Zwjazkowa rada (němsce Bundesrat) je jako tak mjenowana „krajna komora“ z lěta 1949 wustawowy organ Zwjazkoweje republiki Němskeje, přez kotrež wobdźěla so zwjazkowe kraje na zakonjedawarstwje (legislatiwje) a zarjadnistwje zwjazka kaž tež w naležnosćach Europskeje unije.

Pruski knježi dom w Berlinje, sydło Zwjazkoweje rady
Plenarna žurla Zwjazkoweje rady

Kóždy kraj je – wotpowědujo swojeje wulkosće – přez zastupjerjow swojeho krajneho knježerstwa w zwjazkowej radźe zastupjeny. Někotre zakonje trjebaja schwalenje přez Zwjazkowu radu, zo bychu nabyli płaćiwosć. Na tamnym boku ma Zwjazkowa rada – kaž Zwjazkowy sejm – prawo, namjetować nowe zakonje abo změny wobstejacych zakonjow. Na te wašnje wobkedźbuja so zajimy krajow w politiskim tworjenju wole cyłkowneho stata. Zwjazkowa rada je tuž wuraz federalizma w Němskej.

Sydło Zwjazkoweje rady je wot lěta 2000 něhdyši pruski „knježi dom“ w Berlinje, do toho tak mjenowany „Zwjazkowy dom“ w Bonnje.

Předsyda Zwjazkoweje rady ma po protokolu štwórte najwyše zastojnstwo w Němskej po zwjazkowym prezidenće, zwjazkowym kanclerje a prezidenće Zwjazkoweho sejma. Wot 1. nowembra 2015 hač do 31. oktobra 2016 bě Stanisław Tilich jako ministerski prezident Sakskeje amtěrowacy předsyda Zwjazkoweje rady.

Rozdźělenje sydłow wobdźěłać

 
Rozdźělenje sydłow w Zwjazkowej radźe

Rozdźělenje sydłow w Zwjazkowej radźe na kraje wotpowěduje slědowacym prawidłam:

  • kóždy kraj ma znajmjeńša tři hłosy,
  • kraje z wjace hač dwěmaj milionomaj wobydlerjow maja štyri hłosy,
  • kraje z wjace hač šěsć milionami wobydlerjow maja pjeć hłosow,
  • kraje z wjace hač sydom milionami wobydlerjow maja šěsć hłosow.

Potajkim su małe kraje lěpje reprezentowane hač wulke. W krajach, hdźež knježi knježerstwowa koalicija z wjacorych stronow, su zastupjerjo wšěch stronow w Zwjazkowej radźe zastupjeni.

Rozdźělenje sydłow w Zwjazkowej radźe
kraj wobydlerjo[1] hłosy knježace
strony
přichodne
wólby[. 1]
před-
sydstwo[. 2]
Badensko-Württembergska  Badensko-Württembergska 10.631.278 █ █ █ █ █ █ 13Zeleni, CDU 2026 2029
Bayerska  Bayerska 12.604.244 █ █ █ █ █ █ 04CSU, Swobodni wolerjo 2023 2028
Berlin  Berlin 3.421.829 █ █ █ █ 08SPD, Lěwica, Zeleni 202109-18 2034
Braniborska  Braniborska 2.449.193 █ █ █ █ 16SPD, CDU, Zeleni 2024 2036
Bremen  Bremen 657.391 █ █ █ 12SPD, Zeleni, Lěwica 2023 2026
Delnja Sakska  Delnja Sakska 7.790.559 █ █ █ █ █ █ 12SPD, CDU 2022 2030
Durinska  Durinska 2.160.840 █ █ █ █ 17Lěwica, SPD, Zeleni 2024 2022
Hamburg  Hamburg 1.746.342 █ █ █ 11SPD, Zeleni 2025 2023
Hessenska  Hessenska 6.045.425 █ █ █ █ █ 06CDU, Zeleni 2023 2031
Mecklenburgsko-Předpomorska  Mecklenburgsko-Předpomorska 1.596.505 █ █ █ 08SPD, CDU 2021 2024
Porynsko-Pfalca  Porynsko-Pfalca 3.994.366 █ █ █ █ 12SPD, Zeleni, FDP 2026 2033
Posaarska  Posaarska 990.718 █ █ █ 07CDU, SPD 2022 2025
Sakska  Sakska 4.046.385 █ █ █ █ 07CDU, Zeleni, SPD 2024 2032
Saksko-Anhaltska  Saksko-Anhaltska 2.244.577 █ █ █ █ 07CDU, SPD, Zeleni 2026 2021
Schleswigsko-Holsteinska  Schleswigsko-Holsteinska 2.815.955 █ █ █ █ 14CDU, FDP, Zeleni 2022 2035
Sewjerorynsko-Westfalska  Sewjerorynsko-Westfalska 17.571.856 █ █ █ █ █ █ 12CDU, FDP 2022 2027
cyłkownje 80.767.463 69
  1. po prawidłownym wólbnym turnusu
  2. kalenderske lěto předsydstwa, w kotrymž tute zwjetša leži; potajkim lěto po započatku předsydstwa

Nóžki wobdźěłać

  1. Staw wobydlerstwa dnja 31. decembra 2013

Wotkazaj wobdźěłać

  Commons: Zwjazkowa rada – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije