Lisćina kulturnych pomnikow we Wuchodnym předměsće

Lisćina kulturnych pomnikow we Wuchodnym předměsće wobsahuje připóznate kulturne pomniki Budyskeho Wuchodneho předměsta, kotrež su w pomnikowej lisćinje Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit zapisane (staw: 15. apryla 2014).

Połoženje Wuchodneho předměsta w Budyšinje
  • mjeno: pomjenowanje abo družina kulturneho pomnika
  • połoženje: dróhowe mjeno a, je-li date, domowe čisło kulturneho pomnika. Po tutej adresy so lisćina zakładnje sortěruje. Wotkaz „karta“ wjedźe k wšelakorym kartam w syći a mjenuje koordinaty kulturneho pomnika.
  • datowanje: podawa lěto dotwarjenja resp. dobu twarjenja. Rjadowanje po lěće je zmóžnjene.
  • wopisanje: twarske a stawizniske drobnostki kulturneho pomnika, wosebje kajkosće pomnika.
  • ID: wot Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit wudate objektowe čisło kulturneho pomnika

Lisćina kulturnych pomnikow we Wuchodnym předměsće

wobdźěłać
wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Bydlenski a wobchodniski dom Beethovenowa 32
(karta)51.1787814.45115
1922 (bydlenski dom) bydlenski a wobchodniski dom z přitwarom, při róžku; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250447
Štyristronski dwór Čornobóska 3
(karta)51.1689814.44139
napis 1832 (burska chěža); po 1832 (burska chěža); napis 1870 (bróžnja); wokoło 1850 (pódlanske twarjenje); wokoło 1850 (wobhrodźenje) bydlenskej domaj, bróžnja a pódlanske twarjenje štyristronskeho dwora, z wobhrodźenjom; wuznamny za twarske a hospodarske stawizny 09251328
Bróžni Čornobóska 6
(karta)51.1682614.44187
wokoło 1880 (bróžnja) dwě bróžni něhdyšeho třistronskeho dwora; wuznamnej za hospodarske stawizny 09251330
Bydlenski dom Čornobóska 10; 12
(karta)51.16815614.444094
1805/1806 (bydlenski dom); wokoło 1900 (Remisengebäude); wokoło 1850/1870 (bróžnja) bydlenski dom, remiza, bróžnja a hródź štyristronskeho dwora; wuznamne za twarske a hospodarske stawizny 09251327
Wila Čornobóska 18
(karta)51.1679114.44456
wokoło 1900 (wila); spočatk 20. lětst. (zahroda) wila ze zahrodu (zahrodny pomnik) a powostankami originalneho wobhrodźenja; wuznamna za twarske stawizny, zahrodnistwo a napohlad krajiny 09251349
Bydlenski dom Čornobóska 21
(karta)51.1683114.44419
wokoło 1900/1910 (bydlenski dom) bydlenski dom z wobhrodźenjom, we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251331
Bydlenski dom Čornobóska 26
(karta)51.167814.44589
wokoło 1920/1925 (bydlenski dom) bydlenski dom w domizniskim stilu, we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251351
Bydlenski dom Čornobóska 31
(karta)51.16815914.445991
1910/1912 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251333
Bydlenski dom Čornobóska 33
(karta)51.1681214.4463
wokoło 1885/1890 (bydlenski dom) bydlenski dom z wobhrodźenjom, we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251334
 
dalše wobrazy
Wodarnja Čornobóska 69
(karta)51.166214.45293
napis 1893 (wodarnja); 1949/50 (připrawa za wučisćenje pitneje wody) wodarnja ze zběranskej studnju a za tym připrawa za wučisćenje pitneje wody w stilu „noweje wěcownosće“; wuznamna za twarske a techniske stawizny 09251337
Pućny stołp Čornobóska 69 (před tym)
(karta)51.166214.45293
2. połojca 19. lětst. (pućnik) pućny stołp; wuznamny za wobchadne stawizny 09251338
Něhdyši hosćenc Čornobóska 80
(karta)51.1633914.45572
kónc 19. lětst. (hosćenc) park přirody / něhdyši hosćenc; zdźěla tykowany, wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09251339
Zahrodne sydlišćo Damaschkowa 13; 15; 17; 19
(karta)51.1673514.43869
wokoło 1920 (rynkowy dom) zahrodne sydlišćo / rynkowy dom z předzahrodku, dźěl bydlenskeho sydlišća drustwa zahrodneho města; wuznamny za twarske a socialne stawizny 09251322
Něhdyša Barbarina kaserna Dr. Salvadora Allendowa 50a; 50b
(karta)51.1766614.44783
wokoło 1910 (kazino) oficěrske kazino něhdyšeje Barbarineje kaserny; z nowobaroknym twarom a ornamentom, wuznamne za twarske a městnostne stawizny 09250425
Dwójnej bydlenskej domaj Dr. Salvadora Allendowa 6; 8; 10; 12
(karta)51.17714.44672
1926 (dwójny bydlenski dom) kongruentnej dwójnej bydlenskej domaj, mjez sobu zwjazanej přez wrota; do dalokeje měry originalnje wobchowane načolne twarjenje sydlišća, wuznamne za městotwarske a socialne stawizny 09250243
 
dalše wobrazy
Kaserna Bjedricha Awgusta/Huzarska kaserna Dróha Käthy Kollwitz 15; 17 (Löhrowa 33)
(karta)51.17099514.437691
1906–1910 (dźěl kaserny); napis 1906–1910 (konjenc); napis 1906–1910 (oficěrske kazino); 1906–1910 (wobhrodźenje) Kaserna Bjedricha Awgusta/Huzarska kaserna (cyłkowny pomnik) / jednotliwe pomniki: swójbny twar, tři mustwowe domy, komorne twarjenje, pjeć konjencow, jěcharnja, wobkowanska chěža, chorobny konjenc kaž tež wobhrodźenje (mustwowy dom Dróha Käthy Kollwitz 15, wšitke tamne twarjenja Dróha Käthy Kollwitz 17), oficěrske kazino (Löhrowa 33) ze zahrodu při zadnej stronje kaž tež wuhotowane předzahrodki při dróze Käthy Kollwitz a eksercěrowanišćo ze štomami (hlej tež - Obj. 09250135); do dalokeje měry awtentisce wobchowane, wuznamne za twarske a wojerske stawizny (dźensa zarjadniski centrum) 09302655
něhdyši hosćenc Ericha Weinertowa 31
(karta)51.17560714.454602
1966 (hosćenc); 1966–1980 (nasćěnowy a wjerchowy wobraz); 1980 (wobrazy) Andena (cyłkowny pomnik) / jednotliwe pomniki: něhdyši hosćenc z třomi nasćěnowymi wobrazami (Gesang an den chilenischen Frühling) Hernanda Leona a skulpturu wot Horsta Weißa (hlej tež obj. 09301042); za dobu typiski hosćenc bydlenskeho wobwoda ze stawizniskej, wuměłskej a městotwarskej hódnotu 09221751
Bydlenski dom Hrubočanski puć 23
(karta)51.16377214.442119
1938/1939 (bydlenski dom) bydlenski dom w domizniskim stilu z přitwarom; wuznamny za twarske stawizny 09250249
Kaserna Bjedricha Awgusta/Huzarska kaserna Löhrowa 33
(karta)51.1718914.43912
1906–1910 (dźěl kaserny); napis 1906–1910 (konjenc); napis 1906–1910 (oficěrske kazino); 1906–1910 (wobhrodźenje) Kaserna Bjedricha Awgusta/Huzarska kaserna (cyłkowny pomnik) / jednotliwe pomniki: swójbny twar, tři mustwowe domy, komorne twarjenje, pjeć konjencow, jěcharnja, wobkowanska chěža, chorobny konjenc kaž tež wobhrodźenje (mustwowy dom Dróha Käthy Kollwitz 15, wšitke tamne twarjenja Dróha Käthy Kollwitz 17), oficěrske kazino (Löhrowa 33) ze zahrodu při zadnej stronje kaž tež wuhotowane předzahrodki při dróze Käthy Kollwitz a eksercěrowanišćo ze štomami (hlej tež - Obj. 09250135); do dalokeje měry awtentisce wobchowane, wuznamne za twarske a wojerske stawizny (dźensa zarjadniski centrum) (hłowna adresa: Dróha Käthy Kollwitz 15; 17) 09302655
Bydlenski twar Lubinska 1
(karta)51.168314.44008
napis 1867 (bydlenski dom) nahladny bydlenski twar wulkobura (napis 1867) jako dźěl něhdyšeho třistronskeho dwora; twarskostawizniski wuznam 09251324
Zahrodna chěžka Lubinska 27
(karta)51.16517114.442002
wokoło 1912 (zahrodna chěža) zahrodna chěžka; wuznamna za twarske stawizny 09250247
Bydlenski dom Mozartowa 2
(karta)51.1779714.44773
bydlenski dom, zwjazany z Pawoła Njekowej 15; něhdyši bydlenski dom póštownikow, wuznamny za twarske a socialne stawizny 09250428
Dwójny bydlenski dom Pawoła Njekowa 5; 7
(karta)51.1789214.44845
wokoło 1910 (dwójny bydlenski dom) dwójny bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske a socialne stawizny 09250424
Dwójny bydlenski dom Pawoła Njekowa 9; 11
(karta)51.1786714.44783
wokoło 1910 (dwójny bydlenski dom) dwójny bydlenski dom; twarsko- a socialnostawizniski wuznam 09250426
Bydlenski dom Pawoła Njekowa 15
(karta)51.1779314.44746
wokoło 1920 (bydlenski dom) bydlenski dom, zwjazany z Mozartowej 2; něhdyši bydlenski dom póštownikow, wuznamny za twarske a socialne stawizny 09250429
Dwójny bydlenski dom Pawoła Njekowa 17; 19
(karta)51.1776714.44723
wokoło 1920 (dwójny bydlenski dom) dwójny bydlenski dom z originalnym wobhrodźenjom; něhdyši bydlenski dom póštownikow, wuznamny za twarske a socialne stawizny 09250433
Barbarina kaserna (artilerija) Pawoła Njekowa 123; 125; 127; 129; 131; 131a; 133; 133a; 135; 135a; 137; 137a
(karta)51.1749714.44483
1912/1913 (mustwowy dom) Barbarina kaserna (artilerija) / přebywanski dom kaserny; wuznamny za městnostne stawizny 09250358
zarjadniske twarjenje Schreberowy puć 14
(karta)51.17045214.453182
zarjadniske twarjenje we wotewrjenym wobtwarjenju, słušace k ležownosći wodoweje čisćernje; socialnostawizniski wuznam 09251335
  Commons: Kulturne pomniki we Wuchodnym předměsće – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije