Lisćina serbskich hudźbnych skupinow

K serbskim hudźbnym skupinam liča wšitke hudźbne formacije, kotrež tworja swójske twórby a tute přednjesu abo twórby druhich wuměłcow předstajeja. Serbska lyrika, respektiwnje zasopodaće serbskich tekstow je přiwšěm sekundarny kriterij za serbsku skupinu. Hłowny kriterij je poprawom přisłušnosć sobustawow k serbskemu ludej. Tak eksistuja tež měšane formy skupinow ze serbskimi a němskimi čłonami.

Tež solo-hudźbnicy při wustupach ze skupinu wustupuja ale při tym je skupina jenož k přewodźenju hudźbnika na jewišću.

Lisćina wobdźěłać

Aktiwne skupiny wobdźěłać

Skupiny ze serbskimi sobustawami wobdźěłać

  1. Šwedske nima ničo z tym činić, zo su ze Šwedskeje ale dokelž ma šwedski death metal swójsku charakteristisku a dóstanje tohodla swójske pomjenowanje - Torment of Prometheus za tutym směrom klinča

Něhdyše skupiny wobdźěłać

Stawizny serbskich skupinow wobdźěłać

Hłownje hodźi so nastaće serbskich skupinow do štyrjoch fazow resp. časowych wotrězkow rozrjadować.

Faza 1: Do přewróta wobdźěłać

Do tutoho časa přisłušeja prěnje serbske skupiny kaž Kadenca.

Faza 2: 1990-te lěta wobdźěłać

Prěnje serbske rockowe a metalowe skupiny nastanu, na přikład Awful Noise, najznaćiša a wuspěšniša skupina, Crying Blue ze swojim spěwarjom a gitaristom Istvánom Kobjelu a Stoned Hajtzer, kiž su ze swojim kompleksno-eksperimentalnym metalom bjez přirunowanja a du z jich Nihihu dospołnje na swójskich pućach. Tohorunja do toho časa słuša kabaretna skupina Lózy Hólcy, kotraž dla hinašeho stila a wašnja (program ze skečemi a spěwami) so přirunować njehodźa. Zhromadnje maja wšitke skupiny, zo běchu tak wuspěšne, zo je so za nahrawanje profesionelneje cejdejki hodźało (štož w tamnych fazach so wjace njejewi, nimo SG Sněhowka, je pak to naslědnik Lózych Hólcow).

Faza 3: Přewrót do noweho lěttysaca wobdźěłać

K spočatkej noweho lěttysaca su so załožili wjacore nowe skupiny, tež pola nich je so tendenca k twjerdym zynkam dale wjedła. Dźěći tutoho časa su na přikład Mailed Flyer, kiž pak su so 2001/02 zaso rozpušćili, DeyziDoxs, kotraž je hač do dźensnišeho znata a wuspěšna skupina a Blind Judgement, kotraž běše hač do rozpušćenja 2006 najtwjerdša formacija we Łužicy. Wot tutych skupin eksistuja wšelake natočenja a demo-cejdejki (kiž su w padźe DeyziDoxs chětro profesionelnje natočene), ale lědma alby.

Faza 4: Wot spočatka 21. lětstotka hač k dźensnišemu dnjej wobdźěłać

Do poslednjeje fazy hač k dźensnišim słušeja skupiny kaž Severus, Sharp Tongue (wobej hižo rozpušćenej), Widła, The Genious a Invisible Ink. Charakterizujomne za tute skupiny je, zo so hišće w nastaću přebywaja, najwjace tutych skupin nima tuchwilne hišće wjace hač 1, 2 wustupaj a zo w směrje přeco hišće rock přewahuje, k pytnjenju je pak tendenca wróćo k menje twjerdeje hudźby. Wuwzaće tworja tu SG Sněhowka a Wólbornosće, kotřiž dla nazhonjenja jednotliwych sobustałow a zabawjaceho charaktera wjace ludźi kaž tež staršu generaciju narěča. Popularne polo młodeje serbskeje hudźby je kombinacija tradicionelneje serbskeje folklory z modernej hudźbu, kaž je to pola Berlinskeje dróhi (punk-folk), skupiny Jankahanka (folk/rock) abo pola Die Folksamen (folk/rock) z Choćebuza z wašnjom.

Situacija dźensa a wuhlad do přichoda wobdźěłać

Hudźbna situacija we Łužicy njeje špatna, dorost je tu, by so dyrbjał jenož spěchować, a na tutym pobrachuje. Potencial je w tutych skupinach wulki, ale trjebaja móžnosć wustupować. Za młodych wuměłcow pobrachuja cyle jednorje móžnosće prezentowanja. Sami koncert na nohi stajić dla financielnych přičinow njeje móžne a jednotliwe kluby a towarstwa so financielneho rizika tež straša, štož hladajo na to, zo přeco wjele konkurency maš, njedźiwa.

Serbska Łužica je hišće chětro chuda na wšelakich hudźbnych směrach, ale wšelake pohiby w serbskej hudźbnej scenje pokazaja na bórzomne polěpšenje.

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije