkej 18
(karta)51.1819514.42207
spočatk 18. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; z tykowanej konstrukciju w hornim poschodźe a lawbu w něhdyšim klóšterskim kompleksu, wuznamny za twarske stawizny (Při klóšterskej ruinje) 09250525
 
dalše wobrazy
Mikławska wěža Mikławske wrota 1
(karta)51.1835814.422831
srjedź 15. lětst. (wrotowa wěža) měšćanske wobtwjerdźenje (cyłkowny pomnik) Mikławska wěža / jednotliwy pomnik we wobłuku měšćanskeho wobtwjerdźenja (cyłkowneho pomnika): Mikławska wěža (hlej obj. 09301008); wuznamna za twarske a městnostne stawizny 09250796
 
dalše wobrazy
Mikławska cyrkej Mikławske wrota 1a
(karta)51.1835814.422831
srjedź 15. lětst. (rozpadanki); 1780–1953 (narowne pomniki); po 1918 (wojerski pomnik prěnjeje swětoweje wójny) Mikławska cyrkej a kěrchow (cyłkowny pomnik) / jednotliwe pomniki: rozpadanki Mikławskeje cyrkwje, 29 narownych pomnikow při sćěnach a we wołtarnišću ruiny, pomnik padnjenym Prěnjeje swětoweje wójny, wobhrodźenska murja a woborna chódba měšćanskeho wobtwjerdźenja mjez cyrkwju a měšćanskej murju nad nahłej skału (hlej tež obj. 09301044); wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09250795
 
Bydlenski dom Mikławske wrota 2
(karta)51.18355314.422829
napis při skónčnym kamjenju 1807 (bydlenski dom) bydlenski dom z přitwarami a originalnym wobhrodźenjom w połwotewrjenym wobtwarjenju, z Mikławskej wěžu zwjazany; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250797
Bydlenski dom Mikławske wrota 3
(karta)51.18348414.422778
18. lětst. (bydlenski dom) w jadrje po zdaću póznjosrjedźowěčny, baroknje přetwarjeny třiposchodowy bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju, bjezposrědnje z Mikławskej wěžu zwjazany, z murju na ležownosći (pak měšćanska murja pak k wěži słušaca); wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09304201
 
Mikławske schody Mikławske schody
(karta)51.1838714.423234
16. lětst. (schody) měšćanske wobtwjerdźenje (cyłkowny pomnik) Mikławske schody / jednotliwy pomnik we wobłuku měšćanskeho wobtwjerdźenja (cyłkowneho pomnika): Mikławske schody: zwjazowanski puć mjez Garbarskimi wrotami w Sprjewinym dole a Mikławskimi wrotami (hlej obj. 09301008); wuznamne za twarske a městnostne stawizny 09250841
 
dalše wobrazy
Jana Jurjowy pomnik; torhošćowa studnja Mjasowe wiki
(karta)51.18206814.423722
1611 (studnja) pomnik kralej Janej Jurjej z torhošćowej studnju; wuměłski wuznam a naměstu charakter dawacy 09251085
 
dalše wobrazy
Radnica Mjasowe wiki 1
(karta)51.1816314.42393
1489–1493 (wěža) radnica, z powostankami wot wohnja zničeneho srjedźowěkowskeho předchadneho twara znowanatwarjena; wuznamna za městnostne a twarske stawizny kaž tež za napohlad naměsta 09251093
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Mjasowe wiki 2
(karta)51.1817614.42421
napis 1670 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuměłsce wuznamny kaž tež za městotwarske a twarske stawizny 09251094
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Mjasowe wiki 3
(karta)51.1817914.42331
1673 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251091
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Mjasowe wiki 4
(karta)51.18195714.423464
bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju z wrotowym zajězdom a wjelbom; twarskowuměłsce a za městotwarske stawizny wuznamny 09251095
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Mjasowe wiki 5
(karta)51.1818514.4233
wokoło 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251090
 
dalše wobrazy
Skupina domow Mjasowe wiki 6
(karta)51.182614.4238
1650/1710 (bydlenski dom) skupina domow z třoch twarjenjow (něhdy Mjasowe wiki čo. 10, 12 a 14) w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamna za twarske stawizny a městotwar 09251096
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Mjasowe wiki 7
(karta)51.182614.4238
wokoło 1710 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251089
dalše wobrazy Wonkowna měšćanska murja Mužakowska
(karta)51.18349914.433902
13./14./15. lětst. (Stadtmauer) měšćanske wobtwjerdźenje (cyłkowny pomnik) Wonkowna měšćanska murja / jednotliwe pomniki z dźělemi wonkowneje měšćanskeje murje a něhdyšimi wobornymi chódbami we wobłuku dróhow Při měšćanskim nasypje, Při cyhelskim nasypje, Při Cwingeru, Mužakowska, Schillerowe zelenišća, Před šulerskimi wrotami a Walska (hlej tež obj. 09301008); znamjo fortifikacije a jeje zdźělneho přetworjenja k zjawnym wuchodźowanišćam, wuznamny za městotwarske a powšitkowne stawizny (hłowna adresa: Při měšćanskim nasypje -) 09250176
 
Bydlenski dom Nowa 3
(karta)51.18177314.430892
napis 1880 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; ze sylnymi woknowymi profilemi a centralnym třěšnym wutwarkom, wuznamny za městotwarske stawizny 09250518
Bydlenski dom Nowa 7
(karta)51.18160514.430913
wokoło 1880 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250514
 
Bydlenski dom Nowa 10
(karta)51.18120714.430894
wokoło 1955 (bydlenski dom) bydlenski dom z předawanskim wobłukom we wotewrjenym wobtwarjenju, při róžku stejacy; wuznamny za městotwarske stawizny 09250767
 
Kupnica; radna pinca Nutřkowna Lawska 1
(karta)51.180914.42369
1476, prěnjotnje pózdnjogotiska (kupnica) zarjadniske twarjenje (něhdyša kupnica) z hosćencom, při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; wuznamne za twarske a městnostne stawizny 09251092
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Nutřkowna Lawska 2
(karta)51.1810614.42336
1720/1724 (bydlenski dom) bydlenski dom při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250987
 
Bydlenski dom Nutřkowna Lawska 3
(karta)51.1806414.42387
1709–1720 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; wuznamny za twarske stawizny 09250925
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Nutřkowna Lawska 4
(karta)51.1808114.42354
1720/1740 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250986
 
Bydlenski a wobchodniski dom Nutřkowna Lawska 5
(karta)51.1804714.42386
19. lětst., jadro starše (bydlenski a wobchodniski dom) bydlenski a wobchodniski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250926
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Nutřkowna Lawska 6
(karta)51.1806914.42355
1709/1720 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; barokny měšćanski dom z pyšnje wuhotowanej fasadu, wuznamny za twarske stawizny, twarske wuměłstwo a napohlad dróhi 09250985
Bydlenski dom Nutřkowna Lawska 8
(karta)51.1804714.42354
1720/1740 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; barokny měšćanski dom, wuznamny za twarske stawizny, twarske wuměłstwo a napohlad dróhi 09250984
Bydlenski dom Nutřkowna Lawska 10
(karta)51.1803614.42357
wokoło 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250983
 
Bydlenski dom Nutřkowna Lawska 12
(karta)51.1802214.4236
1750 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250982
 
dalše wobrazy
Lawska wěža Nutřkowna Lawska 14
(karta)51.18022114.423726
1400/1403 (wěža); 1739 (hawba); 1912 (relief) jednotliwy pomnik we wobłuku měšćanskeho wobtwjerdźenja (cyłkowneho pomnika): Lawska wěža z reliefom (hlej obj. 09301008); wuznamny za twarske a městnostne stawizny a za napohlad města 09250981

Dale: Lisćina kulturnych pomnikow w Nutřkownym měsće (P–Z)

Wotkazy wobdźěłać

  Commons: Kulturne pomniki w Budyskim nutřkownym měsće – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije