Google Chrome

internetny wobhladowak firmy Google


Google Chrome je webowy wobhladowak firmy Google Inc. Tuta softwara předleži prěnjotnje w beta-wersiji za wužiwarjow ze septembra 2008. Centralny koncept je dźělenje wobhladowaka do po optice a procesach jednotliwych wobhladowanskich woknješkow (Browser-Tab). Bazu tuteje softwary twori zwobraznjenska technika (Rendering-Engine) WebKit.

Google Chrome
Wuwiwarjo: Google Inc.
Aktualna wersija: 16.0.912.63
(13. decembra 2011)
Dźěłowy system: Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Kategorija: webowy wobhladowak
Licenca: BSD-Licenca (Closed-Source-softwara)
Hornjoserbsce:
Webowe sydło: google.com/chrome
Wobdźěłać
p  d  w

Powšitkownje wobdźěłać

Webowy wobhladowak je dotal jenož za zakładne systemy Windows XP, Windows Vista a Windows 7 k dóstaću. Wersije za Linux a Mac OS so hišće wuwiwaja a budu po planach 2010 jich finalny status docpěć. Tuchwilu předleža za wobaj zakładnej systemaj pak hižo prěnje beta-wersije.

Chromium wobdźěłać

Za mjenom Chrome tči open-source-projekt Chromium, kotryž so wot Google wjedźe. Žórłowy kode tutoho projekta wozjewi so pod BSD-licencu. Tak twjerdźi předewzaće Google, zo je jich webowy wobhladowak tak mjenowana open-source-softwara. Tute wuprajenje wužiwarjow pak zadźiła, dokelž so softwara jako wuwjedomny program pod wužiwarskimi wuměnjenjemi poskići, kotrež so wot rěče k rěči rozeznawaja. W jendźelskej wersiji wužiwaja so tak mjenowane closed-source-wužiwarske wuměnjenja, kotrež mjez druhim reverse engineering, kóždyžkuli přistup k žórłowym kodźe a jeho dalše wužiwanje zakazaja. BSD-licenca pak tute zapřimnjenje wuraznje dowoli.

Softwara wobdźěłać

Mnohe ideje so wot druhich webowych wobhladowakow, kaž Firefox, Opera a Safari přewzachu. Zakład twori zwobraznjenska technika WebKit. JavaScript-implementowanje so jako open-source wozjewi. Tute podpěra wjacejadrowe procesory a dynamisku optiměrowansku techniku, přez kotruž so JavaScript-objekty skradźu wo dźělene klasy rozšěrjeja.

Dalša wosebitosć je polěpšenje registeroweje nawigacije (tabbed browsing). Porno druhim wobhladowakam, w kotryž so zwobraznjenja jednotliwych wobhladowanskich woknješkow (tež: registerow, jendź.: tabs) w jednym hłownym procesu wobliča, su tajcy w Google Chrome jednotliwe procesy, kotrež so tež we Windowsowym procesowym přehledźe jednotliwje kontrolować hodźa.

Tak mjenowany wobhladowanski modus („Incognito“) dowoli wopytanje webowych stronow, bjez toho zo so slědy (bjez toho zo so protokoluje) na lokalnym ličak zawostaja.

Z pomocu wotběžnej wokoliny (Laufzeitumgebung) Gears zmóžni Google Chrome wuwjedźenje webowych aplikacijow runja normalnym aplikacijam.

Architektura wobdźěłać

Chrome wobsteji hłownje z třoch dźělow. Wobhladowak sam je zamołwity za wjedźenje softwary. Zwobraznjenski modul (Renderer) je we wobhladowaku zapřijety, ale wotběži, runja jednotliwym registeram, w samostatnym podprocesu (Subprozess). Zwobraznjenska technika WebKit tči w zwobraznjenskim modulu. Google Chrome je po komponentach (tež modulach) rjadowany natwarjeny. Komunikacija mjez procesami wotběži z pomocu powěsćow.


Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije