Předłoha:Coordinate

Koordinaty faluja! Pomhaj sobu.

Dokumentacija Dokumentacija
Globus
Globus

WikiProjekt Georeferenzierung / Neue Koordinatenvorlage

Tuta předłoha je za zapřijeće wot WGS84-koordinatow do nastawkow postajena. Wjace informacijow wo zaměrje a cilach zhoniš na projektowych stronach (hlej horjeka).

Wobsah

Kode za zapřijeće koordinatow wot Porta Nigra w měsće Trier je:

{{Coordinate|NS=49.759681|EW=6.6440194|type=landmark|dim=25|region=DE-RP}}
abo
{{Coordinate|NS=49/45/34.85/N|EW=6/38/38.47/E|type=landmark|dim=25|region=DE-RP}}

Žórło

 {{Coordinate |map= |article= |text=
|NS= |EW= |type= |pop= |elevation= |region= |dim= |name=
|mapsize= |sortkey= 
 }}

Zakładny konstrukt nastawkowa koordinata

{{Coordinate|NS=|EW=|type=|region=}}
 NS=     šěrinowy stopjeń we formje stopjeń/minuta/sekunda/wobzorosměr
       Př. NS=49/45/34.85/N abo

       Šěrinowy stopjeń jako decimalne podaće (žane předznamješko za sewjernu šěrinu, negatiwne předznamješko za južnu šěrinu)
       Př. NS=49.759681

 EW=     stopjeń dołhoty we formje stopjeń/minuta/sekunda/wobzorosměr
       Př. EW=6/38/38.47/E abo

       Stopjeń dołhoty jako decimalne podaće
       př. EW=6.6440194 (žane předznamješko za wuchodnu dołhotu, negatiwne předznamješko za zapadnu dołhotu)

 type=    country  za kraje
       state   za druhe statowe wutwory, njesuwerene staty
       adm1st   za zwjazkowe kraje, kantony …
       adm2nd   za nakrajne wokrjesy, zarjadniske gmejny <!--(Samtgemeinden)-->
       city    za města a měšćanske dźěle, městna a městne gemejny
       isle    za kupy, skupiny kupow
       airport  za lětanišća, zepěranišća lětarstwa
       mountain  za hory, hórki, hórske rjady, přesmyki
       waterbody za rěki, jězory, lodowcy, kanale, wodopady, Geysire
       landmark  za zajimawostki, nakrajne marki, twary a wšě druhe kotrež so horjeka nutř njehodźi

 region=   krajowy-/regionowy kode
       Př. za Delnja Saksa DE-NI, za Berlin DE-BE, za Wien AT-9

Přidatne podaća

text     Koordinaty w běžnym teksće  (multiple choice) Format wudaća
article   Koordinaty na hłowje nastawka (multiple choice) Format wudaća
       / za default
map     Koordinaty na poziciskej mapje
none za žane wusměrjenje mapy
left   wusměrjenje nalěwo w běžnym teksće
right  wusměrjenje naprawo w běžnym teksće
mapsize   ###   (maksimalna) šěrokosć mapy
         x### maksimalna wysokosć,
       ###x### maksimalny wobdaty praworóžk
       prózdny   (bjez parametroweje hódnoty) wužiwarske nastajenje za thumbsize
       default (bjez parametra) 240 pikselow
maplevel   [global, continental, national, adm1st, adm2nd]
pop     Ličba wobydlerjow
       k type country, state, adm1st, adm2nd, city abo isle
elevation  Wysokosć nad mórskej hładźinu (hamtska wysokosć regiona region)
dim     Objektowy přeměr w metrach
name     Mjeno objekta (jeli so wot nastawkoweho hesła wotchili)
       nuzny při koordinatach w běžnym teksće
sortkey   Sortěrowanje po NS abo EW w sortěrujomnych tabelach

ISO-3166-1 a ISO 3166-2

Jednore pomocne srědki k zwěsćenju koordinatow su za Google Earth tu a z Google Maps tu.


Mikroformat

Předłoha podpěra GEO-mikroformat.[1] Semantiske tekstowe kodowanje so z CSS-klasami ›geo‹, ›latitude‹, ›longitude‹ a ›elevation‹ stanje. Tute klasy su za tutón zaměr rezerwowane a so njesměja druhdźe wužiwać.

Klasa ›elevation‹ bu hakle njedawno k standardizěrowanju namjetowana[2] a hišće žadyn standard njeje.

CSS-klasa ›geo‹ so w MediaWiki:Common.css inicializuje.

Parametry

Přehlad

Parameter Přikład Typ Wujasnjenje Detail
NS NS=12.345678 fix šěrinowy stopjeń (latitude) w stopjenjach, minutach a sekundach abo decimalnych stopjenjach (negatiwne hódnoty so na južnu hemisferu poćahuja).
EW EW=12.345678 fix Stopjeń dołhoty (longitude) w stopjenjach, minutach a sekundach abo decimalnych stopjenjach (negatiwne hódnoty so na wobłuki na zapad nuloweho meridiana poćahuja).
type type=landmark opcionalny Typ georeferencěrowaneho objekta.
pop pop=100000 opcionalny Ličba wobydlerjow (population) georeferencěrowaneho objekta.
elevation elevation=8000 opcionalny Wysokosć nad mórskej hładźinu georeferencěrowaneho objekta (w metrach, bjez někajkich po tysac dźělacych znamješkow).
dim dim=100 opcionalny Přeměr wobkruha w metrach (Dimensija georeferencěrowaneho objekta).
region region=DE-SN opcionalny Region(y z ›/‹ separěrowane) georeferencěrowaneho objekta.
name name=Wrack der Titanic opcionalny Mjeno georeferencěrowaneho objekta, jeli tute hesłu nastawka njewotpowěduje.
sortkey sortkey=NS opcionalny Sortěrowanje po šěrinowym stopjenju (›NS‹) a stopjenju dołhoty (›EW‹) w sortěrujomnych tabelach (w běžnym teksće).
article article=DMS opcionalny Koordinaty w specificěrowanym formaće (default DMS) horjeka naprawo w nastawku.
text text=DMS opcionalny Koordinaty w specificěrowanym formaće w běžnym teksće.
map map=right opcionalny Poziciska mapa
mapsize mapsize= x180 opcionalny Wulkosć mapy
maplevel maplevel = adm1st opcionalny Wotchilaca mapa na ISO skali rauf und runter: hódnotny wobłuk [global, continental, national, adm1st, adm2nd]

Parametry w detaile

NS a EW

NS steji za North/South (němsce Nord a Süd, serbsce sewjer a juh) a EW za East/West (němsce Ost a West, serbsce wuchod a zapad). Jeli so decimalne stopjenje podaja, da woznamjenja negatiwne hódnoty južne šěrinowe stopjenje resp. zapadne stopjenja dołhoty. Šěrinowe stopjenje a stopjenje dołhoty su nuzne podaća. Jeli jedyn faluje, da so to jako próstwu wo přidatnu informaciju wo połoženju interpretěruje a w hłowneho mjenoweho ruma do Kategorie:Geographische Lage gewünscht zapisuje.

|NS= 45.123456
|EW=-12.123456
|NS= 55/44/33.22/N
|EW= 11/22/33.44/W

W DMS-wobrazowanju stopjeń, minuty a sekundy dyrbja pozitiwnu hódnotu měć. Negatiwne předznamješko so nuznje dyrbi přez podaće ›S‹ abo ›W‹ stanje. Negatiwne předznamješko je móžne jenož w čistej decimalnej wašnju pisanja.

W infokašćikach, kotrež tež předłohi (na př. Předłoha:LocMap) zapisuja, kotraž koordinaty w decimalnym stopjenju potrjebuje, so móžeja tute z pomocu podpředłohow {{CoordinateLAT|{{{NS|}}} }} za šěrinowy stopjeń, respektiwnje {{CoordinateLONG|{{{EW|}}} }} za stopjeń dołhoty, wutworić.

Šwicarske krajne koordinaty

Šěrinowe a dołhotne stopjenje so móžeja z pomocu substitucije direktnje z Šwicarskich krajnych koordinatow wobličić.

Přikład: Bern (600'000/200'000)

|NS= {{subst:CH1903-WGS84|600|200||koor=B}}
|EW= {{subst:CH1903-WGS84|600|200||koor=L}}
|region=CH-BE

type

Podaće type=XX zmóžni postajenje družinu koordinaty. Přez to so hodźa na př. w GIS-programach tematiske zwobrazowanja płodźić, dokelž so móžeja z wulkeje masy na koordinatowych podaćach na př. jenož wšě kupy abo hory wufiltrować. Tute podaće njeje drje nuzne, ale wupřate – druhi wužiwar dyrbi je hewak z ruku po tym hladać. Parameter type je přiwuzny z konceptom kategorijow.

Tekst w předłoze Type
type=country za kraje
type=state za druhe statowe wutwory, njesuwerene staty …
type=adm1st za zwjazkowe kraje, kantony …
type=adm2nd za nakrajne wokrjesy, zarjadniske gmejny …
type=city za města a městne dźěle, městna a městne gmejny
type=isle za kupy, kupowe skupiny
type=airport za lětanišća, zepěranišćo lětarstwa…
type=mountain za hory, hórki, hórske rjady, přesmyki
type=waterbody za rěki, jězory, lodowcy, kanale, wodopady, geysiry …
type=forest za lěsne tereny (en:WP, w němskej a serbskej WP njewužiwany) …
type=landmark za zajimawostki, krajne znamjenja, twary a wšě druhe kotrež horjeka nutř hodźi.
type=event za podawki (en:WP, w němskej a serbskej WP njewužiwany) …
type=example jenož za interne přikłady (nic w nastawkowym mjenowym rumje)

pop a elevation

pop steji za Population (wobydlerstwo). Parameter so při objektach typa city, adm1st, adm2nd, state, country a isle k GeoHack-tykačce dale da. Naruna něhdyše podaće „city(5000)“ přez separatny
|pop=5000
elevation steji za wysokosć nad mórskej hładźinu. Relewantna je hamtska wysokosć wot regiona (prěni parameter) w metrach. Tutón nowy parameter naruna něhdyše podaće „mountain(1234)“ přez separatny
|elevation=1234

dim

Dimensijowe resp. wulkosćowe podaće, opcionalny.

Dźe wo přibližny objektowy přeměr resp. diagonalu w metrach. Tuta podaće wobwliwuje inicialnu powjetšowanje pohlad mapy a naruna scale-podaće, kotrež njebě něhdy preciznje definowane.

Přikład twarjenja z 50 m diagonalneho wupřestrěća:
|dim=50

region

Podaće region=XX abo region=XX-YY zmóžni, georeferencowany objekt statej a regionej přirjadować. Přez to so móže tež při awtomatiskim namjetowanju mapowych resursow wudaće tak optiměrować, zo so jenož hišće za potrjecheny region přihódne mapowe resursy pokazuja.

Kodowanje je přez ISO-Standard ISO 3166 definowane. ›XX‹ steji za dwaj pismikaj ISO 3166-1-Codes za staty, ›YY‹ steji za ISO-3166-2-Code za podnarodne jednotki kaž zwjazkowe kraje abo kantony. Jeli je krajny code znaty, potom so móže regionalny code za kóždy kraj w Kategorija:ISO 3166-2 hladać.

Spěšne wotkazy za D-A-CH:

Někotre geografiske dypki so hodźa wjacorym statam/regionam přirjadować, dokelž wone dokładnje na mjezy leža (na př.: Four Corners). Dalše regiony so móžeja z ›/‹ separěrowane připowěšeć.

Four Corners:

|region   = US-AZ/US-CO/US-NM/US-UT

Objekt w Bayerskej

|region   = DE-BY

Předłoha wuhódnosćuje prěnje štyri regiony. To dosaha za wšě (Punkt-)koordinaty. Jenož na južnym čopu trjecha hišće bóle sektorow hromadu. Tute su pak mjezynarodnje zwadne (hlej Antarktisowe zrěčenje (de:Antarktisvertrag)).

Oceany
Swětowa mapa oceanow

Für außerhalb staatlicher Hoheitsgebiete liegende Gebiete wurde bisher nur der Antarktis ein Code (AQ) zugeteilt. Codes für die Ozeane fehlen. Bis dies im ISO 3166 nachgeholt wird, hat sich die WP aus dem Bereich für private Nutzung (AA, QM–QZ, XA–XZ und ZZ) die Codes XA, XI, XN, XO, XP und XS angeeignet. Die Einteilung basiert auf der allgemein anerkannten Einteilung der Ozeane:

Zusätzlich wurde XO für geostationäre Objekte im Orbit vergeben.

Diese Codes ergänzen die ISO-3166-1-Kodierliste.

name

Der Name des Georeferenzierten Objekt kann, falls dieser nicht dem Lemma des Artikels entspricht, hier entsprechend spezifiziert werden. Im Fließtext muss der Parameter gesetzt werden; sind mehrere Koordinaten im Artikelfließtext genannt, so sollten diese durch sinnvolles Benennen unterscheidbar sein. Der Bezeichner ›coordinates‹ ist geschützt (CSS-id der Artikel-Koordinate).

Der Name ist gleichzeitig auch Link-Text (Tooltip) und HTML-Anker. Wird kein Name spezifiziert (CSS: id="text coordinates") wird der Link mit dem Artikel-Lemma {{FULLPAGENAME}} als Tooltip unterlegt.

sortkey

→ Pomoc: Sortierbare Tabellen

Der Sortierschlüssel legt fest, nach welchen Kriterien sortiert werden kann.

 • NS, für sortieren nach Breitengrad
 • EW, für sortieren nach Längengrad

Dabei ist Nord (positive Dezimalgrad) grösser als Süd (negative Dezimalgrad) und Ost (positive Dezimalgrad) grösser als West (negative Dezimalgrad). Wird kein Schlüssel angegeben, so sind die Koordinaten in sortierbaren Tabellen nicht sortierbar. Der Parameter ist nur in Tabellen von Nutzen und sollte auch nur in solchen gebraucht werden. Nebeneffekt des Sortierschlüssels ist, dass bei Minuten und Sekunden führende Nullen eingefügt werden.

map, article a text

Das Setzen oder Weglassen dieser Felder bestimmt die Darstellung als Positionskarte, Artikel- oder Fließtextkoordinate.

Feld Ausgabe
map article text Ort
X X X Positionskarte Artikel- und Fließtextkoordinate
X X Artikelkoordinate Fließtextkoordinate
X X Positionskarte und Fließtextkoordinate
X X Positionskarte und Artikelkoordinate
X Positionskarte
X Artikelkoordinate
X Fließtextkoordinate
Artikelkoordinate
Poziciska mapa

Wobsah wot map postaji połoženje poziciskeje mapy w teksće. Parameter bu přidatnje zawjedźeny zo by njenuzna redundanca při poziciskich mapach wobešła.

|map=right
Hódnota Wujasnjenje
<!--leer--> žana poziciska mapa
none
(default für nicht leer)
Poziciska mapa so na městnje zasadźi.
right Połoženje na prawej kromje
left Połoženje na lěwej kromje

Poziciska mapa so po region-podaću wuzwoli (prěni kode).

mapsize

Předłoha:Poziciska mapa

|mapsize  = ###  (maksimalna) šěrokosć mapy
x### maksimalna wysokosć,
###x### maksimalny wobdaty praworóžk
= <!--leer--> wužiwarske nastajenje za thumbsize
default 240 pikselow
maplevel

Der Kartenlevel dient der Positionskartenauswahl relativ zum toplevel des region-Codes (ISO 3166-1). Standardmäßig wird die Karte des Staates (genauer: des Gebildes mit eigenem Top-Level-Code in ISO-3166) eingebunden; diese Standard-Einbindung entspricht maplevel = national . Karten zu subnationalen Administrationsebenen auf Stufe 1 (Gouvernements, Kantone, Bundesländer, Provinzen usw.) und Stufe 2 (Départements usw.) Werden mit → maplevel=adm1st bzw. maplevel=adm2nd gewählt. Voraussetzung dafür ist, dass der region-Code auf der untersten Ebene vergeben wurde. Ist die Karte zu der gewünschten Administrationstiefe nicht vorhanden, so wird die nächsthöhere vorhandene Positionskarte als Ersatz eingebunden. Mit (maplevel = continental ) oder (maplevel = global ) können Karten der Kontinente bzw. der Erde erzwungen werden.

|maplevel  = [global, continental, national, adm1st, adm2nd]

Der Wertebereich wurde so gewählt, dass sich die den subnationalen Administrationseinheiten entsprechenden Koordinatentypen (type) und zugehörigen Kartenlevel entsprechen:

country/state ↔ national, adm1st ↔ adm1st, adm2nd ↔ adm2nd.
Artikel- und Fließtextkoordinate

Der Inhalt der Felder article und text bestimmt das Ausgabeformat. Durch die Parameter text und article werden die Ausgabemöglichkeiten der drei alten Vorlagen in einer Vorlage zusammengefasst.

Wird ein Parameter angegeben, so erfolgt am entsprechenden Ort eine Ausgabe. Bei text wird das im Fließtext sein und bei article oben rechts im Artikel. Wird weder text noch article in der Vorlage eingegeben, so erfolgt die Standardausgabe oben rechts im Format DMS (1° 2′ 3″ N 4° 5′ 6″ E) im Artikel.

Bei der Standardausgabe oben rechts wird immer das Format DMS ausgegeben. Wird mit dem Parameter article ein Spezialformat angegeben, so wird dieses zusätzlich dahinter angefügt, zum Beispiel 1° 2′ 3″ N 4° 5′ 6″ E (UTM 123456 N 123456 E). Spezialformate werden immer mit Name benannt. Der Leser soll erkennen können, welches Format zusätzlich angegeben wird.

Im Fließtext wird ebenfalls standardmäßig DMS angewendet. Alle anderen im Parameter text angegebenen Formate werden ohne Name in Klammern angehängt. Das Format sollte sich aus dem Kontext ergeben (zum Beispiel innerhalb von Infoboxen). Wird beim Parameter text ein beliebiger Text eingeben, der weder als Format noch als Formatkombination unterstützt wird, so wird dieser als Text im Fließtext ausgegeben. Dies ermöglicht das Einfügen dezenter Textlinks in den Fließtext, zum Beispiel „Lage“. Die Werte ›ICON0‹ und ›ICON1‹ setzen die Sonderzeichen ‚⊙‘ respektive ‚▼‘ ein und assoziiert so eine Ortsangabe.

Alte Vorlage Neue Vorlage Ausgabe
{{Koordinate Artikel…}} …}} Die Anzeige im Format DMS oben rechts (Standard).
{{Koordinate Text Artikel…}} …|text=DMS|article=DMS|…}} Anzeige der Koordinate im Text und oben rechts.
{{Koordinate Text…}} …|text=DMS|…}} Anzeige der Koordinate nur im Text.
Formaty

Das gewünschte Format wird von einer Untervorlage der Form

{{Coordinate to XYZ  XYZ: das Zielformat (z. B. DMS)
|NS = 50.3      maximal 6 Nachkommastellen
|EW =-12.2      negativ ist Süd bzw. West
|dim= 100       Der Durchmesser des Umkreises steuert die Rundung.
}}

bereitgestellt.

Die unterstützten Formate beschränken sich auf solche des öffentlichen Lebens. Dazu gehören z. B. von Rettungsdiensten verwendete Koordinatensysteme.

Wert article text Erklärung
rechnerische Umwandlungen
/ X X Verwende Standardausgabeformat. Benutzen, um zu definieren, dass und nicht wie eine Koordinate im Fließtext bzw. Artikelkopf angezeigt werden soll.
Im Fließtext wegen teurer Parserfunktionen nicht erwünscht.
DMS X X Degrees Minutes Seconds, WGS84 in Grad Minuten und Sekunden Standardausgabe
DM X WGS84 in Grad und Minuten
DEC X WGS84 in Dezimalgrad
UTM
nicht implementiert
X X Universial Transversal Mercator
CH1903 X X Schweizer Landeskoordinaten
OSGB36
nicht implementiert
X X Ordnance Survey Great Britain 1936
textuelle Ersetzungen
ICON0, ICON1 X Anzeige eines assoziativen Sonderzeichens (‚⊙‘, ‚▼‘) mit Verlinkung zum Geohack, um bei der Nutzung in Fließtext (Beispiel: Chao Phraya) den Lesefluss nicht zu unterbrechen.
individueller Text X z. B. für Bereichsangaben wie in Geographie Tunesiens

Rechnerische Umwandlungen und deren Kombinationen

Es können maximal zwei Formate angegeben werden. DM und DMS schließen sich gegenseitig aus. In diesem Fall wird nur das erstgenannte Format angewandt. Ist die erste Formatangabe leer (›/‹ oder ›/XYZ‹) so wird mit erster Priorität das lokal bevorzugte Format, welches sich aus der region-Angabe ergibt, umgesetzt. Gibt es keine lokale Präferenz so kommt ›DMS‹ zur Anwendung. ›DMS‹, ›DEC‹, ›CH1903‹ (, ›UTM‹, ›OSGB36‹) sowie ›DM‹, ›DEC‹, ›CH1903‹ (, ›UTM‹, ›OSGB36‹) sind beliebig kombinierbar.

Im Artikel wird der Name des zweiten Formats diesem vorangestellt. DMS ist immer das erste Format.

Nicht implementierte Umwandlungen erfolgen in DMS

Infoboxen können, das Default-Format mit {{CoordinateRR DEFAULT}} ermitteln und so zu den Koordinaten passenden Text ausgeben.

Textuelle Ersetzungen

›ICON0‹, ›ICON1‹ sowie die individuelle Textwahl müssen an erster Stelle stehen. An zweiter Stelle werden diese nicht berücksichtigt. Ein zweites Format wird ignoriert. Wird im ersten Teil keine Formatierungsanweisung erkannt, so wird der gesamte Text (inklusive ‚/‘) eingesetzt. Ein individueller Text kann nicht mit ‚/‘ beginnen (siehe oben: rechnerische Umwandlungen).

Rundung

Eine automatische Rundung erfolgt bei der Standardausgabe Grad Minute Sekunde (DMS), wobei der Parameter dim, also die Größe des Objektes in die Rundung einfließt. Alle Spezialformate werden nicht gerundet. Die Dezimalausgabe wird ebenfalls nicht gerundet.

DMS[3] wird wie folgt gerundet:

Wudaće dim-hódnota [m]
D bei Dimensionen dim > 500000 auf Grad[4]
5° 10′ DM 10000 < dim <= 500000 auf Minuten[5]
5° 10′ 25″ DMS 250 < dim <= 10000 auf Sekunden default
5° 10′ 25,1″ DMSd 25 < dim <= 250 auf Zehntelsekunden[3]
5° 10′ 25,12″ DMSdc dim <= 25 auf Hundertstelsekunden[3]

An Äquator und Meridianen entspricht 1° ≈ 111 km, 1′ ≈ 1,85 km (≈ 1 sm), 1″ ≈ 30 m, 0,01″ ≈ 30 cm
Bei Eingabe von Dezimalwerten für die Koordinaten entspricht 10-6° einer Entfernung von 11 cm.

SORT

Dem Fließtext wird für die Verwendung in Tabellen ein unsichtbarer Sortierschlüssel vorangestellt. Der Schlüssel ist eine eindeutige Kodierung aus Breiten- und Längengrad.

Lagewunsch

Ist die Lage eines georeferenzierbaren Objekts nicht bekannt, so kann die Vorlage:Lagewunsch eingesetzt werden. Substitution dieser Vorlage setzt einen „leeren“ Aufruf der Vorlage:Coordinate ein und bereits bekannte Parameter können fortlaufend ergänzt werden. Über die Wartungskategorie Kategorie:Geographische Lage gewünscht und deren Unterkategorien sind diese Artikel für Mitarbeiter des Projektes WP:GEO auffindbar.

Kedźbu: Sorgt in einem Artikel bereits die Infobox für die Generierung eines Lagewunsches, so ist das nochmalige Setzen dieser Vorlage nicht notwendig. Dies ist fast bei allen Infoboxen der Fall, bei denen man eine Georeferenzierung eintragen kann. (→ Kategorie:Vorlage mit Koordinate)

Fehlerbehandlung

Folgende Fälle werden geprüft und mit Fehlermeldung sowie Wartungslink versehen:

 1. Prüfung auf numerischen Wert von Breiten- (NS) und Längengrad (EW) in CoordinateMAIN
 2. Prüfung auf Wertebereich von Breiten- (NS) und Längengrad (EW) im Format ›CH1903‹ in Coordinate to CH1903
 3. Prüfung des type-Parameters in Coordinate/CoordinateMAIN
 4. -
 5. Prüfung auf unbenannte Parameter
 6. Prüfung auf fehlenden Parameter region (in Infoboxen auch REGION-ISO, …)
 7. elevation Parameter fehlt (in Infoboxen auch HÖHE, Höhe, …) → Wartungslink
 8. name Parameter fehlt in Fließtextkoordinate (CoordinateMAIN)
 9. pop Formatierungsfehler (keine natürliche Zahl)
 • default Fehlermeldung (# unbekannte Fehlernummer)

Aus keiner Angabe von Breitengrad NS und Längengrad EW resultiert ein Lagewunsch.

Tutorial Infoboxen

Erstellen einer Infobox

In vielen Fällen erfolgt die Versorgung der Parameter für die Koordinaten direkt aus der Infobox und eine Übergabe als Parameter ist nicht notwendig, ein Beispiel dafür ist etwa die Typangabe type=city, die bei Ortsinfoboxen hart kodiert wird.

Namensempfehlung für Parameter

Folgende Schlüsselwörter werden bei der automatischen Vorlagenauswertung, der Elemente aus Kategorie:Vorlage mit Koordinate, erkannt:

NS
Breitengrad, BREITENGRAD, LATITUDE
EW
Längengrad, LÄNGENGRAD, LONGITUDE
type
COORDINATE_TYPE, KOORDINATE_TYP
pop
Einwohner, EINWOHNER
elevation
Gebrauchshöhe, ELEVATION, ALTITUDE
region
Region-ISO, REGION-ISO, REGION-CODE

Bitte, um Fehlzuweisungen zu vermeiden, diese Parameternamen nur im Kontext mit Koordinaten verwenden! (Die internen Parameter der Vorlage:Coordinate wie NS und EW werden nicht erkannt.)

Externe Schnittstellen

Weitere Schnittstellen

Organisation der Unterseiten und Untervorlagen (sub-templates)

Podstrony

Dokumentacija

Struktura (sub-templates)

Nachfolgend wird die „Programmstruktur“ der Implementation aufgezeigt:

Hilfsfunktionen

Eingabehilfe CH1903-WGS84 substituierbare Hilfsvorlagen zur Eingabe in Schweizer Landeskoordinaten

Unter-Vorlagen

Allgemeine Vorlagen für Vorlagen
ParmPart: separiert die durch ›/‹ getrennten Parameterteile
Předłoha:Info ISO-3166-2: zur Navigation durch die Administrationslevel
Spezielle Koordinaten-Vorlagen für die Verwendung in Infobox-Vorlagen (indirekte Einbindung der Koordinatenvorlage)
Předłoha:CoordinateLAT Breitengrad (dezimal)
Předłoha:CoordinateLONG Längengrad (dezimal)
Předłoha:CoordinateSYSTEM Default-Koordinatensysteme
Interne Vorlagen (nur Vorlage:Coordinate bestimmt)
Předłoha:CoordinateMSG zur Fehlerbehandlung (Text und zugehöriger Wartungslink)
Předłoha:CoordinateRR DEFAULT bestimmen der Default-Koordinatensysteme (intern)

Hauptfunktion

Coordinate und ihre Einbindungen

 • Prüfung auf Pflichtfelder
  Lagewunsch: Předłoha:CoordinateNO
 • Vorbedingungen erfüllen (Error-Messages 3, 5, 7 und 9)
  • Aufbereitung von Breiten- und Längengrad in Dezimalgrad
  • article (text NOR article)
  • geschützter Wert ›coordinates‹ von Parameter name abfangen. (CSS id Seiteneffekt)
  • sortkey nur weitergeben wenn text nicht leer
 • CoordinateMAIN
 • CoordinateLINK
  • URL zu „Geohack“ und Parameter
  • Link-Text aus:

Ausgabeformat-Erweiterungen

Die gewünschten Formate werden von einer Untervorlage der Form

{{Coordinate to XYZ  XYZ: das Zielformat (z. B. DMS)
|NS = 50.3      maximal 6 Nachkommastellen
|EW =-12.2      negativ ist Süd bzw. West
|dim= 100       Der Durchmesser des Umkreises steuert die Rundung.
|label=        Name (Label) des Koordinatensystem ausgeben?

<!--
|elevation      komplexere Transformationen benötigen die dritte Dimension.
|region        z. B. für Helmert-Parameter
-->
}}

bereitgestellt.

Dank konditionaler Vorlageneinbindung wird nur die jeweils notwendige Formatierung in der Vorlage eingesetzt. Die einbindende Vorlage CoordinateLINK bleibt wartbar und es können relativ einfach neue Formate hinzugefügt werden. Eventuell sind für zukünftige Formatierungen noch weitere Parameter erforderlich[6][7] (Helmert-Transformation).

 • Coordinate to DMS
 • Coordinate to DMS for maps
 • Hlej tež

  Noty

  1. geo-microformats
  2. geo-extention-elevation
  3. 3,0 3,1 3,2 type ›landmark‹ wird nur bis zu einer maximalen dim von 1000m auf Zehntel- und Hunderstel-Sekunden gerundet
  4. default für type = ›country‹, ›state‹, ›adm1st‹
  5. default für type = ›adm2nd‹, ›city‹, ›mountain‹, ›isle‹
  6. [http://www.geodatenzentrum.de/geodaten/gdz_rahmen.gdz_div?gdz_spr=deu&gdz_akt_zeile=6&gdz_anz_zeile=3&gdz_user_id=0 Georeferenzierungen Deutschland]
  7. [http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/gps/osnetfreeservices/furtherinfo/questdeveloper.html Ordnance Survey Grait Britain] Ausführliche Dokumentation zum Herunterladen (englisch)

  Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.
  Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije