HTML

rěč wužiwana za webstrony

HTML (skrótšenka za Hyper Text Markup Language) je na teksće bazowana, woznamjenjenska rěč za zwobraznjenje wobsahow kaž tekstow, wobrazow a wotkazow w dokumentach. HTML-dokumenty tworja zakład za World Wide Web a pokazuja so z pomocu syćoweho wobhladowaka. Nimo wobsahow, kotrež so z browserom pokazuja, wobsahuje HTML tež dalše podaća w formje meta-informacijach, kotrež na přikład w teksće wo wužiwanej rěči abo wo awtorje strony informuja, abo wobsah strony zhornu. Woznamjenjenska rěč bu wot World Wide Web Consortium (W3C) hač do wersije 4.01 dalewuwiwana a so nětko přez XHTML naruna.

HTML bu w lěće 1989 wot Tim Berners-Lee na CERN w Genfje zrjadowana.

 • HTML (bjez wersijoweho čisła, 3. nowembra 1992): prawersija, kotraž so jenož na teksće orientowa. Weblink
 • HTML (bjez wersijoweho čisła, 30. apryla 1993): K tekstej so nimo atributam kaž tučneho abo kursiwneho zwobraznjenja tež integracija wobrazow přidaše.
 • HTML+ (Nowember 1993) Planowane rozšěrjenja, kotrež so do pozdźišich wersijow přidachu, ale njebuchu ženje kaž HTML+ rozžohnowane. paper/htmlplus.html|Weblink
 • HTML 2.0 (Nowember 1995): Ta z 1866 definowana wersija zawjeduje mjez druhim formularsku techniku. Status tutoho standarda je „HISTORIC“. Tež předchadnicy su zastarske.
 • HTML 3.0: Wersija njebu oficialowana, dokelž wona z zawjedowanjom Netscape-Browsera we wersiji 3 hižo před publikowanjom bě zastarska.
 • HTML 3.2 (14. januara 1997): Nowa w tutej wersiji bě mnoholičbny Features kaž tabele, tekstowy běh wokoło wobrazow, zapřijeće z Applet.
 • HTML 4.0 (18. decembra 1997): Z tutej wersiju buchu tež Stylesheety, skripty a frame zawjedne. Tež su rozdźělenje do Strict, Frameset a Transitional so wotměwało. 24. apryla 1998 so wudawa tróšku korigowana wersija tutoho standarda.
 • HTML 4.01 (24. decembra 1999): Naruna HTML 4.0 z wjacorymi, małymi korekturami. Je poslednja HTML-wersija.
 • XHTML 1.0 (26. januara 2000): Nowoformulowanje HTML 4.01 z pomocu z XMLa. 1. awgusta 2002 so wobdźěłowana wersija wuda.
 • XHTML 1.1 (31. meja 2001): Po tym zo XHTML bu do modulow rozdźělowana, bu z XHTML 1.1 strikta wersija definowana, při kotrejž z HTML 4 zawjedne warianće Frameset a Transitional wotpadnjetej.
 • XHTML 2.0 (2006): Tuta wersija wjace njebazuje na HTML 4.01 a zawjedźe někotre nowe tagsy, na př. <nl> za nawigaciske lisćiny. Rozdźělenje wuznamjenjowanja a stila so ma w tutej wersiji dokónčić.
 • HTML 5 (2014)
 • HTML 5.1 (2016)
 • HTML 5.2 (2017)

HTML-struktura

wobdźěłać

HTML-dokument wobsteji z třoch wobłukow:

 1. Dokumenttypoweje deklaracije scyła na spočatku dataje, kotraž wužiwanu DTD mjenuje, na př. HTML 4.01 Strict,
 2. HTML-hłowy (head), kotraž předewšěm techniske abo dokumentariske informacije wobsahuje, kotrež nic direktnje w syćowym wobhladowaku widźomne su a
 3. HTML-ćělesa (body), kotrež wobsahuja informacije, kotrež so maja pokazować.

Potajkim wupada bazowa struktura webstrony po slědowacej šemje:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<title>Titul webstrony</title>
<!-- Ewtl. dalše hłowne informacije -->
</head>
<body>
Wobsah webstrony
</body>
</html>
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije