Lisćina kulturnych pomnikow w Bóšicach

Lisćina kulturnych pomnikow w Bóšicach wobsahuje připóznate pomniki Bóšičanskeje gmejny a jeje wjesnych dźělow, kotrež su w pomnikowej lisćinje Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit zapisane (staw: 15. apryla 2014).

  • mjeno: pomjenowanje abo družina kulturneho pomnika
  • połoženje: dróhowe mjeno a, je-li date, domowe čisło kulturneho pomnika. Po tutej adresy so lisćina zakładnje sortěruje. Wotkaz „karta“ wjedźe k wšelakorym kartam w syći a mjenuje koordinaty kulturneho pomnika.
  • datowanje: podawa lěto dotwarjenja resp. dobu twarjenja. Rjadowanje po lěće je zmóžnjene.
  • wopisanje: twarske a stawizniske drobnostki kulturneho pomnika, wosebite kajkosće pomnika.
  • ID: wot Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit wudate objektowe čisło kulturneho pomnika
wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
 
Pokutny křiž Hłowna dróha 10 (blisko) (na ležownosći gmejnskeho zarjadnistwa)
(karta)51.2504514.291249
15.–17. lětstotk (pokutny křiž) wuznam za wjesne stawizny 09253143
 
 
Pomnik padnjenym Prěnjeje swětoweje wójny, pódla toho Lutherowy kamjeń Hłowna dróha 17 (před)
(karta)51.25021214.291755
1921 (wojerski pomnik); napisane 1883 (Lutherowy kamjeń) wuznam za wjesne stawizny; kamjentny pomnik z němskimi napisami, Lutherowy kamjeń z napisom „10. November 1883“ 09253139
 
 
Ryćerkubło a kubłowy park Bóšicy Hłowna dróha 27
(karta)51.25013814.290173
1890te lěta (knježi dom) knježi dom něhdyšeho ryćerkubła a kubłowy park; wobmjetkowy twar, swisle z drjewjanej wozdobu, rozrjadowanje sćěnow přez klinker, wuznam za twarske a wjesne stawizny 09253142
 
Domske z hródźu (něhdy ze stołom) Kowarska hora 4
(karta)51.24975314.2919
2. połojca 18. lětstotka (domske z hródźu) tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, swisle z deskami wupažene; rědki přikład do dalokeje měry originalnje zdźeržaneje drjewjaneje konstrukcije w tutej kónčinje; wažne za napohlad wjesneho jadra, wuznam za twarske stawizny 09253141
 
wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
 
Pomnik padnjenym Prěnjeje swětoweje wójny Horjanska hłowna dróha
(karta)51.24363214.286276
1923 (wojerski pomnik) zornowcowy monolit ze zadołbanym křižom a němskim napisom, wuznam za wjesne stawizny 09253120
 
Swjaty křiž Horjanska hłowna dróha 1 (blisko)
(karta)51.24485514.28739
napis 1875 při podstołpje (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje, wuznam za regionalne stawizny 09253123
 
 
Swjaty křiž Horjanska hłowna dróha 17 (blisko)
(karta)51.24395414.286831
napis 1923 při podstołpje (swjaty křiž) pozłoćany krucifiks na profilowanym zornowcowym podstołpje, z Božim jehnjećom a serbskim napisom („Kralo pokoja, chlěbje žiwjenja, sławimy će“); wuznam za regionalne stawizny 09253122
 
 
Swjaty křiž Horjanska hłowna dróha 21 (blisko)
(karta)51.24380814.286553
napis 1872 při podstołpje (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa z Marijinej postawu a serbskim napisom („Přez swój swjaty křiž sy swět wumóžił“); pozłoćany, na w gotiskim stilu profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09253121
 
Domske z hródźu (ze stołom), před nim swjaty křiž Horjanska hłowna dróha 35
(karta)51.24279214.284675
1. połojca 19. lětstotka (domske z hródźu) domske z hródźu: tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, we wulkej měrje originalnje wobchowane, drjewjany swjaty křiž ze serbskim napisom; wuznam za twarske a regionalne stawizny kaž tež za napohlad puća 09253125
 
 
dalše wobrazy
Swjaty křiž K parkej wětrnikow (Wětrnikowa hórka)
(karta)51.23796114.294844
napisane 1922 (swjaty křiž) Boža martra na zornowcowym podstołpje, wuznam za regionalne stawizny 09253127
 
 
Swjaty křiž K parkej wětrnikow (při puću do Jaseńcy)
(karta)51.2435314.285074
při podstołpje napisane 1874 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa z pruhowym nimbusom na profilowanym zornowcowym podstołpje, łaćonski napis: „Credo“; wuznam za regionalne stawizny 09253126
 
 
Zornowcowy podstołp swjateho křiža K parkej wětrnikow 2 (před)
(karta)51.24333814.285641
napisane 1842 (swjaty křiž) wuznam za regionalne stawizny 09253124
 
 
Wrotowy wobłuk dworoweho zajězda z nabóčnej murju K parkej wětrnikow 7
(karta)51.24309914.286358
19. lětstotk (wrotowy zajězd) wuznam za napohlad dróhi 09253154
 
wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
 
Pomnik padnjenym Prěnjeje swětoweje wójny kónc wjeski do směra na Horu
(karta)51.24743514.277172
1922 (wojerski pomnik) wuznam za wjesne stawizny 09253119
 


 
dalše wobrazy
Jasčanske ryćerkubło (cyłkowny pomnik) Jaseńca 1; 1c; 1d; 1e; 1f; 1g; 2
(karta)51.24986314.270192
wokoło 1800 cyłkowny pomnik Jasčanske ryćerkubło ze slědowacymi jednotliwymi pomnikami: knježi dom (čo. 1), něhdyši dom zarjadnika (zady čo. 2), wuchodne hospodarske twarjenje (čo. 1g), dalše zapadne hospodarske twarjenje (jenož sewjerny dźěl) a jednowobłukowy kamjentny mosćik w zadnim dźělu ležownosće kaž tež powostanki něhdyšeje wobhrodźenskeje murje z łamanych kamjenjow (hlej jednotliwy pomnik - obj. 09253111, samsna adresa) kaž tež sewjerne hospodarske křidło ze štyrjomi hospodarskimi twarjenjemi (čo. 1c, 1d, 1e, 1f) a hospodarskim dworom jako dźělomaj cyłkowneho pomnika; cyłkowny ansambl w swojej strukturje a we wulkej kwaliće wobchowany; za napohlad a stawizny wsy wot centralneho wuznama, wuznamny za twarske, wuměłstwowe a wjesne stawizny [wšě tamne twarjenja na kuble su młódše abo jara přeměnjene – mylate elementy] 09304046
 
 
dalše wobrazy
Knježi dom (jednotliwy pomnik k čo. 09304133) Jaseńca 1
(karta)51.24936514.270209
1. połojca 18. lětstotka (hród (ryćerkubło)); 18. lětstotk (dom zarjadnika); wokoło 1800 (hospodarske twarjenje) jednotliwy pomnik cyłkowneho pomnika Jasčanskeho ryćerkubła: cyłkowny ansambl w swojej strukturje a we wulkej kwaliće wobchowany; za napohlad a stawizny wsy wot centralneho wuznama, wuznamny za twarske, wuměłstwowe a wjesne stawizny 09253111
 
Dom zarjadnika (jednotliwy pomnik k čo. 09304133) Jaseńca 2 (zady)
(karta)51.24958614.270809
18. lětstotk (dom zarjadnika) jednotliwy pomnik cyłkowneho pomnika Jasčanskeho ryćerkubła 09253111
Wuchodne hospodarske twarjenje (jednotliwy pomnik k čo. 09304133) Jaseńca 1g
(karta)51.24996614.271349
wokoło 1800 jednotliwy pomnik cyłkowneho pomnika Jasčanskeho ryćerkubła 09253111
Zapadne hospodarske twarjenje (jenož sewjerny dźěl; jednotliwy pomnik k čo. 09304133) Jaseńca (bjez čo.)
(karta)51.24973614.269445
wokoło 1800 jednotliwy pomnik cyłkowneho pomnika Jasčanskeho ryćerkubła 09253111
Jednowobłukowy kamjentny mosćik w zadnim dźělu ležownosće (jednotliwy pomnik k čo. 09304133) Jaseńca (bjez čo.)
(karta)51.2492914.270864
jednotliwy pomnik cyłkowneho pomnika Jasčanskeho ryćerkubła 09253111
Powostanki něhdyšeje wobhrodźenskeje murje z łamanych kamjenjow (jednotliwy pomnik k čo. 09304133) Jaseńca (bjez čo.)
(karta)51.24866214.26991
jednotliwy pomnik cyłkowneho pomnika Jasčanskeho ryćerkubła 09253111
 
Domske z hródźu (ze stołom) Jaseńca 3b (zady)
(karta)51.25091614.272033
2. połojca 18. lětstotka (domske z hródźu) tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, swisle z deskami wupažene, wumurjeny stoł, z mjeztym rědkimi originalnymi paskami, originalny wobraz je we wulkej měrje spóznajomny, jedna z najstaršich chěžow z drjewjanej konstrukciju w tutej kónčinje, wuznam za twarske stawizny 09253113
 
 
Swjaty křiž Jaseńca 3b (před)
(karta)51.25045414.271999
při podstołpje napisane 1843 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa na kamjentnym podstołpje, wuznam za regionalne stawizny 09253112
 
 
Swjaty křiž Jaseńca 4 (před)
(karta)51.25039714.273159
při podstołpje napisane 1880 (swjaty křiž) profilowany zornowcowy podstołp, železny krucifiks, pozłoćeny, ze skupinu figurow a medaljonom ze serbskim napisom, wuznam za regionalne stawizny 09253114
 
 
Swjaty křiž Jaseńca 12 (blisko)
(karta)51.25258214.274657
při podstołpje napisane 1914 (swjaty křiž) profilowany zornowcowy podstołp, wulki krucifiks z kowaneho železa z dalšimaj pozłoćenymaj figuromaj, křiž z łopjenowym ornamentom, wuznam za regionalne stawizny 09253117
 
 
Domske z kućikatym pódlanskim twarjenjom Jaseńca 15
(karta)51.25233614.276034
wokoło 1800 (domske z hródźu) domske z tykowanej konstrukciju w hornim poschodźe, swisle z deskami wupažene a z krónu (akroterom), do dalokeje měry originalnje zdźeržana struktura, typiske twarske wašnje wuchodosakskeje burskeje chěže, wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09253118
 
 
Swjaty křiž Jaseńca 28c (blisko)
(karta)51.25036114.273844
napisane 1864 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje w gotiskim stilu, serbski napis; wuznam za regionalne stawizny 09253115
 
wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
 
Zornowcowy podstołp něhdyšeho swjateho křiža 400 m za Łusčom, směr na Chrósćicy
(karta)51.23909814.266908
napisane 1895 (swjaty křiž) profilowany, wuznam za regionalne stawizny 09253128
 
 
Wopomnjenski kamjeń za wuswobodźensku wójnu lěta 1813 Wišnička
(karta)51.23169914.279172
1913 stajeny (wopomnjenski kamjeń) kóstkojty pomnik z płonym, pyramidalnym wukóncom, 75 x 75 cm, napis: „Optima Patris Memoriae Liberorum Pietras 1813“; wuznam za wjesne stawizny 09253136
 
 
Ryćerkubło a kubłowy park Łusč (cyłkowny pomnik) Łusč 1; 1e; 1f
(karta)51.23890214.282364
18./19. lětstotk cyłkowny pomnik ryćerkubło a kubłowy park Łusč ze slědowacymi jednotliwymi pomnikami: knježi dom ze sewjernym pobóčnym křidłom (čo. 1), juhozapadne hospodarske twarjenje nad kućikatym podrysom, sewjerozapadne hospodarske twarjenje, oranžerija (čo. 1e), zapadny wrotowy stołp něhdyšeho zajězda z wrótkami a powostankami wobhrodźenskeje murje (hlej lisćinu jednotliwych pomnikow obj. 09253135), kubłowy park a zapadna lipowa aleja (zahrodny pomnik) kaž tež južne křidło knježeho domu (čo. 1f), juhowuchodne hospodarske twarjenje a hat južnje hospodarskeho dwora jako dźělej cyłkowneho pomnika; knježi dom jako třoposchodowy wobmjetkowy twar, z třěšnej chěžku w mansardowej třěše, dwě pobóčnej křidle, rjane durje při domje, bróžnja (tykowana w přizemju), wuznam za twarske a wjesne stawizny [mylaty element: garaža sewjernje knježeho domu] 09304555
 
 
Knježi dom ze sewjernym pobóčnym křidłom (jednotliwy pomnik k ID 09304555) Łusč 1
(karta)51.23881414.28154
1. połojca 18. lětstotka (knježi dom) jednotliwy pomnik cyłkowneho pomnika Ryćerkubło a kubłowy park Łusč: knježi dom jako třoposchodowy wobmjetkowy twar, z třěšnej chěžku w mansardowej třěše, dwě pobóčnej křidle, rjane durje při domje, bróžnja (tykowana w přizemju), wuznam za twarske a wjesne stawizny 09253135
 
Juhozapadne hospodarske twarjenje nad kućikatym podrysom (jednotliwy pomnik k ID 09304555) Łusč 1
(karta)51.23865414.280952
1. połojca 18. lětstotka jednotliwy pomnik cyłkowneho pomnika Ryćerkubło a kubłowy park Łusč 09253135
 
Sewjerozapadne hospodarske twarjenje (jednotliwy pomnik k ID 09304555) Łusč 1
(karta)51.23909914.28115
1. połojca 18. lětstotka jednotliwy pomnik cyłkowneho pomnika Ryćerkubło a kubłowy park Łusč 09253135
Oranžerija (jednotliwy pomnik k ID 09304555) Łusč 1e
(karta)51.23924714.281442
1. połojca 18. lětstotka jednotliwy pomnik cyłkowneho pomnika Ryćerkubło a kubłowy park Łusč 09253135
Zapadny wrotowy stołp něhdyšeho zajězda z wrótkami (jednotliwy pomnik k ID 09304555) Łusč
(karta)51.23856714.280201
1. połojca 18. lětstotka jednotliwy pomnik cyłkowneho pomnika Ryćerkubło a kubłowy park Łusč 09253135
Powostanki wobhrodźenskeje murje (jednotliwy pomnik k ID 09304555) Łusč
(karta)51.23859814.280053
1. połojca 18. lětstotka jednotliwy pomnik cyłkowneho pomnika Ryćerkubło a kubłowy park Łusč 09253135
 
Kamjentny pućnik Łusč 8a (blisko)
(karta)51.23758514.276802
19. lětstotk (kamjentny pućnik) wuznam za wobchadne stawizny 09253131
 
 
Swjaty křiž Łusč 8a (blisko)
(karta)51.23751914.276927
napisane 1897 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje, wuznam za regionalne stawizny 09253130
 
Swjaty křiž Łusč 11a (blisko) (započatk wsy ze směra Chrósćic)
(karta)51.23805214.273456
při podstołpje napisane 1865 (swjaty křiž) Boža martra z Marijinej postawu a medalju ze serbskim napisom na profilowanym zornowcowym podstołpje w gotiskim stilu, wuznam za regionalne stawizny 09253129
 
 
Wopomnjenski kamjeń za krala Bjedricha Awgusta III. Łusč 20 (blisko)
(karta)51.23826214.280131
napisane 1905 (wopomnjenski kamjeń) kóstkojty kamjeń z płonym, pyramidalnym wukóncom, němske napismo: „An dieser Stelle wurde S. Majestät König Friedrich August III. von Rittergut und Gemeinde Lauske festlich begrüsst“, datum: 29. 5. 1905, na zadnim boku kralowny emblem „F.A.R.“ z krónu; wuznam za wjesne stawizny 09253134
 
wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
 
Kamjentny pućnik Nowe Bóšicy (křižowanišćo při započatku wsy)
(karta)51.25927414.294836
19. lětstotk (kamjentny pućnik) wuznam za wobchadne stawizny 09253153
 
wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
 
Swjaty křiž Nowy Łusč 3 (blisko)
(karta)51.23131314.297688
při podstołpje napisane 1843 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa (pozłoćeny) na jednorje profilowanym zornowcowym podstołpje, wuznam za regionalne stawizny 09253137
 
wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
 
Domske z hródźu (ze stołom) Wětrow-wjes 3
(karta)51.25089614.309367
1. połojca 19. lětstotka (domske z hródźu) tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, wupažene swisle, zamurjowany stoł, třěcha z nišim wotkapom, do dalokeje měry originalnje wobchowane, přikład wjesneje architektury 19. lětstotka, wuznam za twarske stawizny 09253152
 
 
Domske z hródźu (ze stołom) z integrowanej bróžnju Wětrow-wjes 9
(karta)51.25012914.309431
wokoło 1800 (domske z hródźu) tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, twarske ćěło a napohlad do dalokeje měry originalnje wobchowanej, w tutej kónčinje mjeztym rědki twarski typ; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09253147
 
Studźeń Wětrow-wjes 11 (blisko)
(karta)51.25028514.308589
napisane 1866 (studźeń) wuznam za socialne stawizny 09253148
 
Kamjentny pućnik Wětrow-wjes 15 (blisko)
(karta)51.25079214.308042
19. lětstotk (kamjentny pućnik) wuznam za wobchadne stawizny 09253146
 
 
Kamjentny pućnik Wětrow-wjes 17 (napřećo)
(karta)51.25160814.308544
19. lětstotk (kamjentny pućnik) wuznam za wobchadne stawizny 09253145
 
 
dalše wobrazy
Kulturny dom Dom jednoty Wětrow-sydlišćo 13
(karta)51.25472214.307662
1952 (kulturny dom) prosty wobmjetkowy twar nad křižojtym podrysom, zachodny wobłuk z třěchu a zornowcowymi zepěrami, durjowy ornament w "organiskich" formach, wuznam za twarske a wjesne stawizny 09253144
 
  Commons: Kulturne pomniki w Bóšicach – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije