Funkcionalnosć schowajomnych elementow k dispoziciji staji wašnje schować a pokazać tabelu abo wobłuk, jeli kneflk z tekstom "pokazać" abo "schować" so kliknje. Kod za tutu funkciju je na stronje MediaWiki:Common.js.

Spočatny staw schowajomny dźěla wobsaha so móže definować wužiwajo "collapsible table" (za tabele), dokelž to tež zmóžni tabelu z jenož jedyn element z wobsahom, a hornjej linku.

Tajke rozeznawanje při wobłukach jenož je móžne z pomocu CSS-klasow. Tuž, jeli so zapisa klasa "NavFrame" hromadźe z "NavHead" a "NavContent" tuta móžnosć schować je wužitna.

Jednory přikład wobdźěłać

Z tabelemi so hodźi jednorišo dźěłać, dokelž jenož dyrbiš přidać collapsible klasu k wotpowědnej tabeli. Zo by pokazować wotkaz z tekstom [schować]/[pokazać], prěnja linka tabele dyrbi hornja linka być, to je, jedyn z celow w prěnjeje lince so dyrbi definować z wuwołakom (we wikijowej syntaksy). Wužiwanje klasy wikitable w přikładźe deleka je jenož za konwenciju; njeje nuzne zo by collapsible fungowało.

Pisomny kod Rezultat
{| class="wikitable collapsible"
! Jednora schowajomna tabela
|-
| Lorem ipsum dolor sit amet
|}
Jednora schowajomna tabela
Lorem ipsum dolor sit amet

Wužiwajo hornju syntaksu, schowajomne tabele často so wužiwaja zo by přeco pokazować zawod k, abo zjeće wot, jara dołheje diskusije abo wotrězk wobsaha, za čas schowanja najwjetšeho dźěla tutoho wobsaha před direktnym hladanjom. Zdźělenka zjeća so zapisa do cele hornjeje linki, a wobsah so zapisa do cele tabeloweho ćělesa. Wobsah so potom jednorje přistupny přez kliknjenje na wotkaz z tekstom 'schować'. Funkcionalnosć schowanja je tež k dispoziciji staji w šěršich a bóle komplikowanych tabelach, dołhož tam je cela za hornju linku w prěnjeje lince tabele.

Pisomny kod Rezultat
{| class="wikitable collapsible"
 |Normalna cela w hornjej lince
 ! colspan="2"| Hornja cela wobpřima dwě špalće
 |-
 | colspan="2" | Lorem ipsum dolor sit amet
 | Dalša cela za tabelowe ćěleso
 |}
Normalna cela w hornjej lince Hornja cela wobpřima dwě špalće
Lorem ipsum dolor sit amet Dalša cela za tabelowe ćěleso

Kasxado de tabeloj defauxlte wobdźěłać

Jxus uzante la collapsible klason produktas tabelon kiu estas malkasxata defauxlte, sed povas esti kasxata de la leganto. Estas ankaux eble krei tabeloj kiuj estas collapsed defauxlte, kaj povas esti opcie malkasxataj. Ekzistas certaj metodoj por fari tion, depende de la situacioj en kiuj vi volas kasxigi la tabelon.

'collapsed' wobdźěłać

Přidaće klasy collapsed wuskutkuje zo tabela so přeco na spočatku schowa. To je najjednoriše wašnje zo by tak činiło. Wužiwanje delnich přikładow:

Pisomny kod Rezultat
{| class="wikitable collapsible collapsed"
! Jednora schowajomna tabela
|-
| Lorem ipsum dolor sit amet
|}
{| class="wikitable collapsible collapsed"
 |Normalna cela w hornjej lince
 ! colspan="2"| Cela za hornju linku wobpřima dwě špalće
 |-
 | colspan="2" | Lorem ipsum dolor sit amet
 | Dalša cela za tabelowe ćěleso
 |}

'autocollapse' wobdźěłać

Přidaće klasy autocollapse wuskutkuje, zo tabela so schowa, jeli eksistuje wjace hač předdefinowana ličba schowajomnych tabelow na stronje. W hsb.wiki, tuta předdefinacija je na hódnoće 0. Delni přikład tohodla so schowa dokelž eksistuja dalše schowajomne tabele na stronje.

Pisomny kod Rezultat
{| class="wikitable collapsible autocollapse"
! Jednora schowajomna tabela
|-
| Lorem ipsum dolor sit amet
|}
Jednora schowajomna tabela
Lorem ipsum dolor sit amet

'innercollapse' kaj 'outercollapse' wobdźěłać

Wužiwajo tutón por klasow, je móžne so hodźi tabela schować normalnje jenož jeli wona so wobda znutřka wobdawaceho objekta, kaž na př. druha tabela.

Pisomny kod Rezultat
{| class="wikitable outercollapse"
! Tuta tabela so njeschowa
|-
| Ale tabela znutřka tuteje cele

{| class="wikitable collapsible innercollapse"
! Ale so to schowa
|-
| Schowaj tutón dźěl
|}

|}
Tuta tabela so njeschowa
Ale tabela znutřka tuteje cele
Ale so to schowa
Schowaj tutón dźěl

Dalše noty wobdźěłać

Sortěrujomne tabele wobdźěłać

Schowajomne tabele so móžeja kombinować z funkcionalnosću sortěrujomnych tabelow bjez problemow. Tola, dokelž wotkaz z tekstom schować/pokazać so zapisa do prěnjeje hornjolinkoweje cele, jeho pozicija móže wupadać tróšku dźiwnje, jeli tabela njeje dosć šěroka:

Pisomny kod Rezultat
{| class="wikitable collapsible sortable"
!Mjeno!!Dypki
|-
|John||59
|-
|Jane||100
|-
|Bob||72
|}
Mjeno Dypki
John 59
Jane 100
Bob 72

Přiměrjenja wobdźěłać

Přizjewjeni wužiwarjo móžeja wobdźěłać stronu swojeje monobook.js- dataje zo by někotre z wužiwanych wariablow změnili.

autoCollapse = 4 //kelko schowajomnych tabelow na stronje móžeja stać prjedy hač so awtomatisce schowaja (normalnje=2)
var collapseCaption = 'fałdować' //tekst za wotkaz [schować] (normalnje='schować')
var expandCaption = 'wotfałdować' //tekst za wotkaz [pokazać] (normalnje='pokazać')

Za wobłuki z <div> (resp. </div>)- elementow z wěstymi klasami eksistuje podobne kodowanje w MediaWiki:Common.js, kotrež so na slědowacych wotrězkach wopisuje.

Kak wužiwać wobdźěłać

NavFrame divs wobdźěłać

Zakładny koncept tu je wužiwać div element znutřka wikijowym nastawkowym markěrowanym kodźe zo by identifikowali wěsty wobsah (kotrež mjenuja "detaile" tu), při kotrymž chcemy, zo by wužiwar měł móžnosć jón "pokazać" abo "schować". Wužiwany markěrowany kod zo by realizował tutón efekt wobsahuje tři hłowne klasy: NavFrame, NavHead, NavContent. Normalny porjad tutoho koda na spočatku "pokaza" detaile, samsnje derje kaž wotkaz zo by detaile "schował".

Jednory přikład wobdźěłać

Dyrbiš wutworić tři div elementy:

<div class="NavFrame">
 <div class="NavHead">[... To je titul twojeho schowajomneho wobsaha ...]</div>
 <div class="NavContent">
  [... Wobsah, kotryž chceš schować, sćěhuje tu ...]
 </div>
</div>


Přikład z měšanymi klasami wobdźěłać

Nimo toho móžeš wužiwać druhe klasy pódla mjenowanych, činjo bóle stilowy desajn radšo tutoho, jako by normalne klasy wužiwał:

<div class="messagebox standard-talk NavFrame">
 <div class="somerandomclass NavHead">
  [... To je titul; njedyrbi być jenož tekst, móžeš być kreatiwny tu ...]</div>
 <div class="NavContent anotherclass">
  [... Wobsah, kotryž chceš schować, by tu sćěhowane měł ...]
 </div>
</div>

Wobmjezowanja wobdźěłać

Aktualnje tři Nav* klasy nałoža stile přez so sam. Jeli so klasy měšeja, to wuskutkuje zo někotre z Nav stile přepisaja druhe stile (w hornim přikładźe, NavFrame připisa stile .messagebox.standard-talk).

Tute wobmjezowanja njenastupa schowajomne tabele.

Akcesebleco wobdźěłać

Wšě wobhladowaki wot Internet Explorer 5.5 a nowše (IE5.5/6/7, Firefox, Safari / KHTML, Opera 8/9, atd.), kotrež podpěraja JavaScript, přihódnje budźe elementy schować.

Internet Explorer 5 a wobhladowaki, kotrež njepodpěraja JavaScript abo při kotrychž wono bu wotšaltowane, zwobrazuja elementy bjez wotkazow [schować/pokazać] a je njeschowaja.

Zakładne předłohi wobdźěłać

Nawigaciske předłohi
p  d  w
schowajomny Barba
hornjeje
linki
Wobraz(y) Skupiny Stilowe
parametry
za hłowu
Stilowe
parametry
za ćěselo
Přikłady
<div>
{{Nawigacija}} NavFrame NavHead Nalěwo a naprawo (2) jenož na stronje předłohi
{{Nawigaciska lajsta}}
{{Nawigaciska lajsta/spočatk}}
{{Nawigaciska lajsta/kónc}}
NavFrame NavHead1 Nalěwo a naprawo (2) Haj Haj {{Europa}},
{{Słowjanske rěče}}
<table>
Skupina předłohi {{Nawitabela}}
{{Nawitabela}}
(za tabelowe linki: {{Nawitabela/+}})
collapsible navbox2 Nalěwo a naprawo (2) Haj Haj Haj {{Browsery}},
{{Nawigaciska lajsta Unixowe komanda}}
{{Nawitabela ze špaltami}} collapsible navbox Nalěwo a naprawo (2) Haj Haj Haj
{{Nawitabela z podskupinami}}3 N/A Nalěwo a naprawo (2) Haj Haj Haj {{Romaniske rěče}}
Skupina předłohi {{Nawitabela2}}
{{Nawitabela2}} collapsible navbox2 Nalěwo a naprawo (2) Haj Haj Haj
{{Nawitabela2 ze špaltami}} collapsible navbox Nalěwo a naprawo (2) Haj Haj Haj
{{Nawitabela2 z podskupinami}}4 N/A Nalěwo a naprawo (2) Haj Haj Haj
1 To so hodźi přez direktnu definaciju po CSS-formatach w parametrje PozadkBarbaT (na př. #cfc za swětłu zelenu barbu) změnić

2 To so hodźi změnić přez CSS-formatach w parametrje stil hłowneho titula.

3 Jenož so móže znutřka předłohi {{Nawitabela}} wužiwać

4 Jenož so móže znutřka předłohi {{Nawitabela2}} wužiwać

Atributy za schowajomnosć
Typ CSS klasy Javaskript Wona so schowa, jeli Custom
initial state
Nesting
Schowajomne tabele collapsible Definowana w Common.js wjace hač 1 so schowaca je na stronje. Haj Haj
Schowajomne wobłuki NavFrame

Druhe HTML elementy wobdźěłać

Za dalše elementy tajka funkcionalnosć njeje wužitna, dokelž njeeksistuja wotpowědne funkcije na stronje MediaWiki:Common.js.

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije