HTML

rěč wužiwana za webstrony

HTML (skrótšenka za Hyper Text Markup Language) je na teksće bazowana, woznamjenjenska rěč za zwobraznjenje wobsahow kaž tekstow, wobrazow a wotkazow w dokumentach. HTML-dokumenty su bazy za World Wide Web a so z pomocu syćoweho wobhladowaka pokaza. Nimo wobsahow, kotrež so z browserom pokazaja, HTML tež wobsahuje dalše podaće w formje Meta-informacijach, kotrež na př. informuja we teksće wo wužiwanej rěči abo wo awtorje strony, abo wobsah strony zhornu. Woznamjenjenska rěč bu wot World Wide Web Consortium (W3C) hač do wersije 4.01 dalewuwiwana a so ma nětko přez XHTML narunowana.

WersijeWobdźěłać

HTML bu w lěće 1989 wot Tim Berners-Lee na CERN w Genfje zrjadowana.

 • HTML (bjez wersijoweho čisła, 3. nowembra 1992): prawersija, kotraž so jenož na teksće orientowa. Weblink
 • HTML (bjez wersijoweho čisła, 30. apryla 1993): K tekstej so nimo atributam kaž tučneho abo kursiwneho zwobraznjenja tež integracija wobrazow přidaše.
 • HTML+ (Nowember 1993) Planowane rozšěrjenja, kotrež so do pozdźišich wersijow přidachu, ale njebuchu ženje kaž HTML+ rozžohnowane. paper/htmlplus.html|Weblink
 • HTML 2.0 (Nowember 1995): Ta z 1866 definowana wersija zawjeduje mjez druhim formularsku techniku. Status tutoho standarda je „HISTORIC“. Tež předchadnicy su zastarske.
 • HTML 3.0: Wersija njebu oficialowana, dokelž wona z zawjedowanjom Netscape-Browsera we wersiji 3 hižo před publikowanjom bě zastarska.
 • HTML 3.2 (14. januara 1997): Nowa w tutej wersiji bě mnoholičbny Features kaž tabele, tekstowy běh wokoło wobrazow, zapřijeće z Applet.
 • HTML 4.0 (18. decembra 1997): Z tutej wersiju buchu tež Stylesheety, skripty a frame zawjedne. Tež su rozdźělenje do Strict, Frameset a Transitional so wotměwało. 24. apryla 1998 so wudawa tróšku korigowana wersija tutoho standarda.
 • HTML 4.01 (24. decembra 1999): Naruna HTML 4.0 z wjacorymi, małymi korekturami. Je poslednja HTML-wersija.
 • XHTML 1.0 (26. januara 2000): Nowoformulowanje HTML 4.01 z pomocu z XMLa. 1. awgusta 2002 so wobdźěłowana wersija wuda.
 • XHTML 1.1 (31. meja 2001): Po tym zo XHTML bu do modulow rozdźělowana, bu z XHTML 1.1 strikta wersija definowana, při kotrejž z HTML 4 zawjedne warianće Frameset a Transitional wotpadnjetej.
 • XHTML 2.0 (zjawny naćisk): Tuta wersija wjace njebazuje na HTML 4.01 a zawjedźe někotre nowe tagsy, na př. <nl> za nawigaciske lisćiny. Rozdźělenje wuznamjenjowanja a stila so ma w tutej wersiji dokónčić.

HTML-strukturaWobdźěłać

HTML-dokument wobsteji z třoch wobłukow:

 1. Dokumenttypoweje deklaracije scyła na spočatku dataje, kotraž wužiwanu DTD mjenuje, na př. HTML 4.01 Strict,
 2. HTML-hłowy (head), kotraž předewšěm techniske abo dokumentariske informacije wobsahuje, kotrež nic direktnje w syćowym wobhladowaku widźomne su a
 3. HTML-ćělesa (body), kotrež wobsahuja informacije, kotrež so maja pokazować.

Potajkim wupada bazowa struktura webstrony po slědowacej šemje:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<title>Titul webstrony</title>
<!-- Ewtl. dalše hłowne informacije -->
</head>
<body>
Wobsah webstrony
</body>
</html>

Hlej težWobdźěłać

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije