Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird [moˈzɪla ˈθʌndəɹˌbɜːɹd] je swobodny program za e-mejl a diskusijne skupiny załožby Mozilla Foundation.

Mozilla Thunderbird
Wuwiwarjo: Mozilla Foundation
Aktualna wersija: 38.0.1
(11. junija 2015)
Dźěłowy system: Windows, Mac OS X, Linux a dr.
Kategorija: E-mejlowy program
Licenca: MPL/GPL/LGPL trójna licenca
Hornjoserbsce: haj (wersija 38.0.1)
Webowe sydło: hornjoserbsce
Wobdźěłać
p  d  w
Information icon.svg
Mozilla thunderbird empty screenshot.png

Tutón program bazěruje na žórłowym teksće suity Mozilla a steji mj. dr. za Windows, Linux, Mac OS X, BSD, Solaris a OS/2 (tež eComStation) k dispoziciji.

KajkosćeWobdźěłać

Filter za čapor (spam)Wobdźěłać

Program wobsedźi wuknjenjakmany čaporowy filter na zakładźe bayesowskeho filtra, tak zo so po krótkej dobje čapor hižo spózna a za čas dalšeho wužiwanja filtrowanske wuslědki dźeń a lěpje bywaja.

WěstotaWobdźěłać

Mozilla Thunderbird podpěruje wěstotne komponenty kaž elektronisku signaturu, Zaklučowanje powěsćow a certifikaty po standardźe S/MIME.

Nimo toho steji rozšěrjenje Enigmail z GnuPG/PGP Enigmail k dispozicij, z kotrymž dadźa so e-mejle tež z kličemi PGP zaklučować a digitalnje signować.

Wobsahi HTMLWobdźěłać

Wužiwar móže mjez třomi modusami za zwobraznjenje HTML e-mejlow wuzwolić. Prěni modus zwobraznja originalny HTML. Druhi modus wobmjezuje wudáce HTML, filtruje wšě potencielnje strašne elementy HTML won. Posledni modus HTML dospołnje wupina, t. r. jenož "luty tekst" wotpowědneje powěsće so zwobraznja. Standardny modus je – originalny HTML.

Wirtuelne rjadowakiWobdźěłać

Wirtuelne rjadowaki pokazuja wšě powěsće, kotrež prjedy definowanym pytanskim kriterijam wotpowěduja. Zo by na pr. wšě powěsće wěsteho wotpósłarja ze wšěch rjadowakow zwobraznjene dóstało, přewjedźe so pytanje wšěch powěsćow tutoho wotpósłarja – tute pytanje da so jako wirtuelny rjadowak składować. Na rozdźěl filtrow powěsće přeco na samsnym městnje wostawaja. Najebać toho da so tutón wirtuelny rjadowak kóždy čas wočinić a hnydom so wšě wotpowědowace powěsće zwobraznjeja, byrnjež tute poprawom w rozdźělnych rjadowakach byli.

Wjacore identityWobdźěłać

Mozilla Thunderbird podpěruje dźělene zrjadowanje wjacorych kontow POP3 a IMAP. Po dobrozdaću dadźa so wšě konta POP3 w "globalnym kašćiku" zjednoćić.

Dalše kajkosćeWobdźěłać

Wužiwarski powjerch Thunderbirda da so přez šaty (jendź. themes) datym potrjebnosćam přiměrić. Čitak RSS je tohorunja wobstatk programa. Z funkciju spěšne pytanje (Quick Search) steji wjace móžnosćow k dispoziciji, zo by e-mejle z hłowneho wokna won namakało.

Z pomocu rozšěrjenjow, tak mjenowanych Extensions, je móžno, programej dalše funkcije přidać. Załožba Mozilla Foundation sama platformu za to k dispoziciji staja, hdźe wuwiwarjo swoje rozšěrjenja za sćehnjenje poskićeja, ale najwjace tam poskićenych rozšěrjenjow je jendźelskorěčnych. Do němčiny přełožene rozšěrjenja so na němskim njewotwisnym portalu za rozšěrjenja poskićeja.

Rozšěrjenjow w hornjoserbšćinje je jenož jara mało. Zda so dotal, zo za to potrjeba njeje. Njejsu wšak ani spušćomne ličby, kelko ludźi hornjoserbske programy wužiwa. Za Thunderbird kaž tež za OpenOffice, Seamonkey a Mozilla Firefox je hornjoserbska prawopisna kontrola. Do spočatka 2006 bu kalendrowe rozšěrjenje wuwite, kotrež pak je zestarjene a je prašomnje, hač hišće funguje. Město toho so specielnje kalendrowe rozšěrjenje Lightning wuwiwa, kotrež wšak dotal hornjoserbsce njeje.

PrawopisWobdźěłać

Hač do njedawna njeběše hornjoserbska prawopisna kontrola za wšě programy Mozilla, tohodla njeběše móžno ani rozšěrjenje za to instalować. Nětko wšak w předchadnym wotrězku naspomjene rozšěrjenje k dispoziciji steji. Je planowane tute rozšěrjenje z hornjoserbskim pakćikom resp. hornjoserbskej archiwnej wersiju zip sobu dodać, tak zo budźe njetrěbne tutee rozšěrjenje ekstra sćahnyć.

Staw wuwićaWobdźěłać

Aktualna wersija je 38.0.1 wot 11. junija 2015. Aktualna hornjoserbska wersija je 38.0.1.

Icedove, mjenowa zwada z DebianomWobdźěłać

Distribucija Linux Debian swoju wersiju tutoho e-mejloweho programa dla mjenoweje zwady z Mozilla Icedove přemjenuje.

Eksterne wotkazyWobdźěłać

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije