Wikipedia-nastawki maja jich žórła zdźělić a so jenož na spušćomne publikacije zeprěwać. W slědowacym su ze „žórłami“ te materiale měnjene, kotrež bu při pisanju a rozšěrjowanju nastawku wužiwane, ale tež te, kotrež su přihódne, dokładuja wuprajenje nastawka.

Cil žórłoweho podaća je móžnosć přepruwować informacije.

  1. Nastawki maja jenož informacije wobsahować, kotrež bu w spušćomnych žórłach publikować.
  2. Wužiwarjo, kotřiž nowe informacije k nastawkej přidawaja, maja spušćomne žórło mjenować. W zwadnych padach hewak bu nowy přinošk wot kóždeho wužiwarja wotstronjowane móhł.
  3. Winowatosć, mjenować spušćomne žórło, leži při wužiwarjach, kotřiž chcedźa informacije přidawać, nic při tych, kotřiž te chcedźa wotstronjować.

Cil žórłoweho podaća

wobdźěłać

Wěryhódnosć Wikipedije wotwisuje wot žórlowych podaćow. Hakle jeli wšitke podaća bu přepruwowane móhłe, bu zawěsćowane móhło, zo dźe pola tekstowych podaćow wo dopokazowanych faktach a nic wo swójskich teorijach.

Nimo toho bu zwady (Edit-Wars) ze žórłowymi dopokazami wotwobroćene móhłe. Jeli dźe wo wosebje zwadnych faktach, pomhaja dokładne žórłowe dopokazy, wujasnjować połoženje. Pola dlěšich nastawkow je ćežko, jednotliwe fakty na zakładźe sumarisce podawanych žórła přepruwować. Tuž su w tutych padach Wikipedija:Jednotliwe dopokazy zmysłapołne.

Žórłowe podaća su při wšitkich citacijow na městnje. Jeli buchu posłowne citaty z modernych dźěłow w nastawku wužiwane, wobsteji po awtorskim prawje němskorěčnych krajow prawniska winowatosć k dokładnemu žórlowemu podaću. To woznamjenje předewšěm, zo pola citowaneje knihi so dyrbi dokładne namakanišćo (stronska ličba) zdźělić.

Što su spušćomne žórła?

wobdźěłać

Spušćomne žórła su tajke, kotrež po zasadach wědomostneho abo žurnalistiskeho dźěłanja móžeja kaž solidnje rešeršěrowane płaćić. Wědomostne žórła so maja napřećo žurnalistiskim w padźe konflikta preferować. Dessen unbenommen so móžeja žurnalistiske přepytowanja wědomostnych dźěłow referencować.

Spušćomnosć wopřijima pak tež disponujomnosć: žórło by po móžnosći tež po někotrych lětach hišće zrozumić měło. Mjeztym zo ćišćana literatura w cyłku k dispoziciji stejo wostanje, so při žórłach w interneće wosebita starosć hodźi: Jeli institucija je dosć relewantna za Wikipediju, budźe URL jeje webowy wustup chětro stabilny wostać. Žórła, kotrež jenož mało tydźenjow we webje steja, so njehodźa jako spušćomne posudźić. Eksistuja zwjetša wyše hódne žórła.

Po Wikipedia-principje wudźěłowane a publikowane teksty – wšojedne z kotreho lokalneho mjenoweho ruma abo eksterneho sotroweho projekta wone pochadźa – njesłuša logisce pod tu wužiwanym zapřijećom žórłow. gemeinfreien dźěła, kotrež Wikisource poskićuje, móžeja so pak jako dodaty eksterny wotkaz (jendźelsce Weblink) k žórłu podawaja. Tež na Wikiknihach su originalne dźěła. Přełožki z druhich rěčnych wersijow a druhe nastawki Wikipedije su jenož w tym a tym času kmane, jeli tych žórłowe podawki su wudźěłane.

Wužitne předłohi

wobdźěłać

Zo by tróšku wolóžili přidaće tajkeje informacije, eksistuja někotre předłohi. Móžeš je w kategoriji Kategorija:Předłoha:Žórło namakać.


Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije