Płone třěchi su třěchi z nakłonjenjom mjez 0 do 10 stopnjow, štož rozeznawa je wot nahłych třěchow z wjetšim nakłonjenjom. Płone třěchi wustupuja hłownje pola přemysłowych twarjenjow (běrowowe twarjenja, twornje, kupnicy) ale zdźěla tež pola bydlenskich twarjenjow.

Dwórnišćo w Limburgu z typiskej płonej třěchu.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije