Rownjanski kěrchow

kěrchow w Hornjej Łužicy

Rownjanski kěrchow je pohrjebnišćo w srjedźołužiskej wjesce Rowno, kotraž słuša do Slepjanskeje wosady. Wjesny kěrchow nadeńdźe so na juhowuchodźe wsy na kromje hole a je z kulturnostawizniskeho wida zajimawy dla tam postajenych historiskich narownych kamjenjow ze serbskimi napisami.

Historiske narowne kamjenje na Rownjanskim kěrchowje

Wot lěta 1863 namakaše so kěrchow na tamnym boku Mułkečanskeho puća, napřećo dźeńsnišemu stejišću. W 1920tych lětach bu dale do zapadneho směra rozšěrjeny, mjeztym zo so wuchodny dźěl zawrě. Tamniše narowne kamjenje njebuchu pak wotstronjene, dokelž so přestrjeń dale njewužiwaše. Tuž so – porno druhim kěrchowam – zdźeržachu a něhdyši kěrchow poněčim zarostowaše. W 1980tych lětach namakachu mjeztym skoro zabyte kamjenje w holi a donjesechu je nachwilnje do składowanišća blisko Choćebuza. Po katalogizowanju wšěch 60 wobchowanych kamjenjow přez Trudlu Malinkowu a restawrowanju postajichu prěnich dwanaće kamjenjow w lěće 2011 znowa na Rownjanskim kěrchowje. Zbytne kamjenje buchu w nalěću 2019 znowa stajene, tak zo nadeńdu so mjeztym wšě wobchowane kamjenje zaso w Rownom.

Tak zarjadowane wopomnišćo, kotrež steji hromadźe z kěrchowskej kapałku pod pomnikoškitom, wopřijima najwjetšu přistupnu zběrku historiskich serbskich narownych kamjenjow w cyłej ewangelskej Łužicy, dokelž je so wjetšina serbsce popisanych pomnikow na tamnych kěrchowach w mjezyčasu zhubiła. Wono skića tuž jónkrótny dohlad do serbskeje pochowanskeje a žarowanskeje kultury 19. a zažneho 20. lětstotka.

Wjetšina wobchowanych kamjenjow, kiž pochadźeja z časa do 1919, spomina na zemrětych dźěći. Nimale wšě napisy su w serbskej rěči, a to w starym prawopisu a zwjetša w Slepjanskej narěči.

Wobrazy wobdźěłać

Literatura wobdźěłać

  • Trudla Malinkowa: Der alte Friedhof in Rohne – Stare pohrjebnišćo w Rownom. Eine Dokumentation. Lusatia-Verlag, 2011.

Wotkaz wobdźěłać

  Commons: Serbske narowne kamjenje w Rownom – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
51.5234114.51424
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije