Lisćina kulturnych pomnikow w Małym Wjelkowje

Lisćina kulturnych pomnikow w Małym Wjelkowje wobsahuje připóznate kulturne pomniki Budyskeho měšćanskeho dźěla Mały Wjelkow, kotrež su w pomnikowej lisćinje Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit zapisane (staw: 15. apryla 2014).

Połoženje měšćanskeho dźěla Mały Wjelkow w Budyšinje
  • mjeno: pomjenowanje abo družina kulturneho pomnika
  • połoženje: dróhowe mjeno a, je-li date, domowe čisło kulturneho pomnika. Po tutej adresy so lisćina zakładnje sortěruje. Wotkaz „karta“ wjedźe k wšelakorym kartam w syći a mjenuje koordinaty kulturneho pomnika.
  • datowanje: podawa lěto dotwarjenja resp. dobu twarjenja. Rjadowanje po lěće je zmóžnjene.
  • wopisanje: twarske a stawizniske drobnostki kulturneho pomnika, wosebite kajkosće pomnika.
  • ID: wot Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit wudate objektowe čisło kulturneho pomnika

Lisćina kulturnych pomnikow w Małym Wjelkowje

wobdźěłać
wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
 
Bratrownja Dróha Mateja Dołheho 1
(karta)51.2115814.38981
poswjećenje 1765 (bydlenski dom) bydlenski dom; barokny twar z krótkowalbowej třěchu, wjesnemu jadru charakter dawacy; wuznamny za twarske, městnostne a nabožinske stawizny 09253030
Wobhrodźenje ležownosće Dróha Mateja Dołheho 1b
(karta)51.21223714.390293
wobhrodźenska murja z wrotowymaj zajězdomaj, kóždej ze zornowcowymaj stołpomaj; wuznamny za wjesny napohlad 09304280


Domske z hródźu Fallantowa haska 4
(karta)51.21134914.393788
wokoło 1850 (domske) Domske z hródźu, wuměnkarska chěža a pódlanske twarjenje burskeho statoka; typiske wuchodosakske wašnje twarjenja; wuznamne za twarske a hospodarske stawizny 09253048
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Friedricha Gruhlowa 2
(karta)51.2103914.39227
jadro wot 1787 (bydlenski dom) bydlenski dom při róžku, před tym 7 zornowcowych stołpow płota; w hornim poschodźe z deskami wupažena tykowana konstrukcija, wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09253052
 
Bydlenski dom Friedricha Gruhlowa 4
(karta)51.2105514.39256
wokoło 1800 (bydlenski dom) bydlenski dom; jednoposchodowe twarjenje z krótkowalbowej třěchu, swědk stareho wobtwarjenja wsy; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09253067
Bydlenski dom Garbarska hora 1
(karta)51.2120714.389554
1766 (bydlenski dom) bydlenski dom z wobhrodźenskej murju podłu dróhi; ze šćěpjelom wukładźena tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, historiski dźěl architektury w bratrowskej wosadźe, wuznamny za twarske a městnostne stawizny, murja je wuznamna za napohlad wsy 09253101
 
Bydlenski dom Hłowna 5
(karta)51.2111214.39285
1795 (bydlenski dom) bydlenski dom a wobhrodźenska murja; wažny dźěl wjesneho napohlada; wuznamny za twarske stawizny 09253047
 
dalše wobrazy
Hosćenc Hłowna 7
(karta)51.211114.39241
1782 (hosćenc) hosćenc (bjez přitwara na wuchodźe) z třomi hospodarskimi twarjenjemi, wuplestrowanym dworom a wrotowym wobłukowm, před hosćencom tři wósomróžkate zornowcowe stołpy; wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09253044
 
Burski statok Hłowna 8
(karta)51.2113314.39246
wokoło 1850, jadro najskerje starše (burska chěža) statok z pódlanskimaj twarjenjomaj; swědk prěnjotneho wobtwarjenja wsy; wuznamny za twarske a hospodarske stawizny a za napohlad dróhi 09253045
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Hłowna 9
(karta)51.2110914.39202
1774 (bydlenski dom) bydlenski dom; wuznamny za twarske stawizny 09253043
 
Dom putnikowarjow Hłowna 10
(karta)51.21130614.391795
1870 (bydlenski dom) bydlenski dom; nahladny twar ze srjedźnym swislowym rizalitom, sedłowej třěchu; wažny za napohlad wsy a dróhi; wuznamny za twarske a nabožinske stawizny 09253042
 
Hohenthalec dom (něhdy) Hłowna 11
(karta)51.2110914.39173
1784 (bydlenski dom) bydlenski dom; ze zornowcowymi schodami před zachodom; wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09253104
 
Bydlenski dom Hłowna 13
(karta)51.2110614.39139
1835 (bydlenski dom) bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09253041
Lěkarnja Kěrchowski puć 1
(karta)51.210814.39064
1779 (bydlenski dom) bydlenski dom z lěkarnju, ze zwjazowanskej chódbu k sotrowni (Zinzendorfowe naměsto 7); wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09253038
 
Dom diaspory Kěrchowski puć 2
(karta)51.210514.39045
1778 (bydlenski dom) bydlenski dom; tykowana konstrukcija w hornim poschodźe ze šćěpjelom wukładźena; wuznamny za twarske, městnostne a nabožinske stawizny 09253060
Bróžnja Kowarska 2
(karta)51.2109114.3947
18. lětst. (bróžnja) bróžnja; kamjentny twar, jedne z Napoleonowych přebywanišćow 1813, wuznamny za twarske a městnostne stawizny kaž tež za napohlad dróhi 09253107
 
Dwuposchodowe twarjenje Nowa 1
(karta)51.21139314.393043
wokoło 1900 (bydlenski dom) reprezentatiwne dwuposchodowe twarjenje z pyšnje wuhotowanej fasadu; wuznamne za twarske a městnostne stawizny, něhdy po zdaću šula abo zarjadniski twar 09304272
 
Bydlenski dom Nowa 5
(karta)51.21250514.392854
napis při swislach 1913 (bydlenski dom) bydlenski dom; wuznamny za twarske stawizny 09253082
 
dalše wobrazy
Hólčaca šula (něhdy) Petera Buckowa 1
(karta)51.2114714.38981
starši dźěl wot 1876/1877 (starownja); napis při zakładnym kamjenju 1897 (starownja) starownja z murju a schodami na zadnej stronje; markantny twar z pyšnje rozrjadowanej fasadu, wjesny napohlad wobknježacy twar; wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09253031
 
dalše wobrazy
Mała sotrownja Petera Buckowa 2
(karta)51.2107514.38948
1795 (bydlenski dom) bydlenski dom; twarjenje ze sedłowej třěchu, wuznamne za twarske a městnostne stawizny 09253103
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Petera Buckowa 3
(karta)51.2109314.38943
1819 (bydlenski dom) bydlenski dom; wuznamny za twarske stawizny 09253032
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Petera Buckowa 5
(karta)51.2108414.38942
1765 (bydlenski dom) bydlenski dom (bjez přitwara); wuznamny za twarske stawizny 09253033
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Petera Buckowa 7
(karta)51.2106414.38914
1765 (burska chěža) bydlenski dom a bróžnja dwustronskeho dwora; něhdyša kowarnja, wuznamna za twarske stawizny a napohlad dróhi 09253034
 
Wojerski pomnik Při Schneiderjec horje (na kromje kěrchowa)
(karta)51.20951614.390934
po 1918 (wojerski pomnik prěnjeje swětoweje wójny) pomnik padnjenym Prěnjeje swětoweje wójny; wuznamny za městnostne stawizny 09300735
 
Wojerski pomnik Při wodowej wěži
(karta)51.20991214.390637
po 1813 (wojerski pomnik) wojerski pomnik padnjenym Napoleonoweje wójny 1813; wuznamny za městnostne stawizny 09253058
 
dalše wobrazy
Wodowa wěža Při wodowej wěži 2
(karta)51.20984214.390984
napis 1931 (wodowa wěža) wodowa wěža; wuznamna za techniske stawizny a wjesny napohlad 09253057
Hosćenc Wojerowska 113
(karta)51.2119314.39447
napis při wjertawce 1852 (hosćenc) hosćenc; nahladny twar ze swislowym srjedźnym rizalitom, w hornim poschodźe žurla z wobłukowymi woknami; wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09253050
Bydlenski dom Wojerowska 117
(karta)51.2124614.39355
1920te lěta (bydlenski dom); 1920te lěta (wobhrodźenje zahrody) bydlenski dom ze zornowcowym wobhrodénjom; wuměłsce a twarskostawiznisce wuznamny 09253049
 
Wili podobny bydlenski dom Wojerowska 127
(karta)51.2132914.39235
po 1910 (bydlenski dom) wili podobny bydlenski dom; swědk historiskeje domoweje krajiny, wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09254508
Wili podobny bydlenski dom Wojerowska 135
(karta)51.2143214.39176
po 1910 (bydlenski dom) Wili podobny bydlenski dom; swědk historiskeje domoweje krajiny, wuznamny za twarske stawizny 09254509
 
dalše wobrazy
holči dom Zinzendorfowa 1
(karta)51.2105114.39141
1860 (bydlenski dom) kompleks třoch bydlenskich domow z pózdnjoklasicistiskimi wobmjetanymi fasadami, wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09253061
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Zinzendorfowa 3
(karta)51.2104914.39151
1871 (bydlenski dom) bydlenski dom; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09253064
 
dalše wobrazy
dwójny bydlenski dom Zinzendorfowa 4; 6
(karta)51.2105914.39167
1762 (dwójny bydlenski dom) dwójny bydlenski dom; w hornim poschodźe z deskami wupažena tykowana konstrukcija, wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09253063
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Zinzendorfowa 5
(karta)51.2103314.39179
2. połojca 18. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom, dwě dźěłarnjowej twarjeni na ležownosći kaž tež murja a zornowcowej wrotowej stołpaj; wuznamny za twarske stawizny a wjesny napohlad 09253065
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Zinzendorfowa 7
(karta)51.2102614.39212
bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; napohladej dróhi charakter dawacy, wuznamny za twarske stawizny 09253056
 
dalše wobrazy
kubłarnja misionskich dźěći Zinzendorfowa 11
(karta)51.2100914.39246
1795 abo 1802 (bydlenski dom) bydlenski dom; wažne twarjenje w konteksće městnostnych stawiznow, wuznamne za twarske stawizny 09253054
 
Dom wudowow Zinzendorfowe naměsto 1
(karta)51.2108614.39081
1759 (bydlenski dom) bydlenski dom přez róžk, k tomu wobhrodźenska murja při Zinzendorfowej dróze, wjacore zornowcowe stołpy a zajězd; jedyn dźěl při naměsće, tamny podłu Zinzendorfoweje; wuznamny za twarske a městnostne stawizny a napohlad naměsta wobknježacy 09253039
 
Wobchodny dom Zinzendorfowe naměsto 2
(karta)51.211114.39122
1752 (bydlenski dom) bydlenski dom, róžkowy dom w zwisowacym wobtwarjenju; jedyn dźěl při Hłownej dróze; wuznamny za twarske a městnostne stawizny a za napohlad naměsta 09253040
 
Dom komtesow (knježnow) Zinzendorfowe naměsto 3
(karta)51.2113114.39106
1865 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zadnim přitwarom; reprezentatiwny twar z kolosalnymi stołpami, wuznamny za twarske a městnostne stawizny, wjesnemu centrumej charakter dawacy 09253027
 
Bydlenski dom Zinzendorfowe naměsto 4
(karta)51.2113614.39069
1752 (bydlenski dom) bydlenski dom (bjez přitwarow); w hornim poschodźe z deskami wupažena tykowana konstrukcija, wuznamny za twarske stawizny a wjesny napohlad 09253028
 
Farski dom Zinzendorfowe naměsto 5
(karta)51.2115114.39041
prěnjotnje 1757 (farski dom) farski dom (bjez přitwarow); wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09253029
 
Sotrownja Zinzendorfowe naměsto 6; 7
(karta)51.2110314.38986
1770 poswjećena, čo. 6 (bydlenski dom); kónc 19. lětst., čo. 6 (bydlenski dom); 2. połojca 18. lětst., čo. 7 (bydlenski dom); 2. połojca 18. lětst. (remizowy twar) chorowa žurla / bydlenski dom při róžku (čo. 6), remiza při dwórskej stronje, wuplestrowany dwór, srjedźny bydlenski dom z chorowej žurlu (čo. 6) a zwjazany bydlenski dom (čo. 7) kaž tež studnja na dworje; wuznamny za twarske, městnostne a nabožinske stawizny kaž tež za napohlad naměsta 09253037
 
dalše wobrazy
Modlernja Zinzendorfowe naměsto 8
(karta)51.2108114.39029
napis 1758 při wjertawce (modlernja) wosadna zahroda / modlernja a wosadna zahroda; modlernja bratrowstwa, prosty twar z wobłukowymi woknami, wysoka krótkowalbowa třěcha z wěžičku; wuznamna za twarske, městnostne a nabožinske stawizny 09253026
  Commons: Kulturne pomniki w Małym Wjelkowje – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije