Podobne hesło Tutón nastawk z temu wodźizna je po hesle na druhi nastawk podobny. Druhe hesło Hat (Radwor) ma temu wjeska.

Hat słuša ke kumštnje stworjenym stejatym wodźiznam ze snadnej hłubokosću a znajmjeńša jednym při- a wottokom. W haće so žane stabilne temperaturne worštowanje njewutwori.

Claude Monet, 1916 - 1919
Jasčan hat

Nastaće a wosebitosće

wobdźěłać

Haty płaća k stawiznisce wuznamnym wuwićam wódneho twarskeho wuměłstwa. Hakle přez składowanje pitneje a wužitneje wody móžeše so wobsydlenje w bliskosći městow a wjeskow rozšěrić. Wuznam hatow za skład wody so hakle w nowšim času přez moderne zastaranje z dnownej wodu pozhubi. To płaći před rozšěrjenjom parneje mocy w 19. lětstotku tež za wažne młynske haty. Mjeztym zo so w městach zdźěla hižo srjedź 19. lětstotka nowe wódne techniki zarjadowachu, běchu wobydlerjo wjesnych kónčinow hišće dołho na haty pokazane. Nimo toho běchu a su haty wažne za nutřkokrajne rybarstwo, kaž na přikład w delnich kónčinach Łužicy.

  Commons: Haty – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije