Lisćina kulturnych pomnikow w Južnym předměsće

Lisćina kulturnych pomnikow w Južnym předměsće wobsahuje připóznate kulturne pomniki Budyskeho měšćanskeho dźěla Južne předměsto, kotrež su w pomnikowej lisćinje Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit zapisane (staw: 15. apryla 2014).

Połoženje Južneho předměsta w Budyšinje
  • mjeno: pomjenowanje abo družina kulturneho pomnika
  • połoženje: dróhowe mjeno a, je-li date, domowe čisło kulturneho pomnika. Po tutej adresy so lisćina zakładnje sortěruje. Wotkaz „karta“ wjedźe k wšelakorym kartam w syći a mjenuje koordinaty kulturneho pomnika.
  • datowanje: podawa lěto dotwarjenja resp. dobu twarjenja. Rjadowanje po lěće je zmóžnjene.
  • wopisanje: twarske a stawizniske drobnostki kulturneho pomnika, wosebje kajkosće pomnika.
  • ID: wot Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit wudate objektowe čisło kulturneho pomnika

Lisćina kulturnych pomnikow w Južnym předměsće

wobdźěłać
wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Bydlenski dom Dróha Berthy von Suttner 2
(karta)51.1728314.42407
wokoło 1890 (bydlenski dom) bydlenski dom při róžku; wuznamny za městotwar a napohlad dróhi 09250383
Běrowowe twarjenje Dróha Liselotty Herrmann 4
(karta)51.1714714.42497
wokoło 1915 (běrowowe twarjenje) běrowowe twarjenje w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamne za twarske stawizny 09250396
Najenski dom Dróha Liselotty Herrmann 9
(karta)51.172314.42633
wokoło 1905 (najenski dom) najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250395
Najenski dom Dróha Ricardy Huch 10
(karta)51.1723814.42556
wokoło 1890 (najenski dom) najenski dom w něhdy zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250716
Najenski dom Dróha Ricardy Huch 14
(karta)51.1717914.42587
wokoło 1900/1905 (najenski dom) najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250385
Najenski dom Dróha Ricardy Huch 17
(karta)51.1716814.42627
wokoło 1905 (najenski dom) najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; ze schodźenkojtymi swislemi, wuznamny za twarske stawizny 09250393
Najenski dom Dróha Ricardy Huch 19
(karta)51.1716114.42633
wokoło 1895/1900 (najenski dom) najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250392
Wopomnjenski kamjeń Edisonowa 12 (při kromje sportnišća)
(karta)51.16329414.424174
po 1918 nastajeny (wopomnjenski kamjeń) wopomnjenski kamjeń za w prěnjej swětowej wójnje padnjenych sportowcow z wopomnjenskej taflu, na kotrejž su z mjenom naličani; wuznamny za městnostne stawizny 09299671
Dwójny najenski dom Fabrikska 2 (Wjelećanska 36)
(karta)51.16651614.421464
wokoło 1920 (dwójny najenski dom) dwójny najenski dom při róžku; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250527
Dwójny najenski dom Fabrikska 4; 6
(karta)51.16653714.421155
wokoło 1920 (dwójny bydlenski dom) dwójny najenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250526
Dwójny bydlenski dom Fabrikska 10; 12
(karta)51.16671914.420216
1923 (dwójny bydlenski dom) dwójny bydlenski dom z originalnymi płotowymi stołpami; wuznamny za twarske stawizny 09250524
Bydlenski dom Fabrikska 14; 16; 18
(karta)51.16683914.419716
wokoło 1900 (bydlenski dom) bydlenski dom z třomi zachodami; reprezentatiwny twar, wuznamny za twarske stawizny 09250523
Wjaceswójbny dom Fabrikska 20; 22; 24; 26
(karta)51.1669514.419107
wokoło 1930/1935 (bydlenski dom) wjaceswójbny dom ze štyrjomi zachodami; wuznamny za městotwarske stawizny 09250516
Bydlenski a běrowowy dom Fabrikska 23
(karta)51.16680114.418488
bydlenski a běrowowy dom we wotewrjenym wobtwarjenju; reprezentatiwny twar, wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250520
Wjaceswójbny dom Fabrikska 28; 30; 32
(karta)51.16697214.418168
wokoło 1930/1935 (bydlenski dom) wjaceswójbny dom z třomi zachodami; ze sydlišćowym charakterom, zwjazany z Přišečanskej 81/83, wuznamny za městotwarske stawizny 09250515
Najenski dom Humboldtowa 11
(karta)51.171714.42229
wokoło 1900/1905 (najenski dom) najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250508
Najenski dom Humboldtowa 13
(karta)51.1715214.4223
wokoło 1900/1905 (najenski dom) najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250509
Najenski dom Humboldtowa 15
(karta)51.1716914.42179
wokoło 1910 (najenski dom) najenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250510
 
wila fabrikantow Humboldtowa 21
(karta)51.17149614.420381
wokoło 1914 (wila fabrikantow) wila fabrikantow w nowoklasicistiskim stilu; wuznamna za twarske stawizny 09250390
 
dalše wobrazy
Železniski wiadukt Nowoměšćanska (Při Bělenišćach)
(karta)51.17550514.418795
wokoło 1850 (wiadukt) železniski wiadukt nad Sprjewju; natwarjeny jako kamjentny móst z pjeć wjetšimi a pjeć mjeńšimi wobłukami; wuznamny za twarske, techniske a železniske stawizny 09250166
Bydlenski dom Nowosólska 12
(karta)51.173614.42321
wokoło 1875 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250381
Něhdyša tekstilowa fabrika Nowosólska 12a
(karta)51.173614.42321
napis 1898 (fabrika) něhdyša tekstilowa fabrika; wuznamna za twarske a produkciske stawizny 09303084
Najenska wila Nowosólska 14
(karta)51.1733314.42343
wokoło 1890 (najenska wila) Najenska wila z powostankami originalneho wobhrodźenja a zadnim domom; wuznamna za twarske stawizny 09250382
Najenski dom Nowosólska 24
(karta)51.1722214.42342
wokoło 1850 (najenski dom) najenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250169
Najenska wila Nowosólska 34
(karta)51.1704214.424498
napis 1900 (najenska wila) Najenska wila; wuznamna za twarske stawizny 09250398
Najenska wila Nowosólska 36
(karta)51.1702414.4246
wokoło 1895 (wila) Najenska wila z wobhrodźenjom; ze stilowymi elementami němskeje noworenesansy, wuznamna za twarske stawizny 09250399
Najenski dom Nowosólska 38
(karta)51.1700714.42463
wokoło 1890/1900 (najenski dom) najenski dom při róžku we wotewrjenym wobtwarjenju, z wobhrodźenjom; ze stilowymi elementami němskeje noworenesansy; wuznamny za twarske stawizny 09250400
 
Wobłukowy móst z betona Při Albrechtowce
(karta)51.16704414.435839
1919 (železniski móst) betonowy wobłukowy móst z betonowym wobłoženjom; segmentowy wobłuk; wuznamny za wobchadne a techniske stawizny 09250505
 
Dwuwobłukowy móst Při Albrechtowce
(karta)51.16729314.436354
wokoło 1900 (železniski móst) dwuwobłukowy móst ze zepěrnymi murjemi; wuznamny za wobchadne a techniske stawizny 09250205
Sydlišćo železnicarjow Při Albrechtowce 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7
(karta)51.16518414.435168
1910/1920 (bydlenski dom) sydlišćo železnicarjow (cyłkowny pomnik) / jednotliwe pomniki: sydom bydlenskich chěžow železnicarjow, přez originalne wobhrodźenja mjez sobu zwjazanych (hlej tež obj. 09300792); wuznamne za městotwarske a socialne stawizny 09251319
 
Frankensteinski młyn Při Bělenišćach 1
(karta)51.1761314.42005
młyn z młynskej hrjebju, spušćadłom a dźělemi techniskeho wuhotowanja (dieselowymi motorami, wodowotechniskej připrawu); wuznamny za twarske, hospodarske a techniske stawizny 09250535
Blechschmidtec emaljowy zawod Přišečanska 10; 12
(karta)51.173114.4224
wokoło 1890 (fabrikski twar) Blechschmidtec emaljowy zawod / fabrika z fabrikskimaj twarjenjomaj 4.1 a 4.2 kaž tež wobhrodźenjom a chěžu wrotarja; wuznamny za městnostne stawizny 09250534
Wjaceswójbny dom Přišečanska 81; 83
(karta)51.16949214.418687
wokoło 1930/1935 (wjaceswójbny dom) wjaceswójbny dom; ze sydlišćowym charakterom, zwjazany z Fabrikskej 28-32, wuznamny za městotwarske stawizny 09250511
Bydlenski dom Wjelećanska 24
(karta)51.16899314.422895
wokoło 1905 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250401
Dwójny najenski dom Wjelećanska 36
(karta)51.16654914.421731
wokoło 1920 (dwójny najenski dom) dwójny najenski dom při róžku; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi (hłowna adresa: Fabrikska 2) 09250527
Najenski dom Zapadna 1
(karta)51.1695614.42281
1910/1920 (najenski dom) najenski dom, zwjazany z Wjelećanskej 18/20; wuznamny za twarske stawizny 09250404
Dwójny najenski dom Zapadna 3
(karta)51.1696114.42248
wokoło 1910/1920 (najenski dom) dwójny najenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250405
Dwójny najenski dom Zapadna 5
(karta)51.1696214.42233
dwójny najenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250406
Najenski dom Zapadna 10
(karta)51.1699614.42186
wokoło 1910/1920 (najenski dom) najenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250408
Najenski dom Zapadna 12
(karta)51.1699614.42167
wokoło 1910/1920 (najenski dom) najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250407
  Commons: Kulturne pomniki w Budyšinje – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije