Lisćina kulturnych pomnikow w Zapadnym předměsće

Lisćina kulturnych pomnikow w Zapadnym předměsće wobsahuje připóznate kulturne pomniki Budyskeho Zapadneho předměsta, kotrež su w pomnikowej lisćinje Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit zapisane (staw: 15. apryla 2014).

Połoženje Zapadneho předměsta w Budyšinje
  • mjeno: pomjenowanje abo družina kulturneho pomnika
  • połoženje: dróhowe mjeno a, je-li date, domowe čisło kulturneho pomnika. Po tutej adresy so lisćina zakładnje sortěruje. Wotkaz „karta“ wjedźe k wšelakorym kartam w syći a mjenuje koordinaty kulturneho pomnika.
  • datowanje: podawa lěto dotwarjenja resp. dobu twarjenja. Rjadowanje po lěće je zmóžnjene.
  • wopisanje: twarske a stawizniske drobnostki kulturneho pomnika, wosebje kajkosće pomnika.
  • ID: wot Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit wudate objektowe čisło kulturneho pomnika

Lisćina kulturnych pomnikow w Zapadnym předměsće

wobdźěłać
wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Wila Alberta Schweitzerowa 1a
(karta)51.1773914.41391
wokoło 1910/1920 (wila fabrikantow) wila ze zahrodu; po zdaću něhdyša wila fabrikantow, 2012–15 eksil Kamjentneho domu; wuznamna za twarske stawizny 09251493
Powołanska šula za twarstwo Alberta Schweitzerowa 1b
(karta)51.1772214.41546
wokoło 1910 (powołanska šula) powołanska šula za twarstwo; dźensa internat, historizowacy twar z baroknymi elementami wuhotowanja; wuznamna za twarske a městnostne stawizny 09251491
 
Najenska wila Albrechta Dürerowa 1 wokoło 1910/1915 (najenska wila) Najenska wila; wuznamna za twarske stawizny 09250540
 
Najenski dom Albrechta Dürerowa 3
(karta)51.17995414.418296
wokoło 1910/1915 (najenski dom) najenski dom z wobhrodźenjom, při róžku stejacy; wuznamny za twarske stawizny 09250541
Dwójny bydlenski dom Andersena Nexöowa 6; 8
(karta)51.1785514.41789
wokoło 1915/1920 (dwójny bydlenski dom) dwójny bydlenski dom z originalnym wobhrodźenjom; wuznamny za twarske stawizny 09250619
Wila Andersena Nexöowa 7
(karta)51.1786214.41862
wokoło 1915 (wila) wila při róžku; wuznamna za twarske stawizny 09250575
 
Bydlenski dom Ćichońska 2
(karta)51.18875914.419161
wokoło 1875 (bydlenski dom) bydlenski dom něhdyšeho statoka; wuznamny za městotwarske stawizny 09251218
 
dalše wobrazy
Móst Swjateho ducha Drježdźanska
(karta)51.17658914.419454
1595 (nadróžny móst) móst Swjateho ducha; Sprjewiny móst z wjacorymi wobłukami; wuznamny za twarske a techniske stawizny 09250206
Markěrowani wulkeje wody Drježdźanska (při wobhrodźenskej muri mosta Swjateho ducha)
(karta)51.17658914.419454
napis 1804 (markěrowanje wulkeje wody) dwě markěrowani wulkeje wody; wuznamnej za městnostne stawizny 09300783
Francoske pohrjebnišćo Drježdźanska (při róžku z pućom Při starej winicy)
(karta)51.17663114.41837
1913 (pomnik) francoske pohrjebnišćo (cyłkowny pomnik) / jednotliwy pomnik: wopomnišćo padnjenym Bitwy pola Budyšina lěta 1813 (hlej tež obj. 09300791); wuznamne za regionalne stawizny 09300790
 
wopomnjenska tafla Drježdźanska 1
(karta)51.1761614.42122
1960te lěta (wopomnjenska tafla) dwurěčna wopomnjenska tafla za Budyske dźěłaćerske hibanje; wuznamna za městnostne stawizny 09300782
Bydlenski dom Drježdźanska 1a
(karta)51.176114.42238
1910–1920 (bydlenski dom) bydlenski dom; něhdyša wila piwarnje, wysoki stopjeń jónkróćnosće, wuznamny za twarske stawizny 09251476
Najenska wila Drježdźanska 13
(karta)51.1791314.41534
wokoło 1910/1915 (najenska wila) Najenska wila w domizniskim stilu při róžku; wuznamna za twarske stawizny 09250555
Rynk chěžow Drježdźanska 17; 19; 21; 23; 25; 27
(karta)51.17916314.41436
wokoło 1928 (bydlenski dom) rynk sydlišćowych chěžow (ze zady ležacym srjedźnym dźělom), hlej tež Dr. Rohrowa 2; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250557
Něhdyša kowarnja Drježdźanska 18
(karta)51.1794314.41542
wokoło 1910 (kowarnja) něhdyša kowarnja a wósomróžkaty wuheń; wuznamnej za techniske stawizny a napohlad dróhi 09250195
Najenski dom Drježdźanska 22
(karta)51.1794914.41452
wokoło 1910 (najenski dom) najenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250556
Přepinarnja Drježdźanska 55; 55a
(karta)51.1793114.40009
wokoło 1930 (přepinarnja); wokoło 1930 (bydlenski dom) přepinanski zawod (bjez techniskich připrawow) a bydlenski dom (twar z čerwjeneho klinkra); wuznamny za twarske a techniske stawizny 09250452
 
Wila Dróha Clary Zetkin 1
(karta)51.179414.41932
1910/1912 (wila) wila Schnabel / wila při róžku, z dźělemi originalneho wobhrodźenja; twarskostawiznisce a wuměłsce wuznamna 09250538
 
Bydlenski dom Dróha Clary Zetkin 6
(karta)51.17951514.417209
po 1910 (bydlenski dom) bydlenski dom z originalnymi płotowymi stołpami wobhrodźenja, při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; wuznamny za městotwarske stawizny 09250537
Najenski dom Dróha Clary Zetkin 8
(karta)51.17949614.41693
najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250536
 
Najenski dom Dróha Clary Zetkin 14
(karta)51.17948814.41638
wokoło 1914 (najenski dom) najenski dom při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; wuznamny za městotwar a napohlad dróhi 09250573
Róžkowy dom dr. Rohrowa 2
(karta)51.1792214.41479
wokoło 1928 (bydlenski dom) róžkowy dom chěžneho rynka sydlišća (ze zady ležacym srjedźnym dźělom), hlej tež Drježdźanska 17–27; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250620
Dwójny bydlenski dom dr. Rohrowa 4; 6
(karta)51.1788214.41471
wokoło 1928 (dwójny bydlenski dom) dwójny bydlenski dom; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250564
Dwójny bydlenski dom dr. Rohrowa 8; 10
(karta)51.1785614.41406
wokoło 1928 (dwójny bydlenski dom) dwójny bydlenski dom; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250563
Dwójny bydlenski dom dr. Rohrowa 9; 11
(karta)51.1783514.41442
wokoło 1928 (dwójny bydlenski dom) dwójny bydlenski dom (sydlišćoweho razu) z wobhrodźenjom; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250567
Dwójny bydlenski dom dr. Rohrowa 12 (Wilhelma Fiebigerowa 5)
(karta)51.1785214.41331
wokoło 1928 (dwójny bydlenski dom) dwójny bydlenski dom při róžku; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251242
Dwójny bydlenski dom dr. Rohrowa 13; 15
(karta)51.1782314.41362
wokoło 1928 (dwójny bydlenski dom) dwójny bydlenski dom z wobhrodźenjom; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250566
Bydlenski dom dr. Rohrowa 17
(karta)51.1782414.41305
wokoło 1928 (bydlenski dom) bydlenski dom z wobhrodźenjom, při róžku; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250565
Bydlenski dom Fijałkowa hórka 11
(karta)51.1892714.41793
wokoło 1870/1880 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251215
Bydlenski dom Fijałkowa hórka 13
(karta)51.1893214.4178
1880 (bydlenski dom) bydlenski dom z wobhrodźenjom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09251216
Bydlenski dom Fijałkowa hórka 17
(karta)51.1894214.41754
wokoło 1870 (bydlenski dom) bydlenski dom z pobóčnym přitwarom a drjewjanym předtwarom před zachodnymi durjemi, w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09251217
Najenski dom Fiedlerowa 1
(karta)51.1805514.41685
wokoło 1910/1915 (bydlenski dom) najenski dom při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250544
Najenski dom Fiedlerowa 2
(karta)51.1807514.41676
wokoło 1915/1920 (najenski dom) najenski dom z originalnymi płotowymi stołpami, při róžkuwuznamny za twarske stawizny 09250543
Bydlenski dom Fiedlerowa 3
(karta)51.1804814.41661
wokoło 1910/1915 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250545
Bydlenski dom Fiedlerowa 5
(karta)51.1804714.41645
wokoło 1910/1915 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250546
Najenski dom Fiedlerowa 10
(karta)51.1806614.41553
najenski dom při róžku a we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250548
Najenski dom Fiedlerowa 11
(karta)51.180414.41586
najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250547
 
Spočatki mosta Frankfurt
(karta)51.1881514.420707
spočatk 1980tych lět (móst za pěškow) spočatki wuskeho mosta nad Sprjewju (za pěškow); techniskostawiznisce wuznamny 09250506
Bydlenski dom Frankfurt 19
(karta)51.1888514.42289
wokoło 1870/1880 (bydlenski dom) bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju z nimale awtentiskim wonkownym napohladom a šěsć zornowcowymi stołpami něhdyšeho wobhrodźenja; twarskostawizniski wuznam 09251225
Bydlenski dom Frankfurt 25
(karta)51.1893314.42323
wokoło 1920 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251226
Bróžnja Horni puć 4a
(karta)51.18658614.415746
19. lětst. (bróžnja) bróžnja; wuznamna za hospodarske stawizny a napohlad městna 09251260
Bydlenski dom Horni puć 6
(karta)51.18652214.414964
wokoło 1800 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09251257
Bydlenski dom Horni puć 8
(karta)51.186414.41447
spočatk 19. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251256
Šula Horni puć 9
(karta)51.186314.41748
napis 1867 (šula) něhdyša šula; dźensa bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju, wuznamna za twarske a městnostne stawizny; skutkowanišćo Jana Radyserba-Wjele 1867-1889 09251243
Bróžnja Horni puć 11a
(karta)51.1863614.4162
19. lětst. (bróžnja) bróžnja; wuznamna za hospodarske stawizny a napohlad městna 09251259
Bróžnja Horni puć 11b
(karta)51.1863614.4162
19. lětst. (bróžnja) bróžnja; wuznamna za hospodarske stawizny a napohlad městna 09251244
Bydlenski dom Horni puć 13
(karta)51.18643614.415402
spočatk 19. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251258
Dźěłarnja Horni puć 13a
(karta)51.18643614.415402
1. połojca 19. lětst. (dźěłarnja) dźěłarnja; wuznamna za twarske stawizny a napohlad městna a dróhi 09300786
 
Bydlenski dom Leibnizowa 2
(karta)51.179814.41757
wokoło 1920 (bydlenski dom) bydlenski dom z wobhrodźenjom při róžku a we wotewrjenym wobtwarjenju kaž tež zahrodna chěžka (pergola); wuznamnej za twarske stawizny a městotwar 09250539
Najenski dom Leibnizowa 3
(karta)51.1797414.41716
napis 1911 (najenski dom) najenski dom z originalnymi płotowymi stołpami, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250578
Dwójny bydlenski dom Leibnizowa 4; 6
(karta)51.1800614.4175
wokoło 1910/1915 (dwójny bydlenski dom) dwójny bydlenski dom z originalnymi płotowymi stołpami we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250582
Najenski dom Leibnizowa 5
(karta)51.1797914.4171
wokoło 1910 (najenski dom) najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju, z napisom; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250579
Najenski dom Leibnizowa 7
(karta)51.1799714.41711
wokoło 1910/1915 (najenski dom) najenski dom z originalnymi płotowymi stołpami, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250580
Najenski dom Leibnizowa 9
(karta)51.180114.41704
napis 1912 (najenski dom) najenski dom z wobhrodźenjom a originalnymi płotowymi stołpami, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250581
Najenski dom Leibnizowa 11
(karta)51.1802214.41701
napis 1912 (najenski dom) najenski dom z originalnym wobhrodźenjom, w zwisowacym wobtwarjenju; z symetriskimaj wutwarkomaj a třěšnej chěžku z centralnymi swislemi, nowobarokne dekoraciske elementy, wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250170
 
Wobhrodźenje z łamaneho kamjenja Młynska haska
(karta)51.18844714.419917
18. lětst. (wobhrodźenje zahrody) powostanki wobhrodźenja z łamaneho kamjenja z niskim portalom; wuznamne za twarske stawizny 09251219
 
dalše wobrazy
Kapplerowy młyn Młynska haska 1; 2
(karta)51.1883314.42006
napis 1718 (bydlenski dom) Kapplerowy młyn / młyn z powostankami wodowotechniskeje připrawy a dwójnym bydlenskim domom we wotewrjenym wobtwarjenju (z pegelom); wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09251220
Tóčny młyn Neuowa promenada 4
(karta)51.16359114.40428
wokoło 1850 (młyn) něhdyši Hochaufec tóčny młyn (štyriposchodowy, walbowa třěcha) z dołhim přitwarom a dospołnej techniku, inkluziwnje wodowotechniskej připrawu (spušćadło, młynska hrjebja přez twarjenje) a móst přez Sprjewju; wšitke twarjenja do dalokeje měry w originalnym stawje wobchowane; wuznamny za twarske, městnostne a techniske stawizny 09251443
Bydlenski dom Nowoměšćanska 9
(karta)51.17502814.415852
wokoło 1916 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251371
Dwójny bydlenski dom Nowoměšćanska 11; 13
(karta)51.17499714.415962
napis 1916 na tafli (dwójny bydlenski dom) dwójny bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251372
Bydlenski dom Nowoměšćanska 15
(karta)51.17495914.4154
wokoło 1920 (bydlenski dom) bydlenski dom z murju podłu Nowoměšćanskeje; z hódnotu jako architekturnostawizniski swědk 09251224
Bydlenski dom Nahły puć 1
(karta)51.17988614.418956
bydlenski dom z bróžnju, we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251158
Bydlenski dom Nahły puć 5; 6
(karta)51.18007214.419389
napis 1778 (bydlenski dom) bydlenski dom z pódlanskim twarjenjom (čo. 6) a wobhrodźenskej murju kaž tež něhdyšej bróžnju na tamnej stronje puća (čo. 5, dźensa bydlenski dom), něhdyšej studnjowej chěžku (při čo. 5) a drjewjanym zahrodnym pawiljonom; dokumentarisce a za stawizny měšćanskeho wuwića wuznamny 09251159
 
Bydlenski dom Palencowa haska 1
(karta)51.1871214.4174
1812 (bydlenski dom) bydlenski dom z pobóčnym přitwarom a zady ležacymi murjemi přibrjóžneho wobtwjerdźenja; bydlenski dom z tykowanej konstrukciju w hornim poschodźe, přibrjóžne wobtwjerdźenje z přirodneho kamjenja, wuznamny za twarske stawizny 09251232
 
Bydlenski dom Palencowa haska 4
(karta)51.1871214.41761
wokoło 1880 (bydlenski dom) bydlenski dom z pobóčnym předtwarom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251233
 
Bydlenski dom Palencowa haska 10
(karta)51.1873314.418546
wokoło 1830 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251234
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Přibrjóžny puć 1
(karta)51.1803114.42001
wokoło 1770 (bydlenski dom) bydlenski dom a zadnje twarjenje z wobhrodźenjom, we wotewrjenym wobtwarjenju; barokny bydlenski dom; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09251157
 
Kapałka a kěrchow na Hrodźišku Při Fichtowej šuli
(karta)51.18524114.415061
1884–1913 (narownej pomnikaj Smolerjec a Mičec swójbow; po 1816 (narowny pomnik Deuckec swójby); napis 1883 (kapałka); napis 1790 (ćěłownja); po 1918 (wojerski pomnik prěnjeje swětoweje wójny) kapałka a kěrchow na Hrodźišku (cyłkowny pomnik) / jednotliwe pomniki: kapałka, něhdyša ćěłownja, narowny pomnik, dwaj rowaj, wšitke rowowe wobhrodźenja z kowaneho železa a pěskowcowe tafle při nabóčnych kěrchowskich murjach, wobhrodźenska murja kaž tež wojerski pomnik padnjenym Prěnjeje swětoweje wójny (hlej tež obj. 09300784); wuznamne za městnostne stawizny 09250542
Bydlenski dom Při Fichtowej šuli 3
(karta)51.18586714.414879
wokoło 1800 (bydlenski dom) bydlenski dom z pobóčnymi přitwarami, we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251246
Fichtowa šula Při Fichtowej šuli 5
(karta)51.1854214.41423
wokoło 1912 (šula) šulske twarjenje we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09251250
Wila Při pólnym hrodźiku 7
(karta)51.1787314.41925
wokoło 1910 (wila) wila z dźělemi wobhrodźenja; wuznamna za twarske stawizny 09250576
Murja z přirodneho kamjenja Při pólnym hrodźiku 8; 10
(karta)51.1783614.41958
19. lětst. (zepěrna murja) murja z přirodneho kamjenja podłu dróhi (na wuchodnej stronje), napohladej dróhi swójski raz dawacy element a zdobom zepěrna murja při skłoninje, ze zahrodami a wšelakorimi twarjenjemi na zadnym boku; městotwarski wuznam 09303872
Wila Při pólnym hrodźiku 9
(karta)51.1789314.41939
Hartmannowa wila / wila; twarskostawiznisce a wuměłsce wuznamna 09251494
 
Najenski dom Schliebenowa 2
(karta)51.1795314.41615
wokoło 1905/1910 (najenski dom) najenski dom z wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250572
Najenski dom Schliebenowa 3
(karta)51.1798214.41537
wokoło 1910 (najenski dom) najenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250554
Najenski dom Schliebenowa 4
(karta)51.1797114.41599
wokoło 1905/1910 (najenski dom) najenski dom z wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250571
Najenski dom Schliebenowa 5
(karta)51.1799414.41533
wokoło 1910 (najenski dom) najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250553
Najenski dom Schliebenowa 6
(karta)51.1797614.41593
wokoło 1912 (najenski dom) najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250570
Najenski dom Schliebenowa 7
(karta)51.1801114.41522
najenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250552
Najenski dom Schliebenowa 8
(karta)51.1798714.41587
wokoło 1910 (najenski dom) najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250569
Dwójny bydlenski dom Schliebenowa 9; 9a
(karta)51.1802714.41502
napis 1911 (bydlenski dom) dwójny bydlenski dom z originalnymi płotowymi stołpami a pódlanskim twarjenjom; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250549
 
Bydlenski dom Słonoboršćanska 4
(karta)51.18698314.415681
wokoło 1870 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251381
 
Bydlenski dom Słonoboršćanska 6
(karta)51.18690614.415409
wokoło 1870 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251382
 
Wobhrodźenje Słonoboršćanska 7
(karta)51.18670714.415579
wokoło 1820 (wobhrodźenje zahrody) powostanki wobhrodźenja z niskimi wrotami; wuznamne za napohlad dróhi 09251383
 
Bydlenski dom Słonoboršćanska 9
(karta)51.18664214.415302
wokoło 1820/1850 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251384
 
Bydlenski dom Słonoboršćanska 14
(karta)51.18665914.414118
wokoło 1820/1850 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251386
Bydlenski dom Słonoboršćanska 24
(karta)51.18629614.412669
wokoło 1870/1880 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za městotwar a napohlad dróhi 09251255
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Słonoboršćanska 25
(karta)51.18612914.412573
spočatk 19. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom z bróžnju, we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251252
 
dalše wobrazy
Hospodarske twarjenje Słonoboršćanska 51
(karta)51.18577214.406138
wokoło 1880 (hospodarske twarjenje) dwukřidłowy hospodarski twar při róžku, z wrotowym přejězdom a wěžičku; swisle a wěžička z časnikom; wuznamny za hospodarske stawizny a napohlad městna 09250434
Powostanki kěrchowskeho wuhotowanja Słonoboršćanska 85
(karta)51.18764114.395721
1904–1914 (kěrchowske wuhotowanje) powostanki kěrchowskeho wuhotowanja (zahrodny pomnik) a wobhrodźenska murja něhdyšeho kěrchowa, k starowni na Židowje słušaceho; wuznamne za socialne a městnostne stawizny 09250378
Bydlenski dom Šlewjerjowa hora 1
(karta)51.1869614.41786
wokoło 1830 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251235
Dwójny bydlenski dom Wilhelma Fiebigerowa 1; 3
(karta)51.1788614.41311
wokoło 1928 (bydlenski dom) dwójny bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250559
Bydlenski dom Wilhelma Fiebigerowa 4; 6; 8
(karta)51.1788714.41271
wokoło 1928 (bydlenski dom) rynk bydlenskich domow; wuznamny za městotwarske stawizny 09250561
Dwójny bydlenski dom Wilhelma Fiebigerowa 5 (hłowna adresa: Dr. Rohrowa 12)
(karta)51.1785214.41313
wokoło 1928 (dwójny bydlenski dom) dwójny bydlenski dom při róžku; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251242
 
Bydlenski dom Wjelkowska 3
(karta)51.18871514.418431
wokoło 1880 (bydlenski dom) bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251203
 
Bydlenski dom Wjelkowska 5
(karta)51.18875714.418301
wokoło 1870 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251204
 
Bydlenski dom Wjelkowska 10
(karta)51.18894914.417921
wokoło 1820 (bydlenski dom) bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251213
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Wjelkowska 18
(karta)51.18928514.417201
napis 1883 (bydlenski dom) bydlenski dom z hrónčkom na tafli nad portalom; wuznamny za twarske stawizny 09251212
 
dalše wobrazy
Móst přez Jordanowy doł Wojerowska
(karta)51.18612414.410453
1907–1909 (móst); 1953 (znowanatwar) dwuwobłukaty móst přez Słonoboršćansku dróhu; wuznamny za techniske a wobchadne stawizny 09250410
Muri podłu dróhi Židowska (Horni puć)
(karta)51.18593614.418746
muri podłu dróhi, wšelakore wotrězki wobchowane, tež wrotowej stołpaj při Židowskej čo. 24; wuznamnej za městnostny napohlad 09303793
 
Hamorski młyn; hamornik Židowska 2; 4
(karta)51.18459214.421416
wokoło 1850 (bydlenski dom hamora); napis 1897 (młynske twarjenje); napis 1905 (składnišćo); napis 1898 (najenski dom) młynski ansambl z najenskim domom při róžku, bydlenski dom młynka, pódlanske twarjenje (torožo), młynske křidło při zadnej stronje, składnišćo na dworje, wuplestrowany dwór, k tomu młynskotechniske wuhotowanje a wodotechniske připrawy, spušćadło; w młynskim twarjenju tři nasćěnowe wobrazy, zwobraznjace napohlady města wokoło 1850–1880 (do 1888 železowy hamor, potom młyn), dospołna młynska technika; wuznamny za twarske, městnostne a techniske stawizny 09250828
Bydlenski dom Židowska 3
(karta)51.18471314.421044
bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za stawizny měšćanskeho wuwića 09250837
Bydlenski dom Židowska 5
(karta)51.18481214.420877
bydlenski dom z wulkim originalnym wrotowym zajězdom a nutřkownym dworom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250836
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Židowska 6
(karta)51.18478114.421114
napis 1804 (bydlenski dom) bydlenski dom z pobóčnym přitwarom, w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250830
Bydlenski dom Židowska 11
(karta)51.1849514.42017
napis 1772 při skónčnym kamjenju (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju z wrotowym wobłukom při zadnej stronje; wuznamny za twarske stawizny 09250835
Bydlenski dom Židowska 15
(karta)51.1850414.4198
1706 (bydlenski dom) bydlenski dom (kłóda) w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250833
Bydlenski dom Židowska 19
(karta)51.18582814.418619
wokoło 1860/1870 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251182
Bydlenski dom Židowska 20
(karta)51.18534414.419405
wokoło 1910 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju, z přitwarom na zadnej stronje; wuznamny za twarske stawizny 09250831
Bydlenski dom Židowska 25
(karta)51.18665614.417086
bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09251239
Bydlenski dom Židowska 27
(karta)51.18675814.416935
srjedź 18. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom z pobóčnym přitwarom a małym dworom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251240
Bydlenski dom Židowska 28
(karta)51.1865914.41815
1808 (bydlenski dom) bydlenski dom z hródźnym twarjenjom; wuznamny za twarske stawizny; ródny dom Amalije Bróskoweje, rodź. Šołćic, „Lubki lilije“ ze spěwa Handrija Zejlerja 09251183
Bydlenski dom Židowska 30
(karta)51.1866214.41743
bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju, ze schodami a wobłoženjom; stwori dźensa ležownosć z něhdyšim čo. 32, twarjeni buštej jako čo. 30 zjednoćenej, wuznamny za twarske stawizny 09251184
 
Bydlenski dom Židowska 33
(karta)51.18727914.417094
napis 1775 (bydlenski dom) bydlenski dom z přitwarjenym zadnim twarjenjom, we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251190
Stare kamjentne schody Židowska 33 (pódla)
(karta)51.18727914.417094
2. połojca 18. lětst. (schody) stare kamjentne schody; wuznamne za twarske stawizny 09251189
 
Stara bróžnja Židowska 33a
(karta)51.18727914.417094
15. lětst. (bróžnja) stara bróžnja z jara špickatymi swislemi, zepěra; wuznamna za twarske a hospodarske stawizny kaž tež za napohlad naměsta 09251188
 
Bydlenski dom Židowska 35
(karta)51.18732914.417213
wokoło 1800 (bydlenski dom); kónc 18. lětst. (pódlanske twarjenje) bydlenski dom ze staršim pódlanskim twarjenjom, w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251191
 
dalše wobrazy
Bydlenski dom Židowska 37
(karta)51.18732914.417293
1808 (bydlenski dom) bydlenski dom z pobóčnym přitwarom, w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09251192
 
Něhdyša bróžnja a bydlenski dom Židowska 37a; 39
(karta)51.1874714.417821
wokoło 1800 (bydlenski dom) něhdyša bróžnja (čo. 37a) a bydlenski dom (čo. 39) z přitwarom kaž tež dalša bróžnja; čo. 37a něhdyša tykowana bróžnja z drjewjanymi wrotami, čo. 39 je so z přitwarom a bróžnju do hosćencej přetwariło, čo. 37a do bydlenskeho domu, wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09251195
Bydlenski dom Židowska 38
(karta)51.18675814.417121
wokoło 1800 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251186
 
Bydlenski dom a korčma Židowska 40
(karta)51.18681714.417044
wokoło 1820 (hosćenc) Bydlenski dom a korčma z małym asymetriskim dworom, při róžku stejacy; wuznamny za městotwar a městnostne stawizny; bydlišćo Jana Arnošta Smolerja 1851–1873, ródny dom wšěch Smolerjec dźěći 09251187
Bydlenski dom Židowska 42
(karta)51.1873114.417662
wokoło 1900/1910 (bydlenski dom) bydlenski dom z dźěłarnju a pobóčnym přitwarom (po zdaću staršim), we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09251193
 
Bydlenski dom Židowska 44
(karta)51.1874614.417931
srjedź/kónc 18. lětst. (bydlenski dom) mała bydlenska chěža w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251194
 
Bydlenski dom Židowska 45
(karta)51.18793614.418721
wokoło 1850 (bydlenski dom) bydlenski dom z dźělemi originalneho wobhrodźenja, w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09251199
 
Bydlenski dom Židowska 49
(karta)51.1883914.41892
19. lětst. (bydlenski dom); napis 1911 (bydlenski dom) bydlenski dom z hródźu a wulkej bróžnju, w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09251200
 
Bydlenski dom Židowska 50
(karta)51.18752314.418495
bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251231
Bydlenski dom Židowska 58
(karta)51.18794314.418922
bydlenski dom, přitwarjene zadnje twarjenje a wobhrodźenje, we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09251197
 
Bydlenski dom Židowska 60
(karta)51.1880114.419109
wokoło 1840 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09251198
Bróžnja Židowska 60a
(karta)51.1880114.419109
wokoło 1800 (bróžnja) bróžnja; jednotliwa bróžnja z do dalokeje měry awtentiskim napohladom; wuznamna za hospodarske stawizny a napohlad městna 09251230
  Commons: Kulturne pomniki w Zapadnym předměsće – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije