Pomoc:Přizjewjenje: Rozdźěl mjez wersijomaj

 
 
== Kak so přizjewić? ==
Najprjedy zawěsć, zo swój [[syćowy wobhladowak|wobhladowak]] [[Placki|placki]] dowola. Někotre wobhladowaki móža placki z jednotliwych sydłow akceptować abo wotpokazać; wužiwarjo tajkich wobhladowakow měli wobhladowak tak konfigurowalikonfigurować, zo by placki za kóžde wiki akceptował, kotrež chceš wobdźěłać, kaž na přikład ''wikipedia.org''.
 
Klikń na wotkaz ''[[Specialnje:Anmelden|Konto załožić abo so přizjewić]]'' maprawonaprawo horjeka. Dóstanješ potom namołwu, zo by swoje wužiwarske mjeno a hesło zapodał. Jeli so prěni raz přizjewiš, dyrbiš swoje hesło dwójce zapodać.
 
Jeli chceš, móžeš swoju e-mejlowu adresu zapodać. Druzy wužiwarjo móža potom na tutu adresu e-mejl pósłać, bjeztoho zo bychu tutu adresu won dóstali.
 
Jeli chceš, móžeš swoju e-mejlowu adresu zapodać. Druzy wužiwarjo móža potom na tutu adresu e-mejl pósłać, bjeztohobjez toho zo bychu tutu adresu won dóstaliwuslědźili.
Jeli hóčku do kašćika ''Sej za dalše posedźenja spomjatkować'' stajiš, njetrjebaš swoje hesło na samsnym ličaku znowa zapodać. Hdyž so chceš přichodny raz zaso přizjewić, stej wužiwarske mjeno a hesło hižo we wotpowědnymaj pólkomaj. To jenož funguje, jeli njebu hesło přez system wupłodźene. Změń potajkim tajke hesło tak bórze kaž móžno.
 
=== Problemy z přizjewjenjom ===
Jeli jenjeje njemóžnomóžno so přizjewić, maš snano jedyn z tych problemow:
 
====Wulkopisanje====
Wužiwarske mjena kaž tež hesła we Wikipediji mjez wulkopisanjom a małopisanjom rozeznawaja. Sy prawe pisanje wužiłwužiwał? Jeli sy na přikład sy jako WužiwarskeMjeno zregistrowany, njebudźe móžno so jako Wužiwarskemjeno přizjewić (dźiwaj na snadny rozdźěl w prawopisu). Za twoje hesło to samsne płaći. Jeničke wuwzaće je prěnje znamješko wužiwarskeho mjena, kotrež so po standardźe jako wulki pismik pisa.
 
====Sy so za tutu wersiju Wikipedije registrował?====
Jeli sy we Wikipediji druheje rěče zregistrowany (kaž na př. [http://de.wikipedia.org de.wikipedia.org]) abo za jedyn z druhich projektow (kaž [http://de.wikibooks.org de.wikibooks.org]), dyrbiš sej wosebite wužiwarske mjeno za tu wersiju Wikipedije abo tón projekt wumyslić.
 
Jeli so zda, zo sy přizjewjeny, a chceš sej po zdźělence 'Přizjewjenje wuspěšne' stronu wobhladać a zda so potom, zo sy zaso wotzjewjeny, maš najskerje problem z plackami. Hlej [http://www.google.com/cookies.html tutón krótki nawod], kak so placki za twój wobhladowak zmóžnjeja.
 
Přeswědč so, zo stej datum a čas twojeho ličaka prawje nastajenej; jeli nic, móhli placki přezahe spadnyć. Wobkedźbuj, zo wohnjowa murja abo program, kotryž wabjenje blokuje, móžetej plack haćić, kotryž {{SITENAME}} wužiwa, zo by wosobu přizjewjenu dźeržała.
 
====Składnostne problemy====
Anonymny wužiwar
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije