Wótčenaš abo modlitwa knjezowa (po prěnimaj słowomaj łaćonskeho teksta tež Pater noster) je prawdźepodobnje najznaćiša křesćanska modlitwa.

Po Nowym Zakonju zdźěli Jězus Chrystus sam tutu modlitwu swojim wučomnikam, hdyž so jeho prašachu, kak maja so modlić (přir. Mat 6,9-13 a Luk 11,2-4).

Tekst modlitwy

wobdźěłać
hornjoserbsce (kat.) hornjoserbsce (ew.) delnjoserbsce
Wótče naš, kiž sy w njebjesach.
Swjeć so Twoje mjeno.
Přińdź Twoje kralestwo.
Stań so Twoja wola,
kaž na njebju, tak na zemi.
Wšědny chlěb naš daj nam dźens.
Wodaj nam naše winy,
jako my tež wodawamy swojim winikam.
A njewjedź nas do spytowanja,
ale wumóž nas wot złeho.
Přetož Twoje je kralestwo a móc a sława
na wěki.
Amen.
Wótče naš, kiž sy w njebjesach.
Swjećene budź twoje mjeno.
Přińdź k nam twoje kralestwo.
Twoja wola so stań
kaž na njebju, tak tež na zemi.
Naš wšědny chlěb daj nam dźensa.
A wodaj nam naše winy,
jako my wodawamy našim winikam.
A njewjedź nas do spytowanja,
ale wumóž nas wot złeho.
Přetož twoje je kralestwo a móc
a česć hač do wěčnosće.
Hamjeń.
Wóśce nas, kenž sy na njebju,
wuswěśone buź Twójo mě;
pśiź k nam Twójo kralejstwo;
Twója wóla se stań
ako na njebju, tak teke na zemi.
Wšedny klěb naš daj nam źinsa,
a wódaj nam naše winy,
ako my wódawamy swójim winikam.
A njewjeź nas do spytowanja
ale wumóž nas wót togo złego,
Pśeto Twójo jo to kralejstwo a ta móc a ta cesć
do nimjernosći.
Amen.

starocyrkwinskosłowjansce

Оч͠е нашь ижє ѥси на н͠бсєхъ .
да с͠титьсѧ имѧ твоѥ
да придєть ц͠рствиѥ твоѥ ·
да бѫдєть воля твоя ·
яка на н͠бси и на земли
хлѣбъ нашь насѫщьиыи ·
даждь намъ дьньсь ·
и остави намъ · длъгы нашѧ ·
яко и мы оставляємъ длъжникомъ нашимъ
и нє въвєди насъ въ напасть ·
иъ избави ны отъ нєприязни
[яко твоѥ ѥсть ц͠рствиѥ и сила и слава въ вѣкы]
аминь ·:·

čěsce

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jako(ž) i my odpouštíme naším viníkům
a neuveď nás v pokušení,
ale chraň nás od zlého.
[Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.]
Amen.

pólsce

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy;
naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw ode Złego.
[Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków.]
Amen.

grjeksce

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας·]
ἀμήν.

łaćonsce

Pater noster qui es in cælis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua
sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem
sed libera nos a malo.
[Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in sæcula.]
Amen.

jendźelsce

Our Father in heaven,
Hallowed be your name,
Your kingdom come,
Your will be done,
On earth as in heaven.
Give us today our daily bread.
Forgive us our sins as we forgive those who sin against us.
Save us from the time of trial,
And deliver us from evil.
[For the kingdom, the power, and the glory are yours,
Now and forever. Amen.]
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije