Dokumentacija Dokumentacija

Wužiwanje

{{LocMap|Mjeno poziciskeje mapy
 <!-- Frame Ramik -->
|border   = <!-- Barba ramika abo none -->
|background = <!-- Barba pozadka, standardne zastajenje #F9F9F9 (transparent) -->
|caption  = <!-- Podpis wobraza -->
|float   = <!-- left abo right Mapa so nalěwo abo naprawo wusměrja.
          center     Mapa so na blokowej runinje (tabele) zwobrazuje a centrěruje.
          inline     W aktualnych browserach so mapa na inline-runinje zwobrazuje a nic
                  centrěruje, móže so pak z text-align wusměrja. 
                  W zestarjenych browserach, kotrež CSS-kajkosć display:inline-table njepodpěraja
                  (IE <= 7, Firefox <= 2), wostawa při blokowym zwobrazowanju z 1em
                  minimalnym wotstawkom nalěwo a naprawo!
          none      Kaž center, ale z 1em minimalnym wotstawkom nalěwo a naprawo město centrěrowanja. -->
|width   = <!-- ###  (maksimalna) šěrokosć mapy
      x### maksimalna wysokosć,
      ###x### maksimalny wobdacy praworóžk
      =   ›prózdny‹ thumbsize-wužiwarske zastajenje
         default 240 piskelow -->
|maptype  = relief  <!-- Wužiwa topografisku mapu k zwobrazowanju, jeli tuta eksistuje. 
         Hewak so normalna mapa wužiwa -->
|AlternatiwnaMapa = <!-- Croatia map modern.png (změni mapy w pozadku, Koordinaty ramika
so wot powšitkowneho mjena mapy přejimaja – přikaz by jenož wot
předłohow, na př. infokašćikow z rozdźělnymi regionalnymi wuzběhowanjemi,
wužiwać měł -->
|label   = <!-- Tekst k markěrowanskemu dypkej -->
|label_size = <!-- Wulkosć pisma we procenće -->
|position  = <!-- left, right, top, bottom abo none –
       Pozicija popisa nastupajo markěrowanskeho dypka, standardne zastajenje right -->
|wrap    = <!-- auto abo manual, standardne zastajenje auto - łamanje rjadki labela
auto:awtomatisce, manual:łamanja rjadkow so přez zapis wot "<br />" w labelowym teksće wunuzuja -->
|mark    = <!-- datajowe mjeno za markěrowanski dypk, standardne zastajenje je Red pog.svg -->
|marktype  = <!-- Wón wuběra markěrowanje po družinje, kotraž je definowana w {{Infokašćik/symbol}}. -->
|marksize  = <!-- wulkosć markěrowanskeho dypka w pikselow, standardne zastajenje 8 -->
|marktarget = <!-- wotkazowy cil markěrowanja, standardne zastajenje je Geo-referencěrowanje -->
|background = <!-- barba pozadka za popisowy tekst, standardne zastajenje transparent -->
 <!-- Coordinates Koordinaty -->
|lat    = <!-- šěrinowy stopjeń w decimalnej hódnoće abo D/M/S →Předłoha:Coordinate#NS -->
 <!-- |lat_deg= |lat_min= |lat_sec= |lat_dir=   zestarjene! -->
|long    = <!-- stopjeń dołhoty w decimalnej hódnoće abo D/M/S →Předłoha:Coordinate#EW -->
<!-- |lon_deg= |lon_min= |lon_sec= |lon_dir=   zestarjene! -->
|type    = <!-- Typ                  →Předłoha:Coordinate#type -->
|pop    = <!-- Wobdydlerjo              →Předłoha:Coordinate#pop -->
|elevation = <!-- Wysokosć               →Předłoha:Coordinate#elevation -->
|dim    = <!-- Dimensija               →Předłoha:Coordinate#dim -->
|region   = <!-- ISO 3166-1/2 Code           →Předłoha:Coordinate#region -->
|globe   = <!-- njebjeske ćěleso           →Předłoha:Coordinate#globe -->
|name    = <!-- Mjeno objekta             →Předłoha:Coordinate#name -->
}}

Parameter mjeno poziciskeje mapy so poćahuje na Předłoha:Poziciska mapa mjeno poziciskeje mapy, kotraž mjeno a koordinaty mapy wobsahuje. Koordinaty (decimalne) so tu zwěsćić móžeja: http://www.mcaviglia.ch/gmap/get_coor_ext.asp?l=de (hlej tež WP:GEO)

Markěrowanja

Wobrazowe dataja, kotrež so móžeja jako markěrowanje wužiwać, su na stronje
 Commons: Map pointers – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow

Hlej tež Předłoha:Infokašćik/symbol.

LocMap na karće Awstriskeje
LocMap na karće Awstriskeje
DMS
Großglockner (Pozicija je srjedźišćo třiróžka)
LocMap na karće Awstriskeje
LocMap na karće Awstriskeje
DMS
Großglockner (Pozicija je srjedźišćo bazoweje linki)

Markěrowanki so při tym ze swojim srjedźišćom na požadanu koordinatu staja. Zo by to korektnje fungowało, dyrbitej při markěrowankach šěrokosć a dołhosć samsnej być, wobdawacy praworóžk potajkim kwadratiski format měć. Při tym je wobkedźbować, zo optiske srjedźišćo nic přeco je identiske z geometriskim srjedźišćom. Tak wuskutkuje wužiće wot dataje za hory druhi zaćišć hač dataje (zaso jedyn pódla druheho  ), srjedźišćo je w prěnim padźe ćežišćo, w druhim padźe srjedźišćo bazy a wotpowěduje při tym optiskemu wočakowanju za horu jara lěpje. W přikładźe leži woprawdźita pozicija lědma niže hranicy k Salzburgej. Při druhim ikonje wobraz:RedMountain.svg so srjedźišćo bazy do srjedźišća wobrazkoweje dataje staji, přez to zo so wobdawace wobłuki transparentnje přidaja.

Kreěrowanje nowych mapow

Podpřełohi dyrbja po mustrje „Předłoha:LocMap mjeno mapy“ mjenowane być. Wuměnjenje, zo by nowu podpředłohu wudźěłać, je wobraz, kotryž mapu pokazuje, kotrejež naćisk mapoweje syće (němsce de:Kartennetzentwurf) je znaty abo so znajmjeńša po móžnosći dokładnje powobličować móže.

Jeli dźe wo kartu w platowej projekciji (němsce de:quadratische Plattkarte), da so móže žórłowy tekst Předłoha:LocMap Liechtenstein přewzać a přiměrić: (Dalše mapy bjez reliefa su w kategoriji.)

{{#switch:{{{1}}}
|name = Liechtenstein
|top = 47.2952
|bottom = 47.0298
|left = 9.3726
|right = 9.7287
|image = Liechtenstein location map.svg
| zone=kraj 
<!--gramatika-->
|gen=Liechtensteina
|lok=w Liechtensteinje
}}
 • name wopisa region, kotryž mapa pokazuje, lemma je titul přisłušneho nastawka Wikipedije. Parameter lemma móže tež wotpadnyć, jeli so z name runa.
 • top, bottom, left a right su koordinaty mapowych hranicow. Koordinaty so dyrbja decimalnje dawać. Wobzorosměr so přez předznamješko wodźić (sewjer a wuchod pozitiwnej, juh a zapad negatiwnej).
 • image je mjeno wobrazoweje dataje.
 • zone jewi conu potrjecheneje mapy. Jeli dźe wo kraju, wón ma hódnotu kraj. Nětko (tuž, z meje 2014) so wot {{LocMap}} wužiwa, jeli wužiwaš fakultatiwny parameter mapa w róžku. Jeli mjenowany parameter wostanje prózdny, potom so mapa w róžku z pomocu wot {{hornja mapa}} awtomatisce jewi. Tuta kategorija wobsahuje wšě mapowe předłohi z parametrom zone, mjeztym zo druha kategorija wobsahuje wšě tajke předłohi bjez njeho.
 • gen (skrótšenka za genitiw) wobsahuje genitiwnu formu krajneho mjena. To so wot předłohi {{Mapa w róžku}} za tamniše "tooltyp"y wužiwa.
 • lok (skrótšenka za lokatiw) wobsahuje lokatiwnu formu krajneho mjena.

Mapowe typy

Jeli k podpředłoze nimo normalneje, politiskeje poziciskeje mapy tež hišće fyzika mapa ze samsnymi mapowymi hranicami a samsnym naćiskom mapoweje syće eksistuje, da so tuta z parametrowej kombinaciju image|relief podawać ma. Při falowacym druhim parametrje abo njeznatych mapowych typach so stajnje normalna, politiska poziciska mapa jako standard podawa:

{{#switch:{{{1}}}|
|name = Němska
| top  = 55.1
| bottom = 47.2
| left  = 5.5
| right = 15.5
|image={{#switch: {{{2|}}}
|relief=Relief Map of Germany.png
|#default=Germany location map.svg
}}
| zone=kraj 
<!--gramatika-->
|gen=Němskeje
|lok=w Němskej
}}

Projekciske wašnja

Karty w platowej projekciji (němsce Quadratische Plattkarten) so poskićuja, jeli region, kotryž so zwobrazować ma, nic přejara daloko wot ekwatora je zdaleny a žadyn přejara wulki rozměr nima. Wone so hodźa wosebiće jednory nałožować a so móžeja w jara wjele Wikijach wužiwać. Mapy, kotrež 180. stopjeń dołhoty překročuja, so awtomatisce spóznawaja a korektnje wobjednawaja; to pak njepłaći we wšěch druhich Wikijach.

Za někotre regiony kaž Kanada abo Rusku su druhe naćiski mapowych syćow lěpje přihódne; Polarne regiony so njehodźa scyła jako karty w platowej projekciji zwobrazować. Mapowy dźěl druhich mapowych projekcijow njemóže so wopisać z parametrami top, buttom, left a right, ale potrjebuje specifiske parametry. Z pomocu tutych parametrow a matematiskimi formulemi so móže přeličić geografiska pozicija do relatiwnu poziciju na wobrazu. Nowa předłoha dyrbi za to liči po parametromaj x a y relatiwnu poziciju markěrowanja w procentach. x ma hódnosć wot 0 na lěwej hač 100 na prawej, y wot 0 na hornjej hač 100 na delnjej kromje mapy. Při ličenju so přepoda šěrinowy stopjeń jako parameter {{{2}}} a stopjeń dołhoty jako parameter {{{3}}}.

Za wšědne projekciske wašnja eksistuja projekciske předłohi, kotrež přewozmu přeličenje. Za to so zapisa potrjechena projekciska předłoha hromadu z specifiskimi parametrami mapoweho dźěla. Na př.:

{{LocMap/Winkel-Tripel-projekcija
|{{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}}
|lat=0
|long=11.5
|lat1=50.4669
|image=World location map (W3).svg
|name=Swět
}}

Sćěhowace projekciske předłohi steja k dispoziciji:

Mapowa projekcija Projekciska předłoha Přikład za pozicisku mapu
Plattkarte {{LocMap/Plattkarte}} {{LocMap swět (191)}}
Płoninjewěrna acimutalna projekcija {{LocMap/Płoninjewěrna acimutalna projekcija}} {{LocMap Amerika (laea)}}
Mittabstandstreue acimutalna projekcija w čopowym wusměrjenju {{LocMap/Mittabstandstreue acimutalna projekcija w čopowym wusměrjenju}} {{LocMap Antarktiski ocean (test)}}
Dołhosćiwěrna kehelowa projekcija {{LocMap/Dołhosćiwěrna kehelowa projekcija}} {{LocMap Ruska (test)}}
Linearna kehelowa projekcija (wot tu) {{LocMap/Linearna kehelowa projekcija}} (so jako podpředłoha dołhosćiwěrneje keheloweje projekcije wužiwa)
Winkelowa-tripel-projekcija {{LocMap/Winkelowa-tripel-projekcija}} {{LocMap swět (W3)}}
Dołhosćiwěrna kehelowa projekcija A {{LocMap/Dołhosćiwěrna kehelowa projekcija A}} {{LocMap Kanada Québec (kehelowa projekcija)}}


Za dalše projekciske wašnja abo specialne pady so móže definować relatiwna pozicija tež z jednej formulu za kóždej x a y direktnje w předłoze, kaž na př. je widźomne w žórłowym teksće wot Předłoha:LocMap Antarktis:

Z pódlanskimi mapami

Z tutym systemom so hodźa lubowólne naćiski mapoweje syće – tež "Einklinker" w kartach w platoweje projekciji kaž Jan Mayen w Předłoha:LocMap Norwegska Svalbard a Jan Mayen (němsce de:Vorlage:Positionskarte Norwegen Svalbard und Jan Mayen – předźěłać. Ewentualne problemy z překročowanjom 180. stopjenja dołhoty so móžeja direktnje we formulach wotpopadnyć (Přikład). Wón so hišće chětro rědko wužiwa (w němskej wikipediji 9 z 564 mapow, Staw december 2009) a njesteji we wšěch druhich Wikijach k dispoziciji.

Dokumentacija tajkich předłohow

Zo by dokumentaciju přidać, wužiwaj prošu sćěhowacy kod hnydom po horjeka mjenowanym kodźe:

<noinclude>{{LocMap/info}}</noinclude>

Mjez tamnišej předłohu a </noinclude>-kodom móžeja přidate kategorije a cuzorěčne wotkazy stać. Ewentualne přikłady wo wužiću ma po předłoze, ale před přidatymi kategorijemi a cuzorěčnymi wotkazami stać.

Kedźbu

Kedźbu, zo strona za čas přehlada ale tež po składowanju najprjedy dla funkciskeho wašnja předłohi {{LocMap/info}} wopak wupada. Přećiwo temu pomha jedyn sćěhowaceju trikow:

Žórło

Wot de:Vorlage:Positionskarte wzata.

Přikłady

Karta z normalnym popisom (stopjenje)

Husum
{{LocMap
 |Němska Schleswigsko-Holsteinska
 |label=Husum
 |lat=54/29/37
 |long=9/03/04
 |position=right
 |width=300
 |float=right
 }}
Husum na karće Schleswigsko-Holsteinskeje
Husum na karće Schleswigsko-Holsteinskeje
DEC
Husum

Karta z a indiwiduelnym popisom a tekstowym pozadkom

Husum
{{LocMap
 |Němska Schleswigsko-Holsteinska
 |label=Husum
 |lat=54/29/37
 |long=9/03/04
 |position=right
 |width=300
 |float=right
 |background=#FEFEE9
 |caption=Město Husum na mapje wot Schleswigsko-Holsteinskeje.
 }}
Husum na karće Schleswigsko-Holsteinskeje
Husum na karće Schleswigsko-Holsteinskeje
DEC
Husum
Město Husum na mapje wot Schleswigsko-Holsteinskeje.

Mapa ze změnjenym dypkom a wjetšim popisom

Husum
{{LocMap
 |Němska Schleswigsko-Holsteinska
 |label=Husum
 |label_size=120
 |lat=54/29/37
 |long=9/03/04
 |mark = Paris plan pointer b jms.gif
 |marksize=12
 |position=right
 |width=300
 |float=right
 |caption=Město Husum na mapje wot Schleswigsko-Holsteinskeje.
 }}
Husum na karće Schleswigsko-Holsteinskeje
Husum na karće Schleswigsko-Holsteinskeje
DEC
Husum
Město Husum na mapje wot Schleswigsko-Holsteinskeje.

Wariacije z alternatiwnymi mapami za infokašćiki

Husum na mapje z přezpólnym zwobrazowanjom
{{LocMap
 |Němska Schleswigsko-Holsteinska
 |maptype=relief
 |label=Husum
 |lat=54/29/37
 |long=9/03/04
 |position=right
 |width=300
 |float=right
 }}
Husum na karće Schleswigsko-Holsteinskeje
Husum na karće Schleswigsko-Holsteinskeje
DEC
Husum

Kedźbu, zo parameter maptyp z hódnosću relief funguje kaž w němskej a esperantorěčnej wikipediji. Tohodla parameter relief, kaž w jendźelskej wikipediji, njeje nuzny.

Husum na satelitowej mapje
{{LocMap
 |Europa
 |AlternatiwnaMapa=Europe bluemarble laea location map.jpg
 |label=Husum
 |lat=54/29/37
 |long=9/03/04
 |region=DE-SH
 |position=right
 |width=300
 |float=right
}}
Husum na karće Europy
Husum na karće Europy
DEC
Husum

Mapa bjez nadpisa

Tallinn (Estisk)
{{LocMap
 |Estiska
 |label=Tallinn
 |position=left
 |width=250
 |lat=59/25/
 |long=24/46/
 |float=right
 |caption=
 }}
Tallinn na karće Estiskeje
Tallinn na karće Estiskeje
DEC
Tallinn

Na juh ekwatora, na zapad nuloweho meridiana

La Paz (Boliwiska)
{{LocMap
 |Boliwiska
 |label=La Paz
 |lat=16/29/39/S
 |long=68/08/51/W
 |position=right
 |width=250
 |float=right
 |caption=Połoženje města La Paz w Boliwiskej
 }}
La Paz na karće Boliwiskeje
La Paz na karće Boliwiskeje
DEC
La Paz
Połoženje města La Paz w Boliwiskej
La Paz (Boliwiska) z parametrom marktype
{{LocMap
 |Boliwiska
 |label=La Paz
 |lat=16/29/39/S
 |long=68/08/51/W
 |position=right
 |width=250
 |float=right
 |caption=Połoženje města La Paz w Boliwiskej
 |marktype=stolica
 }}
La Paz na karće Boliwiskeje
La Paz na karće Boliwiskeje
DEC
La Paz
Połoženje města La Paz w Boliwiskej

Zaměstnjenje wopisa

LocMap na karće swěta
LocMap na karće swěta
top
left
right
bottom
11…………
12
1…………
10
9
8
2
3
4
7…………
6
5…………
center
Móžne zaměstnjenje wopisa z parametrom position

Jako předdefiniciju so w delnimaj dwěmaj třećinomaj mapy wopis na kosu nad poziciju 10 resp. 2 (wotwisnje wot połojcy mapy) a w hornim třećinje na kosu pod poziciju 8 resp. 4 pokazuje.


Poziciska mapa z wjacorymi markěrowanjemi

(hlej tež Předłoha:LocMap+)

Někotre městna w Němskej
{{ LocMap+
 | Němska
 | width=375
 | float=right
 | caption=Někotre městna
 | places={{ LocMap~
     | Němska
     | label=Label prěnjeho městneho 
         mjena leži nalěwo dypka
     | position=left
     | lat=53/10/14
     | long=09/34/51
     }}
     {{ LocMap~
     | Němska
     | label=Druhe městno žadyn label
         za městne mjeno nima
     | position=none
     | lat=52/52/14
     | long=10/44/51
     }}
     {{ LocMap~
     | Němska
     | label=Label třećeho městna<br />
         leži pod dypkom a ma<br/>
         manuelnu změnu linki
     | position=bottom | wrap=manual
     | lat=51/55/14
     | long=11/12/51
     }}
     {{ LocMap~
     | Němska
     | label=Label štwórteho městneho 
         mjena leži naprawo dypka
     | position=right
     | lat=49/55/14
     | long=10/54/51
     }}
     {{ LocMap~
     | Němska
     | label=Label pjateho městneho mjena
         leži wyše dypka 
     | position=top
     | lat=47/50/08
     | long=10/52/16
     }}
 }}
 
LocMap na karće Němskeje
LocMap na karće Němskeje
DEC
Label prěnjeho městneho mjena leži nalěwo dypka
DEC
DEC
Label třećeho městna
leži pod dypkom a ma
manuelnu změnu linki
DEC
Label štwórteho městneho mjena leži naprawo dypka
DEC
Label pjateho městneho mjena leži wyše dypka
Někotre městna

Z mapu w róžku

Z 18. meje 2014 dalša funkcionalnosć je móžna, a to mała mapa w róžku wyše wulkeje mapy.

Jeli bazowa mapa je mapa kraja, potom parameter "mapa w róžku" bjez dateje hódnoty jewi mapu cyłeho swěta. Prošu kedźbuj, zo to jenož funguje, jeli potrjechena datowa předłoha za mapy wobsahuje parameter "zone" (Hlej potrjechenu kategoriju).

Pag na karće Chorwatskeje
Pag na karće Chorwatskeje
DEC
Pag
Lokalizacija Chorwatskeje w swěće
Pag je na kupje.
{{LocMap | Chorwatska
| lat=44/26
| long = 15/3
| label = Pag
| position = right
| mark = Green pog.svg <!--zeleny dypk-->
| width = 200
| float = right
| caption = Pag je na kupje.
| mapa w róžku=
}}


Jeli daš hódnotu, potom so potrjechena mapa jewi.

Pag na karće Chorwatskeje
Pag na karće Chorwatskeje
DEC
Pag
Lokalizacija Chorwatskeje w Europje
Pag je na kupje.
{{LocMap | Chorwatska
| lat=44/26
| long = 15/3
| label = Pag
| position = right
| mark = Green pog.svg <!--zeleny dypk-->
| width = 200
| float = right
| caption = Pag je na kupje.
| mapa w róžku=Europa
}}


Jeli bazowa mapa je mapa regiona abo dźělneho stata, potom so bjez dateje hódnoty "mapa w róžku" potrjecheny kraj jewi.

Courcouronnes na karće Essonne
Courcouronnes na karće Essonne
DEC
Lokalizacija Essonne we Francoskej
Lokalizacija Courcouronnes w Essonne.
{{LocMap
|Essonne
|lat=48.6173213
|long=2.4085969
|label=Courcouronnes
|position=none
|mapa w róžku=
|maptype=relief
|caption=Lokalizacija Courcouronnes w Essonne.
}}


Zo by jewić mapu swěta, je nuznje definować hódnota swět w nowym parametrje "mapa w róžku".

Courcouronnes na karće Essonne
Courcouronnes na karće Essonne
DEC
Lokalizacija Essonne w swěće
Lokalizacija Courcouronnes w Essonne.
{{LocMap
|Essonne
|lat=48.6173213
|long=2.4085969
|label=Courcouronnes
|position=none
|mapa w róžku=swět
|caption=Lokalizacija Courcouronnes w Essonne.
}}


Samo je móžno, definować druhu mapu po sćěhowacym přikładźe.

Brest na karće Francoskeje
Brest na karće Francoskeje
DEC
Lokalizacija Francoskeje w Europje
Lokalizacija Bresta w Francoskej.
{{LocMap
|Francoska
|lat=48.390833
|long=-4.485556
|label=Brest
|position=none
|mapa w róžku=Europa
|maptype=relief
|caption=Lokalizacija Bresta w Francoskej.
<!--sćěhowacej parametraj jenož skutkujetej hromadu z "mapa w róžku"-->
|mapa=Francoska
|dodawk={{Dypk na mapje|Europa|48.390833|-4.485556|Brest|test}}
|dataja=France in Europe (relief) (-mini map).svg
|stil=;
}}


Z "dypk"om

Z 18. meje 2014 dalša warianta je móžna ze sćěhowacymi parametrami:

|dypk=
|dypk-a=
|dypk-b

Při tym parameter "dypk" definuje dypkowu předłohu, mjeztym zo "dypk-a" a "dypk-b" definujetej jenož warianty. Hlej tež {{dypk na mapje}}.

Dijon na karće Francoskeje
Dijon na karće Francoskeje
DEC
Dijon
Mont Blanc
{{LocMap|Francoska
|width=250
|float=right
|lat=47.33
|long=5.03
|dypk=město
|dypk-a=4
|label=Dijon
|městna=
{{Dypk na mapje|Francoska|48.14|11.58|München|město|2}}
{{Dypk na mapje|Francoska|45.8325|06.864167|Mont Blanc|hora|o}}
}}


Disponujomne mapy

Lisćina disponujomnych předłohow po mustrje "Předłoha:LocMap mjeno mapy" je na stronje Kategorija:Předłoha:LocMap. Sortěrowanje so po mjenach krajow přewjedźe.

Hlej tež

 • {{LocMap+}} Wona kreěruje mapu za wjacorymi markěrowanjemi.
  • {{LocMap+/přikłady}} wobsahuje někotre přikłady z dwěmaj markěrowanjomaj.
  • {{LocMap~}} Wona sadźi wjacore markěrowanja na samsnu mapu. Hlej tróšku prědku.
  • {{LocMap/markěrowanje}} Wona definuje markěrowanske wobrazy po družinje.
 • {{Dypk na mapje}} Wona je mjenje kompleksna, ma druhu syntaksu, ale wužiwa samsne předłohi za mapy a koordinaty.

Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije