Lisćina kulturnych pomnikow w Sewjerowuchodnym wobkruhu

Lisćina kulturnych pomnikow w Sewjerowuchodnym wobkruhu wobsahuje připóznate kulturne pomniki Budyskeho měšćanskeho dźěla Sewjerowuchodny wobkruh, kotrež su w pomnikowej lisćinje Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit zapisane (staw: 15. apryla 2014).

Połoženje měšćanskeho dźěla Sewjerowuchodny wobkruh w Budyšinje
  • mjeno: pomjenowanje abo družina kulturneho pomnika
  • połoženje: dróhowe mjeno a, je-li date, domowe čisło kulturneho pomnika. Po tutej adresy so lisćina zakładnje sortěruje. Wotkaz „karta“ wjedźe k wšelakorym kartam w syći a mjenuje koordinaty kulturneho pomnika.
  • datowanje: podawa lěto dotwarjenja resp. dobu twarjenja. Rjadowanje po lěće je zmóžnjene.
  • wopisanje: twarske a stawizniske drobnostki kulturneho pomnika, wosebje kajkosće pomnika.
  • ID: wot Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit wudate objektowe čisło kulturneho pomnika

Lisćina kulturnych pomnikow w Sewjerowuchodnym wobkruhu

wobdźěłać
wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Najenski dom Arnoldowa 1
(karta)51.18248714.443041
najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250191
Najenski dom Arnoldowa 5
(karta)51.18281514.443035
wot 1905 do 1910 (najenski dom) najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250189
Portal Arnoldowa 6
(karta)51.18269514.443415
napis 1908 (portal) portal najenskeho domu; wuměłsce wuznamny 09250186
Najenski dom Arnoldowa 8
(karta)51.18280314.443487
wokoło 1910 (najenski dom) najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250187
Zahrodna chěžka Augusta Bebelowa 1
(karta)51.1767414.43075
wokoło 1900 (zahrodna chěža) zahrodna chěžka we wotewrjenym wobtwarjenju; socialnostawizniski wuznam 09250038
 
Najenska wila Augusta Bebelowe naměsto 3
(karta)51.17611214.432937
wokoło 1890 (najenska wila) najenska wila z wobhrodźenjom; wuznamna za twarske stawizny 09250046
 
Najenska wila Augusta Bebelowe naměsto 4
(karta)51.17623114.433053
wokoło 1890 (najenska wila) najenska wila z wobhrodźenjom; wuznamna za twarske stawizny 09250047
 
Najenska wila Augusta Bebelowe naměsto 5
(karta)51.17635514.433394
wokoło 1890 (najenska wila) najenska wila; wuznamna za twarske stawizny 09250048
 
Najenska wila Augusta Bebelowe naměsto 6
(karta)51.17651814.433608
wokoło 1870/1880 (najenska wila) najenska wila při róžku; wuznamna za twarske stawizny 09250049
 
dalše wobrazy
Marije Marćina cyrkej Augusta Bebelowe naměsto 7
(karta)51.17638314.432363
1888–1891, napis 1888 (cyrkej); 1888 (połoženje zakładneho kamjenja) cyrkej z cyrkwinskim naměstom (zahrodny pomnik); nowogotiska halowa cyrkej; wuznamna za městnostne, twarske a městotwarske stawizny 09250039
Najenska wila Augusta Bebelowe naměsto 1
(karta)51.17568114.43252
wokoło 1890 (wila) najenska wila z pódlanskim twarjenjom a schodowej wěžu, při róžkuwuznamny za twarske stawizny 09250044
 
Wobwodny cyrkwinski zarjad / wila Augusta Bebelowe naměsto 10
(karta)51.1769514.43195
wokoło 1890 (wila) wobwodny cyrkwinski zarjad / wila; naměstu reprezentatiwny charakter dawaca; wuznamna za městotwar a napohlad naměsta 09250198
 
Diakoniski skutk / najenska wila Augusta Bebelowe naměsto 11
(karta)51.1768114.43171
1910/1915 (najenska wila) poradźowarnja Diakoniskeho skutka / najenska wila; z debjenkowymi elementami secesije, wuznamna za twarske stawizny a městotwar 09250248
Najenski dom Augusta Bebelowe naměsto 14
(karta)51.17558714.432199
najenski dom z wobhrodźenjom, při róžku a we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za městotwar a napohlad dróhi 09250040
Bydlenski dom Behringowa 1
(karta)51.18496914.427504
po 1850 (bydlenski dom) bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju z wrotami z kowaneho železa; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250494
Najenski dom Behringowa 2
(karta)51.18562314.428068
wokoło 1905 (bydlenski dom) najenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250467
Bydlenski dom Behringowa 4
(karta)51.18570514.428166
wokoło 1900 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250468
Bydlenski dom Behringowa 6
(karta)51.18582914.428228
bydlenski dom při róžku; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250493
Dwójny bydlenski dom Breitscheidowa 1
(karta)51.1880514.43436
1900/1905 (dwójny bydlenski dom) dwójny bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju, z wobhrodźenjom; wuznamny za městotwar a napohlad dróhi 09250482
Najenski dom Breitscheidowa 2
(karta)51.18836714.43453
wokoło 1905 (najenski dom) najenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju, z wobhrodźenjom; w domizniskim stilu natwarjeny, wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250481
Dwójny bydlenski dom Breitscheidowa 3
(karta)51.1881114.43393
1900/1905 (dwójny bydlenski dom) dwójny bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju, z wobhrodźenjom; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250483
 
dalše wobrazy
Kralowsko-sakska krajna chłostarnja (něhdy) Breitscheidowa 4
(karta)51.1891314.4325
1900–1904 (celowy trakt); 1903 (płokarnja); 1903 (jastwowa murja); 1903 (cyrkej); 1903 (wuheń) Chłostarnja Budyšin I (něhdy); Žołta běda / jednotliwe pomniki: cyrkej, domy I, II, III, IV (chorownja), kuchnja, płokarnja, wuheń (techniski pomnik), wonkowne přestrjenje z pućemi a historiskim wobstatkom štomow (jónkróćne w Němskej) kaž tež wobhrodźenskej murju (hlej tež obj. 09301250); ze stawizniskej a wědomostnej hódnotu. (přirunaj tež Weigangowu 8a) 09250715
 
Dwójny bydlenski dom Breitscheidowa 5
(karta)51.1881714.4335
1900/1905 (dwójny bydlenski dom) dwójny bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju, z wobhrodźenjom; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250484
Wila Dr. Arnošta Mukowa 8
(karta)51.17748114.431585
wokoło 1885 (wila) wila z wobhrodźenjom; wuznamna za twarske stawizny 09250027
 
Bydlenski dom Dr. Arnošta Mukowa 11; 11b
(karta)51.1773914.43281
wokoło 1890 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zadnim twarjenjom a wobhrodźenjom, we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250024
 
Wila Dr. Arnošta Mukowa 12
(karta)51.17720914.432256
wila z wobhrodźenjom při róžku; wuznamna za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250025
 
dalše wobrazy
Hotel Gude Dr. Pětra Jordanowa 1
(karta)51.1734814.43008
wokoło 1870/1880 (hotel) zarjadniske twarjenje, něhdyši hotel; wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09250203
 
Najenska wila Dr. Pětra Jordanowa 3
(karta)51.1731414.43073
wokoło 1890 (najenska wila) najenska wila z wobhrodźenjom; wuznamna za twarske stawizny 09250204
 
Najenska wila Dr. Pětra Jordanowa 5
(karta)51.1730514.43097
wokoło 1905 (wila fabrikantow) najenska wila z wobhrodźenskej murju; něhdyša wila fabrikantow, dźensa Statny wysokotwarski zarjad financow; wuznamny za městotwar, twarske stawizny a napohlad dróhi 09250124
 
Najenski dom Dr. Pětra Jordanowa 6
(karta)51.1720614.43226
napis při fasadźe 1907 (najenski dom) najenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250125
 
Bydlenski dom Dr. Pětra Jordanowa 11a
(karta)51.1715314.43398
wokoło 1910 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; pyšnje rozrjadowana, rjenje rytmizowana fasada, prěnjotny napohlad do dalokeje měry wobchowany, wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250427
 
Najenski dom Dr. Pětra Jordanowa 23
(karta)51.17007914.436707
po 1905 (najenski dom) najenski dom při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250171
Najenski dom Dr. Pětra Jordanowa 25
(karta)51.17001814.436865
wokoło 1905 (najenski dom) najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250140
 
Bydlenski dom Dr. Pětra Jordanowa 26
(karta)51.1710814.43416
wokoło 1910 (bydlenski dom) bydlenski dom při róžku; wot stila secesije wobwliwowane wuhotowanje fasady, wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250488
Bydlenski dom Dr. Pětra Jordanowa 36
(karta)51.1701214.43605
wokoło 1910/1915 (bydlenski dom) bydlenski dom z wobchodniskim předtwarom; wuznamny za městotwar, twarske stawizny a napohlad dróhi 09250621
Dom w šwicarskim stilu (Hermann Schmidt) Dr. Pětra Jordanowa 50
(karta)51.1692914.437691
hosćenc; dźensa pěstowarnja, wuznamny za twarske stawizny 09250138
Wjaceswójbny dom Dr. Salvadora Allendowa 5
(karta)51.1773114.44654
wokoło 1920 (wjaceswójbny dom) wjaceswójbny dom; něhdyši bydlenski dom póštownikow, wuznamny za twarske a socialne stawizny (hłowna adresa: Pawoła Njekowa 10; 12) 09250435
Najenski dom Dróha Käthy Kollwitz 1
(karta)51.1725114.43778
wokoło 1905 (najenski dom) najenski dom při róžku a w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250146
 
Najenski dom Dróha Käthy Kollwitz 5
(karta)51.1722814.43776
wokoło 1910 (najenski dom) najenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250147
Dwójny bydlenski dom Dróha Käthy Kollwitz 6; 8
(karta)51.1721614.43736
wokoło 1912 (dwójny bydlenski dom) dwójny bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250151
 
Najenski dom Dróha Käthy Kollwitz 9
(karta)51.1719814.4378
wokoło 1910 (najenski dom) najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250149
Dwójny bydlenski dom Dróha Käthy Kollwitz 10
(karta)51.1717814.43739
wokoło 1910 (bydlenski dom) dwójny bydlenski dom (dźěl čo. 12 njeje pomnik), z přitwarjenym wobchodom pola čo. 10 a wobhrodźenjom, při róžku stejacy; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250155
 
Najenski dom Dróha Käthy Kollwitz 11
(karta)51.1718514.43778
wokoło 1913 (najenski dom) najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju, z originalnym wobchodom; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250150
 
Najenski dom Dwórnišćowa 1
(karta)51.17661814.429346
wokoło 1890 (najenski dom) najenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250102
 
dalše wobrazy
Nowy gymnazij Dwórnišćowa 2
(karta)51.1766514.42881
napis 1867 (gymnazij) šula (Nowy gymnazij, dźensa Melanchthonowy) z ćěłozwučowarnju a wobhrodźenjom; wuznamna za twarske a městnostne stawizny 09250161
 
Wila Dwórnišćowa 4
(karta)51.1757214.42888
wokoło 1870 (wila) wila z wobhrodźenjom a zahrodu; wuznamna za twarske stawizny a městotwar 09250173
 
Wilowa zahroda (Serbski institut) Dwórnišćowa 6
(karta)51.17546914.429039
wokoło 1900 (zahroda) Wilowa zahroda (zahrodny pomnik) z drjewjanym pawiljonom; wuznamna za wuměłstwowe stawizny a wuhotowanje krajiny 09250517
 
Wila Dwórnišćowa 8
(karta)51.17520614.429084
wila; pyšnje wuhotowana fasada, wuznamna za twarske stawizny a městotwar 09250162
 
dalše wobrazy
Zarjadniske twarjenje Dwórnišćowa 9
(karta)51.17578414.429462
napis při skónčnym kamjenju 1909/1910 (parlament) krajnoradny zarjad; zarjadniske twarjenje z wobhrodźenjom; reprezentatiwny twar, wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09250103
 
Najenska wila Dwórnišćowa 10
(karta)51.17498714.429132
wokoło 1875 (najenska wila) najenska wila; wuznamna za twarske stawizny a městotwar 09250163
 
Najenska wila Dwórnišćowa 14
(karta)51.17470814.429188
wokoło 1900 (najenska wila) najenska wila; klinkerowy twar, wuznamny za městotwarske stawizny 09250174
 
Najenski dom Dwórnišćowa 17
(karta)51.17499714.42957
najenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; z pyšnej wobmjetowanej fasadu, wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250104
 
Najenska wila Ericha Pfaffowa 1
(karta)51.17673614.43749
1910/1915 (najenska wila) najenska wila; stwori zhromadnu ležownosć z Mättigowej 31, wuznamna za twarske stawizny a městotwar 09250528
 
Pódlanske twarjenje Ericha Pfaffowa 2
(karta)51.1765214.43676
wokoło 1900 (remiza) pódlanske twarjenje z garažu resp. remizu, słušeše něhdy k wili Mättigowa 33; wuznamne za twarske stawizny 09250064
Bydlenski dom Ericha Pfaffowa 5
(karta)51.17602614.438744
wokoło 1925 (bydlenski dom) bydlenski dom z wobhrodźenjom, we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250159
 
Najenski dom Ericha Pfaffowa 6
(karta)51.1762114.43751
1910 bis 1915 (najenski dom) najenski dom při róžku a we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250310
 
Bydlenski dom Fichtowa 5
(karta)51.18121814.441109
wokoło 1895 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju, z načasnym ornamentom; wažny dźěl napohlada dróhi; wuznamny za městotwarske stawizny 09250239
 
Dwójny bydlenski dom Fichtowa 7; 9
(karta)51.18137314.441167
wokoło 1895 (dwójny bydlenski dom) dwójny bydlenski dom ze zadnim domom, we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250196
 
Wobhrodźenje Fichtowa 14-20 (napřećo)
(karta)51.1818114.441796
1895 (wobhrodźenje zahrody) wobhrodźenje z kowaneho železa; wuznamne za napohlad dróhi 09250246
Bydlenski dom Flincowa 6
(karta)51.18424914.434077
wokoło 1870 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250479
Přemysłowa chěžka Flincowa 12
(karta)51.1849114.434336
wokoło 1920 (přemysłowa chěžka) přemysłowa chěžka; něhdy Kühnec rěznistwo, socialnostawizniski wuznam 09250478
Najenska wila Flincowa 16
(karta)51.1853814.43449
wokoło 1905/1910 (wila) najenska wila; wuznamna za twarske stawizny 09250455
Najenska wila Flincowa 18
(karta)51.1855814.43458
wokoło 1890 (najenska wila) najenska wila; wuznamna za twarske stawizny a městotwar 09250454
 
Friedricha Engelsowe naměsto Friedricha Engelsowe naměsto
(karta)51.17716914.435582
po 1910 (naměsto); 1974 (skupina figurow) debjenkowe naměsto ze skupinu plastiskich figurow „Sedźacy starši porik“ (jednotliwy pomnik); wuměłski a městotwarski wuznam 09304171
Bydlenski dom Friedricha Engelsowe naměsto 2
(karta)51.17699114.434739
wokoło 1928/1930 (bydlenski dom) bydlenski dom z garažu (zwjazany z Tuchorskej 21); architekturnostawiznisce wuznamny 09250052
 
Bydlenski dom Friedricha Engelsowe naměsto 4
(karta)51.1768814.434986
wokoło 1928 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; z za 1920te lěta typiskim wuhotowanjom fasady; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250053
 
Bydlenski dom Friedricha Engelsowe naměsto 8
(karta)51.1765814.43555
wokoło 1913 (bydlenski dom) bydlenski dom při róžku; dźensa pěstowarnja, wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250054
Wila Friedricha Listowa 3
(karta)51.18540314.43679
wokoło 1910 (wila) wila z powostankami originalnych płotowych stołpow; wuznamna za twarske stawizny a městotwar 09250202
Wila Friedricha Listowa 4
(karta)51.18552514.437283
1910 (wila) wila z wobhrodźenjom; wuznamna za twarske stawizny a městotwar 09250200
Wili podobny bydlenski dom Friedricha Listowa 6
(karta)51.18566214.437127
wokoło 1910 (bydlenski dom) wili podobny bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250201
 
dalše wobrazy
Serbski gymnazij Budyšin (wokrjes Budyšin) Friedricha Listowa 8
(karta)51.1864214.43491
1901/1902 prěnjotnje natwarjeny (seminar); w 1950tych lětach znowanatwar (seminar) Serbski gymnazij Budyšin (wokrjes Budyšin) / zarjadniski twar z wobhrodźenjom a ćěłozwučowarnju; něhdyši wučerski wustaw a hwězdarnja, dźensa gymnazij, wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09250453
 
dalše wobrazy
Najenska wila Jägerowa 2
(karta)51.1743914.43098
napis 1880 (wila) najenska wila z wobhrodźenjom, při róžku; wuznamna za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250107
Kapałka Jägerowa 11a
(karta)51.1741214.43285
wokoło 1860 (kapałka) kapałka z přitwarom; wuznamna za twarske a městnostne stawizny 09250342
Dwójny bydlenski dom Jägerowa 37
(karta)51.1726814.43495
wokoło 1920 (dwójny bydlenski dom) dwójny bydlenski dom (jenož prawa połojca); do dalokeje měry originalnje wobchowany; zajimawy z architekturnostawizniskeje perspektiwy a wažny za napohlad dróhi 09253374
 
Bydlenski dom Jägerowa 39
(karta)51.1727314.43544
napis 1930 (bydlenski dom) bydlenski dom zwisowaceho bydlenskeho kompleksa (hlej tež Jägerowa 41/43/45 a Stieberowa 42/44/46/48); wuznamny za twarske stawizny 09250142
 
Dwójny bydlenski dom Jägerowa 41; 43
(karta)51.1725814.43524
napis 1930 (dwójny bydlenski dom) dwójny bydlenski dom zwisowaceho bydlenskeho kompleksa (hlej tež Jägerowa 39/45 a Stieberowa 42/44/46/48); wuznamny za twarske stawizny 09250143
 
Dwójny bydlenski dom Jägerowa 45 (Stieberowa 48)
(karta)51.1722614.43556
napis 1930 (dwójny bydlenski dom) dwójny bydlenski dom (ze Stieberowej 48) zwisowaceho bydlenskeho kompleksa při róžku (hlej tež Jägerowa 39, 41/43 a Stieberowa 42/44/46); wuznamny za twarske stawizny 09250144
 
Najenski dom Kantowa 3
(karta)51.18259414.442198
1910/1915 (najenski dom) najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250193
Najenski dom Kantowa 19
(karta)51.18234114.444099
wokoło 1935 (najenski dom) najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; architekturnostawiznisce wuznamny 09250177
Najenski dom Kantowa 21
(karta)51.1823114.4443
napis 1935 (najenski dom) najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; architekturnostawiznisce wuznamny 09250178
Najenski dom Kantowa 23
(karta)51.1822814.44446
napis 1937 (najenski dom) najenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; architekturnostawiznisce wuznamny 09250179
 
Kantowa kaserna Kantowa 25
(karta)51.1823514.44534
wokoło 1890/1900 (dźěl kaserny) kasernowy twar z dźělemi originalneho wobhrodźenja; wuznamny za wojerske a městnostne stawizny 09250448
 
Najenska wila Karla Liebknechtowa 1
(karta)51.17530814.43323
napis při swislach 1891 (najenska wila) najenska wila z originalnym wobhrodźenjom a zahrodnej chěžku; wuznamna za twarske stawizny 09250326
 
Najenski dom Karla Liebknechtowa 2
(karta)51.1752814.43224
wokoło 1885/1890 (najenski dom) najenski dom z wobhrodźenjom, při róžku stejacy; wopomnjenska tafla k česći Jana Radyserba-Wjele; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250112
 
Najenska wila Karla Liebknechtowa 5
(karta)51.1750714.433718
wokoło 1890 (najenska wila) najenska wila při róžku; wuznamna za twarske stawizny 09250322
 
Najenski dom Karla Liebknechtowa 7
(karta)51.1749214.43425
wokoło 1890 (najenski dom) najenski dom w domizniskim stilu (klinkerowy twar) při róžku a we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250321
 
Najenska wila Karla Liebknechtowa 11
(karta)51.1745814.43468
wokoło 1900 (najenska wila) najenska wila, z čerwjeno-žołtym wukładźenjom a originalnym wobhrodźenjom; wuznamny za twarske stawizny 09250504
 
Najenski dom Karla Liebknechtowa 13
(karta)51.1744514.43496
wokoło 1900 (najenski dom) najenski dom z dźělemi originalneho wobhrodźenja we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250327
 
Starownja Karla Liebknechtowa 14
(karta)51.1745214.43388
napis 1891 (starownja) starownja Diakoniskeho skutka, prjedy starownja Nutřkowneje misije; wuznamna za twarske stawizny 09250113
 
Bydlenski dom Karla Liebknechtowa 16
(karta)51.1744114.4342
wokoło 1890/1895 (starownja) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; z pyšnym wuhotowanjom fasady, dźensa starownja; wuznamny za twarske stawizny 09250114
 
Najenski dom Karla Liebknechtowa 18
(karta)51.1743114.43442
wokoło 1895/1900 (najenski dom) najenski dom z originalnym wobhrodźenjom, we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250115
 
Najenska wila Karla Liebknechtowa 18a
(karta)51.1741814.43465
wokoło 1890 (najenska wila) najenska wila; wuznamna za twarske stawizny 09250328
 
Bydlenski dom Karla Liebknechtowa 24
(karta)51.17372814.435562
wokoło 1890 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; ze srjedźnym rizalitom; wuznamny za twarske stawizny 09250127
 
Najenski dom Karla Liebknechtowa 41
(karta)51.1724714.43907
wokoło 1902 (najenski dom) najenski dom, při róžku we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250134
 
Najenski dom Karla Liebknechtowa 42
(karta)51.1725314.43801
wokoło 1905 (najenski dom) róžkowy najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju, z wobhrodźenjom; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250128
 
Najenski dom Karla Liebknechtowa 46
(karta)51.1724414.43821
wokoło 1905 (najenski dom) najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250130
 
Najenski dom Karla Liebknechtowa 48
(karta)51.1723714.43836
napis 1906 (najenski dom) najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250131
 
Najenski dom Karla Liebknechtowa 50
(karta)51.1722914.43853
napis 1908 (najenski dom) najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250132
 
Najenski dom Karla Liebknechtowa 52
(karta)51.172214.43872
napis 1907 (najenski dom) najenski dom při róžku w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250133
 
Najenski dom Klóšterska 4
(karta)51.1727414.44077
wokoło 1905 (najenski dom) najenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250158
 
Dwójny bydlenski dom Klóšterska 6; 8
(karta)51.172614.44093
wokoło 1905 (dwójny bydlenski dom) dwójny bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250157
 
Klóšterk klarisow Klóšterska 9
(karta)51.17253714.441262
1925 (klóšter) klóšterski kompleks na praworóžkatym podrysu z wjacorymi přitwarami a klóšterskej kapałku; wołtar a klinkerska sćěna kapały wot Friedricha Pressa; wuměłsce a stawiznisce, wosebje městnostnostawiznisce wuznamny 09286404
Zahrodna chěža (něhdy) Kopornik 2
(karta)51.1870914.4218
wokoło 1775 (zahrodna chěža) něhdyša zahrodna chěža kopornika (hlej Kopornik čo. 4); wuznamna za twarske a městnostne stawizny 09254971
Kulturny dom (něhdy); kopornik (něhdy) Kopornik 4
(karta)51.18727714.422904
1913/1914 (laboratorij); drje 16. lětst. (młynska hrjebja); 1795 (mosćik); wokoło 1900 (spušćadło); wokoło 1920 (zarjadniski twar) kulturny dom (něhdy); kopornik (něhdy) / industrijowy kompleks (něhdyše stejišćo młyna, pozdźišo koporniski a hamorski zawod) z něhdyšim zarjadniskim twarom, laboratorijom a bajcownju, młynskej hrjebju, spušćadłom z tunelom a mosćikom kaž tež wobhrodźenjom (dalši něhdyši zarjadniski twar hlej Kopornik 2 (obj. 09254971); wosebity wuznam za twarske, městnostne a hospodarske stawizny 09250451
 
Najenska wila Lessingowa 1
(karta)51.1783614.43434
wokoło 1895 (najenska wila) najenska wila z wobhrodźenjom; wuznamna za twarske stawizny 09250016
 
Bydlenski dom Lessingowa 1c
(karta)51.178614.43385
wokoło 1920 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250017
 
Najenska wila Lessingowa 2
(karta)51.17836614.433366
wokoło 1900/1910 (najenska wila) najenska wila; wuznamna za twarske stawizny 09250018
 
Najenska wila Lessingowa 4
(karta)51.17823614.433608
1902–1903 (najenska wila) najenska wila; reprezentatiwna fasada w stilu secesije; wuznamna za twarske stawizny 09250019
Najenska wila Lessingowa 5
(karta)51.1780514.4349
napis při wjertawce 1890 (najenska wila) najenska wila při róžku; pyšna klinkerowa fasada; wuznamna za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250014
 
Bydlenski dom Lessingowa 6
(karta)51.17809714.433921
wokoło 1900 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250020
 
dalše wobrazy
Hamtske a krajne sudnistwo Lessingowa 7
(karta)51.1778614.43544
1902–1906 (sudnistwo) Hamtske a krajne sudnistwo z něhdyšim twarjenjom přepytowanskeho jastwa (cyłkowny pomnik) / jednotliwy pomnik: jako hamtske a krajne sudnistwo natwarjene justicne twarjenje z přitwarjenym zapadnym přejězdom a wrotami k dworej kaž tež wuchodnej wobhrodźenskej murju z wrotami k dworej (hlej tež obj. 09304189); historistiski třikřidłowy twar z drohej fasadu a pyšnje rozrjadowanej třěchu; wuznamne za twarske a powšitkowne stawizny kaž tež za wědomosć 09250065
 
Bydlenski dom Lessingowa 8
(karta)51.17796814.434163
wokoło 1905 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; pyšne wuhotowanje fasadow; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250021
 
Bydlenski dom Lessingowa 10
(karta)51.17783914.434426
wokoło 1890 (bydlenski dom) bydlenski dom při róžku a we wotewrjenym wobtwarjenju, zwjazany z Tuchorskej 24; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250022
 
Bydlenski dom Löhrowa 16
(karta)51.1730614.43979
napis 1906 (bydlenski dom) bydlenski dom z wobhrodźenjom, we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250232
 
Bydlenski dom Löhrowa 18
(karta)51.1728814.43958
wokoło 1905 (bydlenski dom) bydlenski dom z wobhrodźenjom; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251019
 
Najenski dom Löhrowa 28
(karta)51.1716214.43802
wokoło 1905 (najenski dom) róžkowy najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; z wutwarkami a srjedźnym rizalitom, wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250136
 
dalše wobrazy
zarjadniske twarjenje Lubijska 1
(karta)51.1815414.43632
po 1954 ff., do 1976 (akademija) zarjadniske twarjenje we wotewrjenym wobtwarjenju; dźensa Powołanska akademija Sakska, Statna studijna akademija Budyšin, inženjerska šula za mašinotwar; wuznamne za architekturne a městnostne stawizny 09250413
 
Tuchorski a Michałski kěrchow Lubijska 1b
(karta)51.18124614.436656
napis před durjemi 1598 (cyrkej) Tuchorski a Michałski kěrchow (cyłkowny pomnik); Tuchorska cyrkej / jednotliwy pomnik: Tuchorska cyrkej (hlej tež obj. 09301756); wuznamna za twarske a městnostne stawizny 09250414
Tuchorski a Michałski kěrchow Lubijska 3
(karta)51.1823614.43922
1558 (šěsćróžkata kapałka); po 1900 (kapałka na Michałskim kěrchowje); 1878 (ćěłownja); wokoło 1900 (kěrchowske zarjadnistwo); 1701–1930 (rownišća) Tuchorski a Michałski kěrchow (cyłkowny pomnik) / jednotliwe pomniki: dwě kapałce, žarowanska hala, kěrchowska kenclija (zarjadniski twar), dźewjeć rownišćow, 139 narownych pomnikow, dwaj jednotliwej rowaj, wojerskej pomnikaj, wopomnišći, wobhrodźenska murja z třomi portalami a kěrchowske zahrodnistwo (hlej tež obj. 09301756); wuměłsce, wědomostnje a městnostnostawiznisce wuznamny 09250415
 
Najenski dom Lubijska 5
(karta)51.1830914.43705
wokoło 1895 (najenski dom) najenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250416
 
Najenski dom Lubijska 10
(karta)51.18083614.437283
wokoło 1910 (najenski dom) najenski dom při róžku a we wotewrjenym wobtwarjenju, zwjazany z Tuchorskej 2; wuznamny za městotwar, twarske stawizny a napohlad dróhi 09250001
 
Bydlenski dom Lubijska 15
(karta)51.18064814.441728
wokoło 1895 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250417
 
Bydlenski a wobchodniski dom Lubijska 16 (Mättigowa 2)
(karta)51.1806514.43869
wokoło 1870/1880 (bydlenski a wobchodniski dom) bydlenski a wobchodniski dom z předawanskim wobłukom, při róžku; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi; hlej tež Mättigowa 2 09250080
 
Najenska wila Lubijska 17
(karta)51.1806314.44209
napis při wjertawce 1900 (najenska wila) najenska wila; w domizniskim stilu natwarjena, wuznamna za twarske stawizny 09250418
 
Dwójny bydlenski dom Lubijska 21
(karta)51.1806214.44269
wokoło 1905 (bydlenski dom) dwójny bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250419
 
Dwójny bydlenski dom Lubijska 21a
(karta)51.1805914.44281
wokoło 1905 (bydlenski dom) dwójny bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250420
 
Najenska wila Martina Hoopowa 1
(karta)51.17653614.434453
wokoło 1905/1910 (najenska wila) najenska wila; wuznamna za twarske stawizny 09250057
 
Najenska wila Martina Hoopowa 2
(karta)51.17629614.434173
wokoło 1890 (najenska wila) najenska wila z wobhrodźenjom; wuznamna za twarske stawizny a městotwar 09250058
 
Najenska wila Martina Hoopowa 3
(karta)51.176414.43476
wokoło 1905/1910 (najenska wila) najenska wila z wobhrodźenjom; wuznamna za twarske stawizny 09250056
 
Najenska wila Martina Hoopowa 4
(karta)51.1760914.43442
wokoło 1890 (najenska wila) najenska wila z wobhrodźenjom, pozdźišo natwarjeny zahrodny pawiljon a garaža; wuznamna za twarske stawizny 09250117
 
Najenska wila Martina Hoopowa 5
(karta)51.1761914.43518
wokoło 1900/1905 (najenska wila) najenska wila z wobhrodźenjom při róžku; wuznamna za twarske stawizny 09251024
 
Najenska wila Martina Hoopowa 6
(karta)51.17600214.434774
wokoło 1890 (najenska wila) najenska wila z wobhrodźenjom při róžku; wuznamna za twarske stawizny 09250059
 
Najenski dom Martina Hoopowa 7
(karta)51.17579814.435851
wokoło 1905 (najenski dom) najenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250316
 
Dwójny bydlenski dom Martina Hoopowa 8; 10
(karta)51.17558914.43555
wokoło 1910 (dwójny bydlenski dom) dwójny bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250118
 
Najenska wila Martina Hoopowa 9
(karta)51.17565914.436162
wokoło 1905 (najenska wila) najenska wila; wuznamna za twarske stawizny 09250315
 
Najenska wila Martina Hoopowa 11
(karta)51.17556914.436366
wokoło 1905 (najenska wila) najenska wila; wuznamna za twarske stawizny 09250314
 
Dwójny najenski dom Martina Hoopowa 12; 12a
(karta)51.17538914.43592
wokoło 1910 (dwójny najenski dom) dwójny najenski dom z přisłušacym zadnim twarjenjom, we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250119
 
Najenski dom Martina Hoopowa 13
(karta)51.1753914.436686
wokoło 1905/1910 (najenski dom) najenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250313
 
Najenska wila Martina Hoopowa 14
(karta)51.1751914.436328
wokoło 1895 (najenska wila) najenska wila při róžku; wuznamna za twarske stawizny a městotwar 09300789
Najenska wila Martina Hoopowa 14a
(karta)51.17477914.437144
wokoło 1900 (najenska wila) najenska wila; wuznamna za twarske stawizny 09250336
 
Najenska wila Martina Hoopowa 15
(karta)51.17502914.437414
po 1895 (wila) najenska wila; wuznamna za twarske stawizny 09250351
Najenska wila Martina Hoopowa 16
(karta)51.17465814.437375
wokoło 1895 (najenska wila) najenska wila; historistiska formowa rěč, přidróžna fasada wosebje akcentowana přez hač pod třěchu sahacy srjedźny rizalit z barokizowacymi swislemi, wuznamna za twarske stawizny 09250450
 
Najenska wila Martina Hoopowa 17
(karta)51.17488814.437645
po 1895 (wila) najenska wila z wobhrodźenjom; wuznamna za twarske stawizny 09250350
Najenska wila Martina Hoopowa 18
(karta)51.17453714.437637
1898/1900 (najenska wila) najenska wila; wuznamna za twarske stawizny 09250335
 
Najenska wila Martina Hoopowa 19
(karta)51.17476714.437887
po 1895 (najenska wila) najenska wila; wuznamny za architekturne a městotwarske stawizny 09251221
 
Najenska wila Martina Hoopowa 21
(karta)51.17459714.438229
po 1895 (najenska wila) najenska wila; wuznamna za twarske stawizny 09250349
 
Najenska wila Martina Hoopowa 22
(karta)51.17420614.438262
wokoło 1895 (najenska wila) najenska wila při róžku; wuznamna za twarske stawizny 09250334
 
Najenska wila Martina Hoopowa 23
(karta)51.17449614.438471
po 1895 (najenska wila) najenska wila při róžku; wuznamna za twarske stawizny 09250348
 
Najenska wila Martina Hoopowa 24
(karta)51.17375914.439063
wokoło 1905/1910 (najenska wila) najenska wila z wobhrodźenjom; wuznamna za twarske stawizny 09250370
 
Dwójny bydlenski dom Martina Hoopowa 25
(karta)51.17421714.43895
wokoło 1910/1920 (bydlenski dom) dwójny bydlenski dom při róžku a we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250366
 
Dwójny bydlenski dom Martina Hoopowa 27
(karta)51.17417714.438999
wokoło 1910/1920 (bydlenski dom) dwójny bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250367
 
Bydlenski dom Martina Hoopowa 28
(karta)51.1735714.43952
wokoło 1895 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250374
 
Dwójny bydlenski dom Martina Hoopowa 29
(karta)51.1741414.43927
wokoło 1910 (bydlenski dom) dwójny bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250368
 
Najenska wila Martina Hoopowa 30
(karta)51.173414.43986
1905/1910 (najenska wila) najenska wila; wuznamna za twarske stawizny 09250375
 
Dwójny bydlenski dom Martina Hoopowa 31
(karta)51.1740714.43945
wokoło 1910 (bydlenski dom) dwójny bydlenski dom z powostankami wobhrodźenja, we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250369
 
dalše wobrazy
Najenski dom Martina Hoopowa 32
(karta)51.1732414.44005
wokoło 1905 (najenski dom) najenski dom ze stołpami stareho wobhrodźenja, při róžku stejacy; reprezentatiwny twar wuznamny za twarske stawizny 09250156
 
dalše wobrazy
Bydlenske domy Martina Hoopowa 33; 35; 37
(karta)51.1739514.4396
wokoło 1910 (bydlenski dom) bydlenske domy z powostankami staršeho wobhrodźenja; stworja ansambl we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamne za twarske stawizny 09250371
 
Bydlenski a wobchodniski dom Mättigowa 2
(karta)51.1806514.43883
wokoło 1870/1880 (bydlenski a wobchodniski dom) bydlenski a wobchodniski dom z předawanskim wobłukom, při róžku; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi; hlej tež Mättigowa 2 (hłowna adresa: Löbauer Straße 16) 09250080
 
Bydlenski dom Mättigowa 6
(karta)51.1801414.43872
napis při swislach 1889 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250083
 
Bydlenski dom Mättigowa 10
(karta)51.1797714.43861
wokoło 1885/1890 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250084
 
Najenski dom Mättigowa 14
(karta)51.1791614.43835
wokoło 1910/1915 (bydlenski dom) najenski dom z wobhrodźenjom, při róžku, zwjazany z Thomasa Mannowej 10; wuznamny za twarske stawizny 09250070
 
Najenski dom Mättigowa 16; 18; 20
(karta)51.17887314.438276
wokoło 1910 (najenski dom) najenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; ze symetrisce wuhotowanej fasadu, wuznamny za twarske stawizny 09250069
 
Najenski dom Mättigowa 17
(karta)51.17890314.438769
wokoło 1910 (najenski dom) najenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250309
 
Najenski dom Mättigowa 21
(karta)51.17849614.438576
napis 1909 (najenski dom) najenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250308
 
dalše wobrazy
Najenski dom Mättigowa 22
(karta)51.1785214.43793
wokoło 1910/1915 (najenski dom) najenski dom při róžku a we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250068
 
Najenski dom Mättigowa 23
(karta)51.17826714.438438
wokoło 1910 (najenski dom) najenski dom při róžku a we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250100
 
Najenski dom Mättigowa 25
(karta)51.1779814.438113
wokoło 1910/1915 (najenski dom) najenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250101
 
Najenska wila Mättigowa 27
(karta)51.17782114.437914
wokoło 1910 (najenska wila) najenska wila z originalnymi płotowymi stołpami; wuznamna za twarske stawizny 09250307
 
šulske twarjenje Mättigowa 29
(karta)51.17767214.437644
napis při podstawku 1908 (šula) 3. zakładna šula; „Wuchodna šula“ / šulske twarjenje; wuznamne za twarske a městnostne stawizny 09250306
Najenska wila Mättigowa 30
(karta)51.1764514.43535
wokoło 1900/1905 (najenska wila) najenska wila z wobhrodźenjom; wuznamna za twarske stawizny 09250055
 
šulske twarjenje Mättigowa 31
(karta)51.17719514.437027
wokoło 1890 (šula) šulske twarjenje; stwori zhromadnu ležownosć z Ericha Pfaffowej 1, wuznamne za twarske a městnostne stawizny 09250305
 
Wila Mättigowa 33
(karta)51.176714.43643
wokoło 1910 (wila) wila při róžku z wobhrodźenjom (něhdy přisłušace pódlanske twarjenje z garažu pola Ericha Pfaffoweje 2); wuznamna za twarske stawizny 09250063
 
Najenska wila Mättigowa 34
(karta)51.175614.43441
wokoło 1895 (najenska wila) najenska wila z dźělemi originalneho wobhrodźenja; wuznamna za twarske stawizny 09250325
 
Wila Mättigowa 35
(karta)51.1764914.43619
wokoło 1910 (wila) wila z wobhrodźenjom; natwarjena w reformowym stilu doby wokoło 1910; wuznamna za twarske stawizny 09250062
 
Najenska wila Mättigowa 36
(karta)51.1754614.43423
wokoło 1895 (najenska wila) najenska wila; wuznamna za twarske stawizny 09250324
 
Najenska wila Mättigowa 37
(karta)51.1763414.43599
wokoło 1910 (najenska wila) najenska wila z wobhrodźenjom; wuznamna za twarske stawizny 09250061
 
Najenska wila Mättigowa 38
(karta)51.1753214.43407
wokoło 1895 (najenska wila) najenska wila z wobhrodźenjom; wuznamna za twarske stawizny 09250323
 
Najenska wila Mättigowa 39
(karta)51.1762214.43579
wokoło 1910 (najenska wila) najenska wila (dźensa pěstowarnja) a betonowymi płotowymi stołpami dospołnje wobchowaneho wobhrodźenja z doby natwara; twarskostawizniski wuznam 09250060
 
Najenska wila Mättigowa 43
(karta)51.1757714.43521
wokoło 1895 (najenska wila) najenska wila; wuznamna za twarske stawizny 09250317
 
Najenski dom Mättigowa 45
(karta)51.1754814.43484
wokoło 1905 (najenski dom) najenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250318
Najenska wila Mättigowa 47
(karta)51.1753414.43466
wokoło 1895 (najenska wila) najenska wila z wobhrodźenjom; wuznamna za twarske stawizny 09250319
Najenska wila Mättigowa 49
(karta)51.1751814.43445
wokoło 1910 (najenska wila) najenska wila; wuznamna za twarske stawizny 09250320
 
Najenska wila Mužakowska 10
(karta)51.1845114.43652
1901 (najenska wila) najenska wila z wobhrodźenjom a zadnim twarjenjom; wuznamny za městotwarske stawizny 09250464
Bydlenski dom Mužakowska 12
(karta)51.1845814.43668
wokoło 1890 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250463
Bydlenski dom Mužakowska 21
(karta)51.1844714.43586
bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250465
 
Wila Paulijowa 2
(karta)51.17987514.440661
wokoło 1890 (najenska wila) wila; wuznamna za twarske stawizny 09250086
 
Bydlenski dom Paulijowa 4
(karta)51.179514.44054
wokoło 1890 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250087
 
Najenski dom Paulijowa 6
(karta)51.1792314.44045
wokoło 1885/1890 (najenski dom) najenski dom při róžku a we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250088
Najenski dom Paulijowa 8
(karta)51.1785914.44018
1905/1910 (najenski dom) najenski dom z originalnym wobhrodźenjom, we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250094
Najenska wila Paulijowa 10
(karta)51.1783814.44011
1905/1910 (najenska wila) najenska wila; wuznamna za twarske stawizny 09250095
 
Wila Paulijowa 13
(karta)51.177414.44004
1912 (wila) wila z wobhrodźenjom, při róžku; wuznamna za twarske stawizny 09250359
 
Najenski dom Paulijowa 14
(karta)51.1780214.4399
wokoło 1900 (najenski dom) najenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; z cymbrami krónowane srjedźne swisle a loggiji při woběmaj stronomaj, fasada po zdaću po tym zrunana; wuznamny za twarske stawizny 09250096
 
Bydlenski dom Paulijowa 21
(karta)51.17673214.439033
wokoło 1920 (bydlenski dom) bydlenski dom z wobhrodźenjom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250355
 
Bydlenski dom Paulijowa 23
(karta)51.17658814.438826
wokoło 1920 (bydlenski dom) bydlenski dom z wobhrodźenjom, we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250356
Bydlenski dom Paulijowa 25
(karta)51.17642414.438638
wokoło 1920 (bydlenski dom) bydlenski dom z wobhrodźenjom, we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250357
Najenski dom Paulijowa 26
(karta)51.1758414.43719
wokoło 1910/1915 (najenski dom) najenski dom z originalnym wobhrodźenjom, we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250311
 
Najenski dom Paulijowa 28
(karta)51.175714.43702
napis 1911 (najenski dom) najenski dom z originalnym wobhrodźenjom, we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250312
Najenska wila Paulijowa 30
(karta)51.1749214.43608
napis 1896 (najenska wila) najenska wila z wobhrodźenjom; wuznamna za twarske stawizny 09250121
Najenski dom Paulijowa 32
(karta)51.1747614.43583
při swislach napis 1899 (najenski dom) najenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250122
 
Dwójny bydlenski dom Paulijowa 33; 35
(karta)51.1754614.437447
napis 1912 (dwójny bydlenski dom); 1912 (Pfortenhäuschen) dwójny bydlenski dom z wrotarskimaj chěžkomaj a wobhrodźenjom, we wotewrjenym wobtwarjenju; natwarjeny w reformowym stilu doby wokoło 1910, wuznamny za twarske stawizny 09250353
Najenski dom Paulijowa 34
(karta)51.1745414.43557
wokoło 1890 (najenski dom) najenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250123
 
Najenska wila Paulijowa 37
(karta)51.1752214.437079
po 1895 (najenska wila) najenska wila při róžku; wuznamna za twarske stawizny 09250352
 
Najenski dom Paulijowa 39
(karta)51.1749614.43672
wokoło 1895 (najenski dom) najenski dom při róžku a we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250337
Najenski dom Paulijowa 41
(karta)51.174814.43654
wokoło 1890 (najenski dom) najenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250338
Najenska wila Paulijowa 43
(karta)51.1746314.43633
1903 (najenska wila) najenska wila; wuznamna za twarske stawizny 09250339
Najenska wila Paulijowa 45
(karta)51.1744514.43612
wokoło 1890 (najenska wila) najenska wila z powostankami originalneho wobhrodźenjawuznamny za twarske stawizny 09250340
Najenska wila Paulijowa 47
(karta)51.1742914.4359
wokoło 1900 (najenska wila) najenska wila a wobhrodźenje; wuznamnej za twarske stawizny 09250341
 
Wobhrodźenje Paulijowa 63
(karta)51.1721614.43336
wokoło 1900 (wobhrodźenje zahrody) wobhrodźenje; wuznamne za napohlad dróhi 09250126
Kaserna krala Alberta (infanterija) Pawoła Njekowa 2a; 2b; 2c; 2d; 2e
(karta)51.1790114.44726
1875 połoženje zakładneho kamjenja, 1877 přewzaće (kaserna) kaserna krala Alberta (infanterija) / něhdyše kasernowe twarjenje (čo. 2a; 2b; 2c), składźišćo, jenož zadni dźěl (čo. 2e) a fabrikske twarjenje (čo. 2d); kasernowe twarjenje pozdźišo fabrika k produkciji trjenjow resp. bydlenski dom); wuznamne za wojerske a městnostne stawizny 09250423
Bydlenski dom Pawoła Njekowa 4; 6; 8
(karta)51.1787114.44709
wokoło 1920 (bydlenski dom) skupina bydlenskich domow we wotewrjenym wobtwarjenju; něhdyši bydlenski dom póštownikow, wuznamny za twarske a socialne stawizny 09250430
něhdyši bydlenski dom póštownikow Pawoła Njekowa 10; 12 (Dr. Salvadora Allendowa 5)
(karta)51.17764514.4466
wokoło 1920 (wjaceswójbny dom) wjaceswójbny dom; něhdyši bydlenski dom póštownikow, wuznamny za twarske a socialne stawizny 09250435
 
dalše wobrazy
Wila Při měšćanskim nasypje 1a
(karta)51.185414.42643
wokoło 1910 (wila) wila z wobhrodźenjom; dźensa starownja Maltezow, twarskostawiznisce a twarskowuměłsce wuznamna 09250466
 
Wila Při měšćanskim nasypje 10
(karta)51.1837914.43121
napis 1892 (najenska wila); napis 1892 (wobhrodźenje) wila z wobhrodźenjom a zadnimaj twarjenjomaj; wuznamna za twarske stawizny a městotwar 09250480
 
Najenski dom Při rězarni 1
(karta)51.1709214.43745
wokoło 1905 (najenski dom) najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju, při róžku stejacy; wuznamny za městotwar a napohlad dróhi 09250152
 
Najenski dom Při rězarni 3
(karta)51.1708314.43733
najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250153
 
Najenski dom Při rězarni 5
(karta)51.1707214.43723
najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250165
Najenski dom Při rězarni 9
(karta)51.1705814.43709
najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250167
 
dalše wobrazy
Dwórnišćo Budyšin Rathenauowe naměsto 1
(karta)51.1733714.429038
1846 (wosobowe dwórnišćo); wokoło 1900 (přijimarnja); wokoło 1935 (taksijowe stejnišćo); 1931 (wojerski pomnik prěnjeje swětoweje wójny); wokoło 1910 (něhdyša póšta) Dwórnišćo Budyšin / dwórnišćo z přisłušacym přikrywanym nastupišćom, twarjenjom něhdyšeje póšty, twarjenjom taksijoweho stejnišća před dwórnišćom a wojerskim pomnikom k česći w prěnjej swětowej wójnje padnjenych železnicarjow; wuznamne za twarske a wobchadne stawizny 09251181
Parna lokomotiwa Rathenauowe naměsto 1 (prjedy)
(karta)51.17306414.429961
parna lokomotiwa BR 52 8056-5 / parna lokomotiwa z tendrom, na podstawku; wuznamna za technisku a železnisku 09250503
 
Najenska wila Rathenauowe naměsto 2
(karta)51.1740714.42904
wokoło 1895 (najenska wila) najenska wila při róžku; wuznamna za twarske stawizny 09250361
Bydlenski dom Schäfferowa 4
(karta)51.1850714.43664
bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250462
Bydlenski dom Schäfferowa 6
(karta)51.1850714.43649
2. połojca 19. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250461
Bydlenski dom Schäfferowa 8
(karta)51.1850714.43627
wokoło 1900 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250460
Bydlenski dom Schäfferowa 10
(karta)51.1850814.43614
wokoło 1900 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; barokne swisle, wobwěncowanje woknow a wuhotowanje přizemja wobchowane, wažny dźěl napohlada dróhi, wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250496
Bydlenski dom Schäfferowa 13
(karta)51.1848614.43547
2. połojca 19. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250487
Něhdyša dźěłarnja barbjernje Schäfferowa 14
(karta)51.1851114.4357
wokoło 1900 (barbjernja) barbjernja z wuhenjom na dworje (něhdyša dźěłarnja); wuznamna za twarske a městnostne stawizny 09250459
Bydlenski dom Schäfferowa 15
(karta)51.1848814.43529
2. połojca 19. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250141
Bydlenski dom Schäfferowa 17
(karta)51.1848814.4351
wokoło 1900 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; charakter dawacy dźěl nadróžneho wobtwarjenja; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250438
Bydlenski dom Schäfferowa 19
(karta)51.1848814.43494
po 1900 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250437
Bydlenski dom Schäfferowa 20
(karta)51.1851114.43521
wokoło 1905/1910 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250458
Bydlenski dom Schäfferowa 21
(karta)51.1848914.43474
po 1900 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; z wobchowanym wuhotowanjom fasady, wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250491
Bydlenski dom Schäfferowa 23
(karta)51.1848914.43454
po 1900 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; ze zwjetša wobchowanej ornamentaciju při fasadźe, wuznamny za městotwarske stawizny 09250492
Bydlenski dom Schäfferowa 24
(karta)51.1851214.43483
wokoło 1905/1910 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250457
Albertowy wustaw Schäfferowa 28
(karta)51.1853614.43345
napis 1904 (najenska wila) Albertowy wustaw / najenska wila při róžku; dźensa wóčna klinika a ambulanca HNO-kliniki, wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250456
Najenska wila Schäfferowa 36
(karta)51.18558114.431847
1905/1910 (najenska wila) najenska wila; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250476
Najenska wila Schäfferowa 37
(karta)51.18555714.429995
wokoło 1895 (najenska wila) najenska wila z originalnymi płotowymi stołpami; wuznamna za twarske stawizny a městotwar 09250474
Najenska wila Schäfferowa 38
(karta)51.18563214.431545
1905/1910 (najenska wila) najenska wila z wobhrodźenjom; wuznamna za twarske stawizny a městotwar 09250475
Najenska wila Schäfferowa 39
(karta)51.18560914.42968
1902 (najenska wila) najenska wila z wobhrodźenjom; wuznamna za twarske stawizny a městotwar 09250473
Najenska wila Schäfferowa 41
(karta)51.18563914.429386
po 1900 (najenska wila) najenska wila z originalnymi płotowymi stołpami; wuznamna za twarske stawizny a městotwar 09250472
Najenska wila Schäfferowa 43
(karta)51.1856814.429112
wokoło 1900 (najenska wila) najenska wila z originalnymi płotowymi stołpami; wuznamna za městotwarske stawizny 09250471
Bydlenski dom Schäfferowa 45
(karta)51.185714.42874
wokoło 1910/1912 (bydlenski dom) bydlenski dom z originalnymi płotowymi stołpami, we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250470
Něhdyši bydlenski dom Schäfferowa 48
(karta)51.18613314.428389
napis při zachodźe 1890 (bydlenski dom) něhdyši bydlenski dom a běrow z wobhrodźenjom; přitwary z 1920tych lět, wuznamny za městotwarske stawizny 09250469
 
dalše wobrazy
Krajnostawski wučerski seminar; Martina Andersena Nexöowa šula Schillerowe zelenišća 1
(karta)51.1765714.42607
1855 (prěnja faza); při swislach přitwara napis 1892 (šula); 1865/1866 (ćěłozwučowarnja) šula z ćěłozwučowarnju a wobhrodźenjom, k tomu zelenišća w zapadnym dźělu ležownosće ze skulpturomaj (Luther a Melanchthon ze směrom hladanja na Seminarsku hasu); reprezentatiwny twar, něhdy Krajnostawski wučerski seminar, pozdźišo Martina Andersena Nexöowa šula; wuznamna za twarske a městnostne stawizny 09250160
 
dalše wobrazy
Wyša realna šula/Diesterwegowa šula (něhdy) Schillerowe zelenišća 2
(karta)51.1765414.42502
1900–1901 (šula) Wyša realna šula/Diesterwegowa šula (něhdy); Schillerowy gymnazij (dom A) / šula z ćěłozwučowarnju; reprezentatiwny twar, wuznamny za twarske a městnostne stawizny (hlej tež obj 09250364 – dom B) 09250172
 
dalše wobrazy
Zawodne hale a zarjadniski twar Sprjewina 10
(karta)51.1867614.41926
wokoło 1920 (něhdyša kuchnja); srjedź 19. lětst. (twarjenje Ib); napis 1869 (twarjenje I); wokoło 1890 (wuheń); napis 1895 (twarjenje II) kompleks twarjenjow, wobstejacy ze zawodnych halow a zarjadniskich twarow (twarjenja I, Ib, Id, II, III, IV, VI, VII, X), z wuhenjom při twarjenju Id (markantny dypk) a wuhenjom kaž tež keramiskim reliefom při wonkownej sćěnje a abstraktnymi nasćěnowymi reliefami z keramiki na sćěnje w něhdyšej jědźerni; twarsko- a techniskostawiznisce kaž tež wuměłsce wuznamny 09251229
Swislowy dom Sprjewina 11
(karta)51.18477814.422806
1700 (bydlenski dom) swislowy dom / něhdyši bydlenski dom z dźěłarnju a zepěrnymi murjemi a schodami na ležownosći (zwisk k Třělerni); wuznamny za městotwarske, twarske a domowe stawizny 09250824
 
Zarjadniske twarjenje Sprjewina 13
(karta)51.1867914.4213
wokoło 1910/1915 (zarjadniski twar) zarjadniske twarjenje při róžku, pódlanske twarjenje a wobhrodźenje; wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09251228
 
Najenska wila Stieberowa 29
(karta)51.17401714.438594
wokoło 1890 (najenska wila) najenska wila při róžku; wuznamna za twarske stawizny 09250347
 
Najenska wila Stieberowa 32
(karta)51.1740314.43795
wokoło 1890 (najenska wila) najenska wila; wuznamna za twarske stawizny 09250333
Najenska wila Stieberowa 33
(karta)51.17371314.438214
napis 1899 (najenska wila) najenska wila z markantnymi schodźenkojtymi swislemi při nadróžnej stronje; wuznamna za twarske stawizny 09250346
Najenska wila Stieberowa 35
(karta)51.17356414.438003
wokoło 1895 (najenska wila) najenska wila; wuznamna za twarske stawizny 09250345
Najenska wila Stieberowa 36
(karta)51.1736814.43753
wokoło 1895 (najenska wila) najenska wila; wuznamna za twarske stawizny 09250332
Najenska wila Stieberowa 37
(karta)51.17343114.43783
wokoło 1890 (najenska wila) najenska wila; wuznamna za twarske stawizny 09250344
Najenska wila Stieberowa 38
(karta)51.1735214.43733
wokoło 1890 (najenska wila) najenska wila; wuznamna za twarske stawizny 09250331
 
Najenska wila Stieberowa 41
(karta)51.17315414.437525
wokoło 1880 (najenska wila) najenska wila při róžku; wuznamna za twarske stawizny 09250343
 
Bydlenski dom Stieberowa 42; 44; 46
(karta)51.1727914.43622
wokoło 1930 (bydlenski dom) bydlenski dom zwisowaceho bydlenskeho štwórća (hlej tež Jägerowa 39, 41/43, 45 a Stieberowa 48); wuznamny za twarske stawizny 09250145
 
Dwójny bydlenski dom Stieberowa 48 (hłowna adresa: Jägerowa 45)
(karta)51.1722314.4357
napis 1930 (dwójny bydlenski dom) dwójny bydlenski dom (ze Stieberowej 48) při róžku (hlej tež Jägerowa 39, 41/43 a Stieberowa 42/44/46); wuznamny za twarske stawizny 09250144
 
Bydlenski dom Stieberowa 52
(karta)51.1719514.43533
wokoło 1910 (bydlenski dom) bydlenski dom z wobhrodźenjom, zwjazany ze Stieberowej 54; mansardowa třěcha z třěšnymi chěžkami, pyšnje wuhotowany zachod, wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250490
 
Bydlenski dom Stieberowa 54
(karta)51.1718514.43522
bydlenski dom z wobhrodźenjom, zwjazany z Stieberowej 52; ze zdźěla wobchowanymi pyšnymi ornamentami; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250498
 
Wila Thomasa Mannowa 1
(karta)51.1795114.438
wokoło 1890/1895 (wila) wila; wuznamna za twarske stawizny 09250231
Bydlenski dom Thomasa Mannowa 1a
(karta)51.1795514.43768
wokoło 1910 (bydlenski dom) bydlenski dom při róžku, zwjazany z Tuchorskej 13; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250075
Bydlenski dom Thomasa Mannowa 4
(karta)51.1792714.43749
1890 bis 1895 (bydlenski dom) bydlenski dom; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250073
 
Najenski dom Thomasa Mannowa 5
(karta)51.1793514.43935
1895 (najenski dom) wili podobny najenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250090
Dwójny bydlenski dom Thomasa Mannowa 6; 8
(karta)51.1792314.43777
wokoło 1910 (dwójny bydlenski dom) dwójny bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; z ze symetriskim rozrjadowanjom fasady a dwěmaj stukowymaj reliefomaj (bustomaj), wuznamny za twarske stawizny 09250072
Najenska wila Thomasa Mannowa 9
(karta)51.1792714.4399
wokoło 1905 (najenska wila) najenska wila we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250089
Najenski dom Thomasa Mannowa 10
(karta)51.1791814.4382
wokoło 1910/1915 (najenski dom) najenski dom z wobhrodźenjom, při róžku, zwjazany z Mättigowej 14; wuznamny za twarske stawizny 09250071
 
Najenska wila Thomasa Mannowa 18
(karta)51.1789914.43966
1905/1910 (najenska wila) najenska wila z płotowymi stołpami originalneho wobhrodźenja; wuznamna za twarske stawizny 09250091
 
Najenska wila Thomasa Mannowa 20
(karta)51.1789514.43998
wokoło 1905 (najenska wila) najenska wila z wobhrodźenjom; z ornamentami w stilu secesije; wuznamna za twarske stawizny 09250092
 
Najenski dom Thomasa Mannowa 22
(karta)51.1789114.44034
wokoło 1890 (najenski dom) najenski dom při róžku a we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250093
Kantowa kaserna Thomasa Müntzerowa 15; 15b; 15c; 15d
(karta)51.1833214.44713
1906–1910 (mustwowy dom) kasernowy twar we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za wojerske a městnostne stawizny 09251440
Kantowa kaserna Thomasa Müntzerowa 17; 17a; 17b; 17c; 17d
(karta)51.1841714.44714
1906–1910 (mustwowy dom) kasernowy twar we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za wojerske a městnostne stawizny 09251441
Kantowa kaserna Thomasa Müntzerowa 19; 19a; 19b; 19c; 19d
(karta)51.1850614.44713
1906–1910 (mustwowy dom) kasernowy twar we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za wojerske a městnostne stawizny 09251477
 
Najenski dom Tuchorska 2
(karta)51.1807214.43733
wokoło 1910 (najenski dom) najenski dom při róžku a we wotewrjenym wobtwarjenju, zwjazany z Lubijskej 10; wuznamny za twarske stawizny 09250002
 
Bydlenski dom Tuchorska 3
(karta)51.1805814.43777
wokoło 1870/1880 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251495
 
Bydlenski dom Tuchorska 4
(karta)51.1805414.43727
3. štwórć 19. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250003
 
Najenska wila Tuchorska 5
(karta)51.1803914.4377
wokoło 1880 (najenska wila); 1910 (wobhrodźenje) najenska wila z wobhrodźenjom; wuznamna za twarske stawizny 09250079
 
Najenski dom Tuchorska 6
(karta)51.1803714.4372
wokoło 1880/1890 (najenski dom) najenski dom z dźělemi originalneho wobhrodźenja, we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250108
 
Najenska wila Tuchorska 7
(karta)51.1801914.43765
napis při wutwarku 1901 (najenska wila) najenska wila; wuznamna za twarske stawizny 09250078
 
Bydlenski dom Tuchorska 8
(karta)51.1801414.43713
3. štwórć 19. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250005
 
 
Najenska wila Tuchorska 10
(karta)51.1799114.43708
1895 (najenska wila) najenska wila; wuznamna za twarske stawizny 09250076
 
Bydlenski dom Tuchorska 11
(karta)51.1798214.43754
bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250077
 
Wila Tuchorska 12
(karta)51.1797714.43701
wila; wuznamna za twarske stawizny 09250007
 
Bydlenski dom Tuchorska 13
(karta)51.1795714.43745
bydlenski dom při róžku, zwjazany z Thomasa Mannowej 1a; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250074
 
Wila Tuchorska 14
(karta)51.1796714.43622
wokoło 1910/1920 (wila) wila z terasu a přitwarami; twarjenje w reformowym stilu doby wokoło 1910, wuznamne za twarske stawizny 09250008
 
Najenska wila Tuchorska 20
(karta)51.1784514.43551
wokoło 1890 (najenska wila) najenska wila z wobhrodźenjom; wuznamna za twarske stawizny 09250013
 
Bydlenski dom Tuchorska 21
(karta)51.17716514.434536
wokoło 1928/1930 (bydlenski dom) bydlenski dom z garažu (zwjazany z Engelsowym naměstom čo. 2); architekturnostawiznisce wuznamny 09250051
 
zarjadniske twarjenje Tuchorska 23
(karta)51.17687214.434087
wokoło 1895 (zarjadnistwo) zarjadniske twarjenje z wobhrodźenjom; dźensa Krajnoradny zarjad, wuznamne za twarske stawizny 09250050
 
Lessingowa lěkarnja; poliklinika Tuchorska 24
(karta)51.17773514.434616
Lessingowa lěkarnja; poliklinika / bydlenski dom při róžku a we wotewrjenym wobtwarjenju, zwjazany z Lessingowej 10; wuznamna za twarske stawizny 09250023
 
Najenska wila Tuchorska 27
(karta)51.17506914.43182
wokoło 1900/1905 (najenska wila) najenska wila z originalnym wobhrodźenjom; wuznamna za twarske stawizny 09250111
 
Najenski dom Tuchorska 28
(karta)51.1753814.43151
wokoło 1890/1895 (najenski dom) najenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250041
 
Bydlenski dom Tuchorska 29
(karta)51.1749414.43162
wokoło 1905 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju z wobhrodźenjom; wuznamny za twarske stawizny 09250110
 
Wila Tuchorska 30
(karta)51.1752114.43122
1885 (wila) Loža złoteje murje / wila z wobhrodźenjom; wuznamna za twarske stawizny 09250215
 
Najenski dom Tuchorska 33
(karta)51.1746214.43125
wokoło 1880 (najenski dom) najenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju a při róžku, z přitwarom kaž tež wobhrodźenjom; wuznamny za městotwar a napohlad dróhi 09301737
 
Najenska wila Tuchorska 34
(karta)51.1748614.43081
wokoło 1910 (najenska wila) najenska wila z remizu a wobhrodźenjom; wuznamna za twarske stawizny 09250042
 
Bydlenski dom Tuchorska 35
(karta)51.174214.43067
wokoło 1890 (bydlenski dom) bydlenski dom z originalnym wobhrodźenjom, we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250106
 
Najenski dom Tuchorska 36
(karta)51.1746414.43058
napis při portalu 1910 (najenski dom) najenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju z remizu a originalnymi dźělemi wobhrodźenja; wuznamny za twarske stawizny 09250043
 
Najenska wila Tuchorska 39
(karta)51.173814.43013
wokoło 1880 (wila) najenska wila z wobhrodźenjom; wuznamna za twarske stawizny 09250105
 
dalše wobrazy
Pestalozzijowa šula (něhdy) Tzschirnerowa 1
(karta)51.1760714.4249
napis 1912 (šula) Schillerowy gymnazij (dom B) / šulski twar z ćěłozwučowarnju a wobhrodźenjom z dwěmaj portalomaj; šula wobsteji ze štyriposchodoweho hłowneho trakta z walbowej třěchu a časnikowej wěžičku, dweju konkawneju křidłow a pyšnje wuhotowanym zachodnym wobłukom z ćěłozwučowarnju, dwěmaj portalomaj a pawiljonomaj, wuznamny za twarske a městnostne stawizny (hlej tež obj 09250172 - dom A dźensnišeho Schilleroweho gymnazija) 09250364
Najenska wila Tzschirnerowa 4
(karta)51.1756814.4243
wokoło 1885 (wila) najenska wila z wobhrodźenskej zepěrnej murju; wuznamna za twarske stawizny 09250365
Wila Tzschirnerowa 5a
(karta)51.175414.42668
wokoło 1920 (wila) wila; při zahrodnej stronje Sala Terrena z wonkownym schodom, wuznamny za twarske stawizny 09250876
Najenska wila Tzschirnerowa 9
(karta)51.1747614.42773
wokoło 1914 (wila) najenska wila z wobhrodźenjom a wrotami; wuznamna za twarske stawizny 09250362
Wila Tzschirnerowa 13
(karta)51.1744814.42822
wokoło 1910 (wila) wila; z pobóčnymi schodami, wuznamna za twarske stawizny 09286396
zarjadniske twarjenje Tzschirnerowa 14a
(karta)51.1744814.42822
wokoło 1912 (zarjadniski twar) zarjadniske twarjenje Němskeje železnicy; wuznamne za twarske stawizny 09250363
Wila Walska 1; 1c
(karta)51.1808314.43518
wila a pódlanske twarjenje; wuznamna za twarske stawizny 09250028
Wila Walska 3; 3a
(karta)51.1804514.43481
wokoło 1890 (wila); wokoło 1900 (městno k sedźenju) wila z originalnym wobhrodźenjom, městnom k sedźenju a něhdyšej zahrodnikowej chěžu; wuznamna za twarske stawizny 09250185
Wila Walska 6
(karta)51.17898514.433343
při wjertawce napis 1880 (wila) wila; dźensa měšćanske zarjadnistwo, wuznamna za twarske stawizny 09250030
Wila Walska 8
(karta)51.17845414.432334
wokoło 1880 (wila) wila z wobhrodźenjom; wuznamna za twarske stawizny 09250031

Předłoha:Lisćina pomnikow Sakska (linka tabulki) Předłoha:Lisćina pomnikow Sakska (linka tabulki) Předłoha:Lisćina pomnikow Sakska (linka tabulki) Předłoha:Lisćina pomnikow Sakska (linka tabulki) Předłoha:Lisćina pomnikow Sakska (linka tabulki) Předłoha:Lisćina pomnikow Sakska (linka tabulki) Předłoha:Lisćina pomnikow Sakska (linka tabulki) Předłoha:Lisćina pomnikow Sakska (linka tabulki) Předłoha:Lisćina pomnikow Sakska (linka tabulki) Předłoha:Lisćina pomnikow Sakska (linka tabulki) Předłoha:Lisćina pomnikow Sakska (linka tabulki) Předłoha:Lisćina pomnikow Sakska (linka tabulki) Předłoha:Lisćina pomnikow Sakska (linka tabulki) Předłoha:Lisćina pomnikow Sakska (linka tabulki) Předłoha:Lisćina pomnikow Sakska (linka tabulki) Předłoha:Lisćina pomnikow Sakska (linka tabulki) Předłoha:Lisćina pomnikow Sakska (linka tabulki) Předłoha:Lisćina pomnikow Sakska (linka tabulki) Předłoha:Lisćina pomnikow Sakska (linka tabulki) Předłoha:Lisćina pomnikow Sakska (linka tabulki)

Předłoha:Commonscat

Předłoha:Kulturne pomniki w Budyšinje

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije